News Email Marketing

TIẾNG VIỆT:
** Tiếp thị qua email: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu **

Tiếp thị qua email là một trong những cách hiệu quả nhất để tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn và phát triển doanh nghiệp của bạn.Đó là một dòng trực tiếp cho hộp thư đến của khách hàng của bạn và nó cho phép bạn xây dựng mối quan hệ với họ, quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Nhưng nếu bạn chưa quen với tiếp thị qua email, thật khó để biết bắt đầu từ đâu.Đó là lý do tại sao chúng tôi kết hợp hướng dẫn này cho người mới bắt đầu.Chúng tôi sẽ bao gồm mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu, từ việc tạo danh sách email của bạn đến gửi chiến dịch đầu tiên của bạn.

** 1.Tạo một danh sách email **

Bước đầu tiên để tiếp thị qua email là tạo một danh sách email.Đây là một tập hợp các địa chỉ email mà bạn có thể sử dụng để gửi tin nhắn tiếp thị của mình.

Có một vài cách khác nhau để thu thập địa chỉ email.Bạn có thể:

* Yêu cầu khách truy cập trang web của bạn đăng ký danh sách email của bạn
* Cung cấp một ưu đãi, chẳng hạn như ebook hoặc phiếu giảm giá miễn phí, để đăng ký
* Quảng cáo danh sách email của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội
* Bao gồm một biểu mẫu đăng ký trong chữ ký email của bạn

Khi bạn có một danh sách các địa chỉ email, bạn có thể bắt đầu gửi tin nhắn tiếp thị của mình.

** 2.Chọn một dịch vụ tiếp thị qua email **

Có một số dịch vụ tiếp thị email khác nhau có sẵn.Một số phổ biến nhất bao gồm:

* Mailchimp
* Thường xuyên liên lạc
* Aweber
* Sendgrid

Các dịch vụ này cho phép bạn tạo và gửi các chiến dịch email, theo dõi kết quả của bạn và quản lý danh sách email của bạn.

Khi chọn một dịch vụ tiếp thị qua email, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố như giá cả, tính năng và hỗ trợ.

** 3.Tạo các chiến dịch email của bạn **

Khi bạn đã chọn một dịch vụ tiếp thị email, bạn có thể bắt đầu tạo các chiến dịch email của mình.

Các chiến dịch của bạn nên được viết tốt, nhiều thông tin và hấp dẫn.Họ cũng nên liên quan đến đối tượng mục tiêu của bạn.

Khi tạo các chiến dịch của bạn, điều quan trọng là phải ghi nhớ các mẹo sau:

* Sử dụng một dòng chủ đề rõ ràng và ngắn gọn
* Viết bản sao của bạn bằng giai điệu trò chuyện
* Sử dụng hình ảnh và các hình ảnh khác để phá vỡ văn bản của bạn
* Bao gồm một cuộc gọi hành động

**4.Gửi các chiến dịch email của bạn **

Khi bạn đã tạo các chiến dịch email của mình, bạn có thể gửi chúng vào danh sách của mình.

Hầu hết các dịch vụ tiếp thị qua email cho phép bạn lên lịch cho các chiến dịch của mình trước.Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo các chiến dịch của mình và sau đó đặt chúng để gửi vào một ngày sau đó.

** 5.Theo dõi kết quả của bạn **

Cách tốt nhất để cải thiện các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn là theo dõi kết quả của bạn.

Hầu hết các dịch vụ tiếp thị qua email cho phép bạn theo dõi các số liệu sau:

* Giá mở
* Tỷ lệ nhấp qua
* Hủy đăng ký tỷ lệ
* Việc bán hàng

Bằng cách theo dõi kết quả của bạn, bạn có thể thấy những gì đang hoạt động và những gì không.Thông tin này có thể giúp bạn điều chỉnh các chiến dịch của bạn và cải thiện kết quả của bạn.

** Tiếp thị qua email là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể bắt đầu tiếp thị qua email và bắt đầu thấy kết quả. **

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Tiếp thị qua email cho người mới bắt đầu] (https://www.hubspot.com/marketing/email-marketing)
* [Hướng dẫn cuối cùng về tiếp thị qua email] (https://www.mailchimp.com/resource/email-marketing)
* [Làm thế nào để tạo một chiến dịch tiếp thị email hiệu quả] (https://www.constantcontact.com/blo...-create-an-effective-email-marketing-bampaign)
ENGLISH:
**Email Marketing: A Guide for Beginners**

Email marketing is one of the most effective ways to reach your target audience and grow your business. It's a direct line to your customers' inboxes, and it allows you to build relationships with them, promote your products or services, and drive sales.

But if you're new to email marketing, it can be hard to know where to start. That's why we've put together this guide for beginners. We'll cover everything you need to know to get started, from creating your email list to sending out your first campaign.

**1. Create an Email List**

The first step to email marketing is creating an email list. This is a collection of email addresses that you can use to send your marketing messages.

There are a few different ways to collect email addresses. You can:

* Ask your website visitors to sign up for your email list
* Offer an incentive, such as a free ebook or coupon, for signing up
* Promote your email list on social media
* Include a sign-up form in your email signature

Once you have a list of email addresses, you can start sending out your marketing messages.

**2. Choose a Email Marketing Service**

There are a number of different email marketing services available. Some of the most popular include:

* Mailchimp
* Constant Contact
* AWeber
* SendGrid

These services allow you to create and send email campaigns, track your results, and manage your email list.

When choosing an email marketing service, it's important to consider factors such as price, features, and support.

**3. Create Your Email Campaigns**

Once you've chosen an email marketing service, you can start creating your email campaigns.

Your campaigns should be well-written, informative, and engaging. They should also be relevant to your target audience.

When creating your campaigns, it's important to keep the following tips in mind:

* Use a clear and concise subject line
* Write your copy in a conversational tone
* Use images and other visuals to break up your text
* Include a call to action

**4. Send Your Email Campaigns**

Once you've created your email campaigns, you can send them out to your list.

Most email marketing services allow you to schedule your campaigns in advance. This means you can create your campaigns and then set them to send out at a later date.

**5. Track Your Results**

The best way to improve your email marketing campaigns is to track your results.

Most email marketing services allow you to track the following metrics:

* Open rates
* Click-through rates
* Unsubscribe rates
* Sales

By tracking your results, you can see what's working and what's not. This information can help you fine-tune your campaigns and improve your results.

**Email marketing is a powerful tool that can help you grow your business. By following these tips, you can get started with email marketing and start seeing results.**

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Email Marketing for Beginners](https://www.hubspot.com/marketing/email-marketing)
* [The Ultimate Guide to Email Marketing](https://www.mailchimp.com/resources/email-marketing)
* [How to Create an Effective Email Marketing Campaign](https://www.constantcontact.com/blog/email-marketing/how-to-create-an-effective-email-marketing-campaign)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top