Tips Work with S3 Buckets using Java SDK

buidinh.phuc

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm việc với các thùng Amazon S3 bằng SDK Java **

Amazon Simple Storage Service (S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng dựa trên đám mây cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả về chi phí để lưu trữ và truy xuất dữ liệu.Amazon S3 Java SDK cung cấp một cách thuận tiện để truy cập vào các thùng S3 từ các ứng dụng Java của bạn.

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng SDK Java S3 của Amazon S3 để tạo, liệt kê và xóa xô, cũng như tải lên và tải xuống các đối tượng.

### Điều kiện tiên quyết

Để làm theo với hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* A [Bộ phát triển Java (JDK)] (https://www.oracle.com/java/technology/javase-Downloads.html) Phiên bản 8 hoặc cao hơn
* [Amazon S3 Java SDK] (AWS SDK for Java)

### Tạo một cái xô

Để tạo một thùng, bạn có thể sử dụng phương thức `createdBucket ()` của lớp `amazons3client`.Phương thức `createdBucket ()` thực hiện các tham số sau:

* `BucketName`: Tên của thùng để tạo.
* `Vùng`: Vùng để tạo xô.

Ví dụ: mã sau đây tạo ra một thùng có tên là `My-bucket` ở khu vực Hoa Kỳ (N. Virginia):

`` `java
Amazons3Client s3Client = new Amazons3Client ();
S3Client.CreateBucket ("My-Bucket", "US-East-1");
`` `

### Danh sách xô

Để liệt kê các thùng trong tài khoản của bạn, bạn có thể sử dụng phương thức `listBuckets ()` của lớp `amazons3client`.Phương thức `listBuckets ()` trả về một danh sách các đối tượng `xô`.

Ví dụ: mã sau liệt kê các thùng trong tài khoản của bạn:

`` `java
Danh sách <bub> xô = s3Client.listBuckets ();
for (xô xô: xô) {
System.out.println (bucket.getName ());
}
`` `

### xóa một cái xô

Để xóa một thùng, bạn có thể sử dụng phương thức `DeleteBucket ()` của lớp `Amazons3Client`.Phương thức `Deletebucket ()` thực hiện các tham số sau:

* `BucketName`: Tên của xô để xóa.

Ví dụ: mã sau xóa nhóm có tên là `my-bucket`:

`` `java
s3client.deletebucket ("My-bucket");
`` `

### Tải lên một đối tượng

Để tải một đối tượng lên xô, bạn có thể sử dụng phương thức `putObject ()` của lớp `amazons3client`.Phương thức `putObject ()` thực hiện các tham số sau:

* `BucketName`: Tên của thùng để tải lên đối tượng lên.
* `key`: khóa của đối tượng.
* `File`: Tệp để tải lên.

Ví dụ: mã sau tải lên tệp `my-file.txt` lên nhóm có tên` my-bucket` với phím `my-key`:

`` `java
s3client.putObject ("My-bucket", "my-key", tệp mới ("my-file.txt"));
`` `

### Tải xuống một đối tượng

Để tải xuống một đối tượng từ một thùng, bạn có thể sử dụng phương thức `getObject ()` của lớp `amazons3client`.Phương thức `getObject ()` thực hiện các tham số sau:

* `BucketName`: Tên của xô để tải xuống đối tượng từ.
* `key`: khóa của đối tượng.
* `File`: Tệp để viết đối tượng vào.

Ví dụ: mã sau tải xuống đối tượng với khóa `my-key` từ nhóm có tên` my-bucket` vào tệp `my-file.txt`:

`` `java
s3client.getObject ("My-bucket", "my-key", tệp mới ("my-file.txt"));
`` `

### Bài viết tham khảo

* [Amazon S3 Java SDK tài liệu] (AWS SDK for Java 1.x)
* [Hướng dẫn Amazon S3] (https://docs.aws.amazon.com/amazons

[ENGLISH]:
**Work with Amazon S3 Buckets using the Java SDK**

Amazon Simple Storage Service (S3) is a cloud-based object storage service that offers a simple and cost-effective way to store and retrieve data. The Amazon S3 Java SDK provides a convenient way to access S3 buckets from your Java applications.

This article will show you how to use the Amazon S3 Java SDK to create, list, and delete buckets, as well as upload and download objects.

### Prerequisites

To follow along with this tutorial, you will need the following:

* A [Java Development Kit (JDK)](https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html) version 8 or higher
* The [Amazon S3 Java SDK](https://aws.amazon.com/sdk-for-java/)

### Create a Bucket

To create a bucket, you can use the `createBucket()` method of the `AmazonS3Client` class. The `createBucket()` method takes the following parameters:

* `bucketName`: The name of the bucket to create.
* `region`: The region in which to create the bucket.

For example, the following code creates a bucket named `my-bucket` in the US East (N. Virginia) region:

```java
AmazonS3Client s3Client = new AmazonS3Client();
s3Client.createBucket("my-bucket", "us-east-1");
```

### List Buckets

To list the buckets in your account, you can use the `listBuckets()` method of the `AmazonS3Client` class. The `listBuckets()` method returns a list of `Bucket` objects.

For example, the following code lists the buckets in your account:

```java
List<Bucket> buckets = s3Client.listBuckets();
for (Bucket bucket : buckets) {
System.out.println(bucket.getName());
}
```

### Delete a Bucket

To delete a bucket, you can use the `deleteBucket()` method of the `AmazonS3Client` class. The `deleteBucket()` method takes the following parameters:

* `bucketName`: The name of the bucket to delete.

For example, the following code deletes the bucket named `my-bucket`:

```java
s3Client.deleteBucket("my-bucket");
```

### Upload an Object

To upload an object to a bucket, you can use the `putObject()` method of the `AmazonS3Client` class. The `putObject()` method takes the following parameters:

* `bucketName`: The name of the bucket to upload the object to.
* `key`: The key of the object.
* `file`: The file to upload.

For example, the following code uploads the file `my-file.txt` to the bucket named `my-bucket` with the key `my-key`:

```java
s3Client.putObject("my-bucket", "my-key", new File("my-file.txt"));
```

### Download an Object

To download an object from a bucket, you can use the `getObject()` method of the `AmazonS3Client` class. The `getObject()` method takes the following parameters:

* `bucketName`: The name of the bucket to download the object from.
* `key`: The key of the object.
* `file`: The file to write the object to.

For example, the following code downloads the object with the key `my-key` from the bucket named `my-bucket` to the file `my-file.txt`:

```java
s3Client.getObject("my-bucket", "my-key", new File("my-file.txt"));
```

### Reference Articles

* [Amazon S3 Java SDK Documentation](https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/s3-examples.html)
* [Amazon S3 Tutorial](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top