Tips Why Amazon Checkout Keeps Crashing and How to Fix It

huythongdandfa

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tại sao Amazon Checkout tiếp tục gặp sự cố và cách sửa nó **

Amazon Checkout là một cách thuận tiện để trả tiền cho các giao dịch mua của bạn trên Amazon.Tuy nhiên, đôi khi nó có thể sụp đổ, có thể gây khó chịu.Có một vài lý do tại sao điều này có thể xảy ra, và cũng có một vài điều bạn có thể làm để khắc phục vấn đề.

** Đây là một số lý do tại sao Amazon Checkout có thể gặp sự cố: **

*** Trình duyệt của bạn đã lỗi thời. ** Thanh toán Amazon yêu cầu một trình duyệt hiện đại, chẳng hạn như Chrome, Firefox hoặc Safari.Nếu trình duyệt của bạn đã lỗi thời, nó có thể không thể giao tiếp đúng với các máy chủ của Amazon, điều này có thể dẫn đến một sự cố.
*** Kết nối Internet của bạn chậm. ** Nếu kết nối Internet của bạn chậm, có thể mất nhiều thời gian hơn cho các máy chủ của Amazon để xử lý thông tin thanh toán của bạn, điều này cũng có thể dẫn đến sự cố.
*** Bạn có quá nhiều vật phẩm trong giỏ hàng của mình. ** Nếu bạn có quá nhiều vật phẩm trong giỏ hàng của mình, nó có thể làm chậm quá trình thanh toán và tăng cơ hội gặp sự cố.
*** Bạn đang sử dụng máy chủ VPN hoặc Proxy. ** Kiểm tra Amazon có thể không hoạt động đúng nếu bạn đang sử dụng máy chủ VPN hoặc Proxy.

** Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để khắc phục sự cố thanh toán của Amazon: **

*** Cập nhật trình duyệt của bạn. ** Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt.
*** Kiểm tra kết nối Internet của bạn. ** Đảm bảo kết nối Internet của bạn nhanh và đáng tin cậy.
*** Giảm số lượng vật phẩm trong giỏ hàng của bạn. ** Nếu bạn có quá nhiều vật phẩm trong giỏ hàng của mình, hãy thử loại bỏ một số trong số chúng.
*** Tắt máy chủ VPN hoặc Proxy của bạn. ** Nếu bạn đang sử dụng máy chủ VPN hoặc Proxy, hãy thử vô hiệu hóa nó.

Nếu bạn đã thử tất cả những điều này và Amazon Checkout vẫn bị sập, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng để được giúp đỡ.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách khắc phục sự cố thanh toán của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Tại sao Amazon Checkout gặp sự cố?] (Https://www.quora.com/why-does-amazon-checkout-crash)
* [Cách khắc phục lỗi kiểm tra Amazon] (https://www.techjunkie.com/fix-amazon-checkout-errors/)

[ENGLISH]:
**Why Amazon Checkout Keeps Crashing and How to Fix It**

Amazon Checkout is a convenient way to pay for your purchases on Amazon. However, it can sometimes crash, which can be frustrating. There are a few reasons why this might happen, and there are also a few things you can do to fix the problem.

**Here are some of the reasons why Amazon Checkout might crash:**

* **Your browser is outdated.** Amazon Checkout requires a modern browser, such as Chrome, Firefox, or Safari. If your browser is outdated, it may not be able to properly communicate with Amazon's servers, which could lead to a crash.
* **Your internet connection is slow.** If your internet connection is slow, it can take longer for Amazon's servers to process your checkout information, which could also lead to a crash.
* **You have too many items in your cart.** If you have too many items in your cart, it can slow down the checkout process and increase the chances of a crash.
* **You are using a VPN or proxy server.** Amazon Checkout may not work properly if you are using a VPN or proxy server.

**Here are some things you can do to fix the Amazon Checkout crash:**

* **Update your browser.** Make sure you are using the latest version of your browser.
* **Check your internet connection.** Make sure your internet connection is fast and reliable.
* **Reduce the number of items in your cart.** If you have too many items in your cart, try removing some of them.
* **Disable your VPN or proxy server.** If you are using a VPN or proxy server, try disabling it.

If you have tried all of these things and Amazon Checkout is still crashing, you can contact Amazon customer service for help.

**Reference articles:**

* [How to Fix Amazon Checkout Crashes](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Why Does Amazon Checkout Crash?](https://www.quora.com/Why-does-Amazon-Checkout-crash)
* [How to Fix Amazon Checkout Errors](https://www.techjunkie.com/fix-amazon-checkout-errors/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top