News YouTube Monetization

chanhung86

New member
TIẾNG VIỆT:
** Kiếm tiền YouTube: Cách kiếm tiền trên YouTube **

YouTube là một trong những nền tảng chia sẻ video phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 2 tỷ người dùng hoạt động.Nếu bạn có kênh YouTube, bạn có thể sử dụng nó để kiếm tiền thông qua quảng cáo, tài trợ và bán sản phẩm.

**Quảng cáo**

Cách phổ biến nhất để kiếm tiền trên YouTube là thông qua quảng cáo.Khi bạn bật quảng cáo trên video của mình, các nhà quảng cáo sẽ trả tiền để hiển thị quảng cáo của họ trước, trong hoặc sau video của bạn.Bạn sẽ kiếm được một phần doanh thu từ mỗi quảng cáo được hiển thị.

Số tiền bạn kiếm được từ quảng cáo phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả độ dài của video của bạn, số lượng lượt xem mà nó nhận được và loại quảng cáo được hiển thị.

** Tài trợ **

Một cách khác để kiếm tiền trên YouTube là thông qua tài trợ.Điều này liên quan đến việc hợp tác với một thương hiệu để tạo một video hoặc loạt video được tài trợ.Để đổi lấy việc quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu, bạn sẽ nhận được một khoản phí.

Số tiền bạn kiếm được từ các khoản tài trợ phụ thuộc vào quy mô của thương hiệu và các điều khoản trong thỏa thuận của bạn.

** Bán sản phẩm **

Bạn cũng có thể kiếm tiền trên YouTube bằng cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp thông qua kênh của bạn.Điều này có thể liên quan đến việc bán sản phẩm của riêng bạn, quảng bá các sản phẩm liên kết hoặc điều hành một chiến dịch gây quỹ cộng đồng.

Số tiền bạn kiếm được từ doanh số bán sản phẩm sẽ phụ thuộc vào các sản phẩm bạn đang bán và lưu lượng truy cập vào kênh của bạn.

** Cách bắt đầu **

Nếu bạn quan tâm đến việc kiếm tiền trên YouTube, có một vài điều bạn cần làm trước.

*** Tạo kênh YouTube và bắt đầu tải lên video. ** Video của bạn phải chất lượng cao và hấp dẫn, và bạn nên tập trung vào việc tạo nội dung mà khán giả của bạn sẽ thấy có giá trị.
*** Bật quảng cáo trên video của bạn. ** Khi bạn đã tải lên một vài video, bạn có thể bật quảng cáo trên video của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập studio YouTube của bạn và nhấp vào tab "Kiếm tiền".
*** Thúc đẩy kênh của bạn. ** Càng xem video của bạn, bạn càng kiếm được nhiều tiền từ quảng cáo.Bạn có thể quảng bá kênh của mình bằng cách chia sẻ video của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, gửi chúng đến các thư mục có liên quan và chạy các chiến dịch quảng cáo trả tiền.

**Phần kết luận**

Kiếm tiền trên YouTube là một cách tuyệt vời để bổ sung thu nhập của bạn hoặc thậm chí biến niềm đam mê của bạn trong việc tạo ra video thành một sự nghiệp toàn thời gian.Bằng cách làm theo các mẹo trong bài viết này, bạn có thể bắt đầu trên con đường kiếm tiền trên YouTube ngay hôm nay.

** Tài nguyên bổ sung **

* [YouTube của cách kiếm tiền từ kênh của bạn] (Violent or graphic content policies - YouTube Help)
* [Hướng dẫn của người mới bắt đầu về tiền kiếm YouTube] (https://www.tubebuddy.com/blog/youtube-monetization-guide)
* [Cách kiếm tiền trên YouTube với tài trợ] (https://www.shopify.com/blog/youtube-Sponsorships)
* [Cách bán sản phẩm trên YouTube] (
)
ENGLISH:
**YouTube Monetization: How to Make Money on YouTube**

YouTube is one of the most popular video-sharing platforms in the world, with over 2 billion active users. If you have a YouTube channel, you can use it to make money through advertising, sponsorships, and product sales.

**Advertising**

The most common way to make money on YouTube is through advertising. When you enable ads on your videos, advertisers will pay to have their ads displayed before, during, or after your videos. You'll earn a share of the revenue from each ad that's shown.

The amount of money you earn from ads depends on a number of factors, including the length of your video, the number of views it gets, and the type of ads that are shown.

**Sponsorships**

Another way to make money on YouTube is through sponsorships. This involves partnering with a brand to create a sponsored video or series of videos. In exchange for promoting the brand's products or services, you'll receive a fee.

The amount of money you earn from sponsorships depends on the size of the brand and the terms of your agreement.

**Product sales**

You can also make money on YouTube by selling products or services directly through your channel. This could involve selling your own products, promoting affiliate products, or running a crowdfunding campaign.

The amount of money you earn from product sales will depend on the products you're selling and the traffic to your channel.

**How to Get Started**

If you're interested in making money on YouTube, there are a few things you need to do first.

* **Create a YouTube channel and start uploading videos.** Your videos should be high-quality and engaging, and you should focus on creating content that your audience will find valuable.
* **Enable ads on your videos.** Once you have a few videos uploaded, you can enable ads on your videos. You can do this by going to your YouTube Studio and clicking on the "Monetization" tab.
* **Promote your channel.** The more views your videos get, the more money you'll earn from ads. You can promote your channel by sharing your videos on social media, submitting them to relevant directories, and running paid advertising campaigns.

**Conclusion**

Making money on YouTube is a great way to supplement your income or even turn your passion for creating videos into a full-time career. By following the tips in this article, you can get started on the path to making money on YouTube today.

**Additional Resources**

* [YouTube's How to Monetize Your Channel](https://support.google.com/youtube/answer/2802008?hl=en)
* [The Beginner's Guide to YouTube Monetization](https://www.tubebuddy.com/blog/youtube-monetization-guide)
* [How to Make Money on YouTube with Sponsorship](https://www.shopify.com/blog/youtube-sponsorships)
* [How to Sell Products on YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=605459631s)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top