Windows Skills

Kỹ năng sử dụng Windows cơ bản: bao gồm các thao tác như khởi động máy tính, sử dụng các ứng dụng cơ bản như trình duyệt web, Microsoft Office,... Kỹ năng sử dụng Windows nâng cao: bao gồm các thao tác như cài đặt phần mềm, sử dụng các tính năng nâng cao của Windows,... Kỹ năng bảo mật Windows: bao gồm các thao tác như bảo vệ máy tính khỏi virus, malware,...
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top