Tips Why Amazon Limits Checkout Attempts During High-Demand Releases

dinhnhan55

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tại sao Amazon giới hạn các nỗ lực thanh toán trong các bản phát hành có nhu cầu cao **

Khi một sản phẩm mới được phát hành trên Amazon, không có gì lạ khi trang web gặp phải sự gia tăng lưu lượng truy cập.Điều này có thể dẫn đến thời gian chờ đợi lâu và thậm chí tình trạng thiếu sản phẩm.Để ngăn chặn điều này, Amazon có một hệ thống tại chỗ giới hạn số lượng các nỗ lực thanh toán có thể được thực hiện trên một sản phẩm duy nhất trong một khoảng thời gian ngắn.

Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội mua sản phẩm công bằng và nó giúp ngăn chặn bot mua tất cả hàng tồn kho.Tuy nhiên, nó cũng có thể gây khó chịu cho những người mua sắm đang cố gắng mua một sản phẩm có nhu cầu cao.

** Giới hạn thanh toán của Amazon hoạt động như thế nào? **

Giới hạn thanh toán của Amazon dựa trên sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm giá của sản phẩm, số lượng đơn vị có sẵn và lưu lượng truy cập hiện tại đến trang sản phẩm.Khi một người mua sắm cố gắng kiểm tra, Amazon sẽ kiểm tra xem họ có vượt quá giới hạn thanh toán cho sản phẩm đó không.Nếu họ có, họ sẽ nhận được một thông báo lỗi và sẽ không thể hoàn thành việc mua hàng của họ.

Giới hạn thanh toán thường được dỡ bỏ sau một thời gian ngắn, một khi nhu cầu ban đầu cho sản phẩm đã lắng xuống.Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giới hạn có thể vẫn còn lâu hơn nếu sản phẩm vẫn có nhu cầu cao.

** Tại sao giới hạn thanh toán của Amazon gây khó chịu cho người mua hàng? **

Giới hạn thanh toán của Amazon có thể gây khó chịu cho người mua hàng vì một số lý do.Đầu tiên, nó có thể ngăn người mua hàng mua một sản phẩm mà họ muốn, ngay cả khi họ sẵn sàng trả toàn bộ giá.Thứ hai, nó có thể thêm vào sự thất vọng của việc cố gắng mua một sản phẩm có nhu cầu cao.Người mua sắm có thể phải đợi trong một hàng dài hoặc thử nhiều lần trước khi họ có thể hoàn thành việc mua hàng của họ.

** có phải là giới hạn thanh toán của Amazon không? **

Một số người mua sắm cho rằng giới hạn thanh toán của Amazon là không công bằng vì nó ngăn họ mua một sản phẩm mà họ muốn.Tuy nhiên, Amazon lập luận rằng giới hạn là cần thiết để ngăn chặn bot mua tất cả hàng tồn kho và để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội mua sản phẩm công bằng.

** Các lựa chọn thay thế cho giới hạn thanh toán của Amazon là gì? **

Có một vài lựa chọn thay thế cho giới hạn thanh toán của Amazon.Một cách khác là sử dụng một hệ thống hàng đợi.Điều này sẽ cho phép người mua hàng tham gia một hàng đợi và chờ đến lượt họ mua sản phẩm.Một cách khác là sử dụng một hệ thống xổ số.Điều này sẽ chọn ngẫu nhiên những người mua sắm đủ điều kiện để mua sản phẩm.

**Phần kết luận**

Giới hạn thanh toán của Amazon là một chủ đề gây tranh cãi.Một số người mua sắm cho rằng thật không công bằng, trong khi những người khác cho rằng cần phải ngăn chặn bot mua tất cả hàng tồn kho và để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội mua sản phẩm công bằng.Cuối cùng, quyết định có giới hạn thanh toán của Amazon hay không là công bằng là vấn đề quan điểm.

**Người giới thiệu**

* [Chính sách giới hạn thanh toán của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách đánh bại giới hạn thanh toán của Amazon] (A Chefs' Guide to Eating Out in Portland, Oregon)

[ENGLISH]:
**Why Amazon Limits Checkout Attempts During High-Demand Releases**

When a new product is released on Amazon, it's not uncommon for the site to experience a surge in traffic. This can lead to long wait times and even product shortages. To prevent this, Amazon has a system in place that limits the number of checkout attempts that can be made on a single product during a short period of time.

This system is designed to ensure that everyone has a fair chance to purchase the product, and it helps to prevent bots from buying up all of the inventory. However, it can also be frustrating for shoppers who are trying to buy a product that's in high demand.

**How does Amazon's checkout limit work?**

Amazon's checkout limit is based on a combination of factors, including the product's price, the number of units that are available, and the current traffic to the product page. When a shopper attempts to check out, Amazon will check to see if they have exceeded the checkout limit for that product. If they have, they will receive an error message and will not be able to complete their purchase.

The checkout limit is usually lifted after a short period of time, once the initial demand for the product has subsided. However, in some cases, the limit may remain in place for longer if the product is still in high demand.

**Why is Amazon's checkout limit frustrating for shoppers?**

Amazon's checkout limit can be frustrating for shoppers for a number of reasons. First, it can prevent shoppers from buying a product that they want, even if they're willing to pay the full price. Second, it can add to the frustration of trying to buy a product that's in high demand. Shoppers may have to wait in a long queue or try multiple times before they're able to complete their purchase.

**Is Amazon's checkout limit fair?**

Some shoppers argue that Amazon's checkout limit is unfair because it prevents them from buying a product that they want. However, Amazon argues that the limit is necessary to prevent bots from buying up all of the inventory and to ensure that everyone has a fair chance to purchase the product.

**What are the alternatives to Amazon's checkout limit?**

There are a few alternatives to Amazon's checkout limit. One alternative is to use a queue system. This would allow shoppers to join a queue and wait their turn to purchase the product. Another alternative is to use a lottery system. This would randomly select shoppers who are eligible to purchase the product.

**Conclusion**

Amazon's checkout limit is a controversial topic. Some shoppers argue that it's unfair, while others argue that it's necessary to prevent bots from buying up all of the inventory and to ensure that everyone has a fair chance to purchase the product. Ultimately, the decision of whether or not Amazon's checkout limit is fair is a matter of opinion.

**References**

* [Amazon's Checkout Limit Policy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Beat Amazon's Checkout Limit](https://www.thebalancesmb.com/how-to-beat-amazon-s-checkout-limit-5184721)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top