Rule Services Website / Software / Tools

TricksMMO

Administrator
Staff member
Quy định kinh doanh software tại diễn đàn

Điều 1: Đăng kí với BQT


 • Đăng kí để BQT biết mà gọi điện hỏi thăm, quan tâm.
 • Nếu không đăng kí, BQT sẽ cho là bạn đang trốn nợ.
Điều 2: Cập nhật quy định vào bài viết

 • Để BQT biết mà đọc, tránh bị phạt oan.
 • Nếu không cập nhật, BQT sẽ cho là bạn đang cố tình vi phạm.
Điều 3: Gửi yêu cầu chi tiết

 • Để BQT biết mà thẩm định, tránh bị chủ dịch vụ lừa.
 • Nếu không gửi, BQT sẽ cho là bạn đang chơi trò ú tim.
Điều 4: Giải quyết tranh chấp

 • Nếu có tranh chấp, hãy liên hệ BQT.
 • BQT sẽ cố gắng hoà giải, nếu không được thì sẽ cho cả hai bên đánh nhau.
Điều 5: Kiểm định sản phẩm

 • Nếu có tranh chấp, BQT sẽ kiểm định sản phẩm.
 • Chủ dịch vụ sẽ phải trả phí kiểm định, nếu thua thì sẽ mất tiền.
Kết luận

 • Để kinh doanh software tại diễn đàn, hãy đọc kỹ quy định này.
 • Nếu không đọc kỹ, BQT sẽ cho là bạn đang cố tình vi phạm.
Một số lưu ý

 • Nếu bạn là chủ dịch vụ, hãy làm thật tốt sản phẩm của mình.
 • Nếu bạn là khách hàng, hãy kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi thanh toán.
Chúc các bạn kinh doanh software thành công!

P/S:


 • Quy định này có thể được thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
 • Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ BQT.
==================
Software business regulations at the forum

Article 1: Register with the Board of Management


 • Register to let the Board of Directors know so they can call to inquire and pay attention.
 • If you do not register, the Board of Management will consider you to be evading debt.
Article 2: Update regulations to the article

 • Let the Board of Management know and read it to avoid being unfairly fined.
 • If you do not update, the Board of Management will assume that you are intentionally violating.
Article 3: Submit detailed request

 • Let the Board of Management know to evaluate, avoid being deceived by the service owner.
 • If you don't send it, the Board of Directors will think you're playing hide and seek.
Article 4: Dispute resolution

 • If there is a dispute, please contact the Board of Management.
 • The Board of Management will try to reconcile, if not then both sides will fight.
Article 5: Product inspection

 • If there is a dispute, the Board of Management will inspect the product.
 • The service owner will have to pay the inspection fee. If they lose, they will lose money.
Conclude

 • To do software business on the forum, please read these regulations carefully.
 • If you do not read carefully, the Board of Management will assume that you are intentionally violating.
Some note

 • If you are a service owner, do your product well.
 • If you are a customer, please check the product carefully before payment.
Wishing you a successful software business!

P/S:


 • This regulation may be changed depending on the actual situation.
 • If you have any questions, please contact the Board of Management.
 
Last edited:
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top