Tips Why Account Holds Can Prevent You From Checking Out on Amazon

anlaily

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tại sao giữ tài khoản có thể ngăn bạn kiểm tra trên Amazon **

Nếu bạn đã từng cố gắng kiểm tra trên Amazon và được đáp ứng với một thông báo lỗi nói rằng tài khoản của bạn đang bị giữ, bạn không đơn độc.Nắm giữ tài khoản là một sự xuất hiện phổ biến và có một số lý do tại sao chúng có thể xảy ra.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về những gì một tài khoản nắm giữ là gì, tại sao nó có thể xảy ra và những gì bạn có thể làm để giải quyết vấn đề.

** tài khoản giữ tài khoản là gì? **

Việc giữ tài khoản là một hạn chế tạm thời ngăn bạn mua hàng trên Amazon.Có một số lý do tại sao việc giữ tài khoản có thể được đặt trên tài khoản của bạn, bao gồm:

*** Hoạt động gian lận. ** Nếu Amazon nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, họ có thể giữ nó để ngăn chặn gian lận thêm.
*** Số dư chưa thanh toán. ** Nếu bạn có số dư chưa thanh toán trên tài khoản Amazon của mình, Amazon có thể giữ tài khoản của bạn cho đến khi bạn thanh toán số dư đầy đủ.
*** Sự cố địa chỉ vận chuyển. ** Nếu Amazon không thể xác minh địa chỉ vận chuyển của bạn, họ có thể đặt tài khoản của bạn cho đến khi bạn cung cấp một địa chỉ hợp lệ.

** Làm thế nào để tôi biết nếu tài khoản của tôi bị giữ? **

Nếu tài khoản của bạn đang bị giữ, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi khi bạn cố gắng kiểm tra.Thông báo lỗi thường sẽ nêu rõ rằng tài khoản của bạn đang bị giữ và cung cấp một lý do cho việc giữ.

Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và nhấp vào tab "Tài khoản của bạn".Trong phần "Trạng thái tài khoản", bạn sẽ thấy một thông báo cho biết liệu tài khoản của bạn có bị giữ hay không.

** Làm thế nào tôi có thể giải quyết một tài khoản giữ? **

Nếu tài khoản của bạn bị giữ, bạn sẽ cần giải quyết vấn đề để có thể mua lại.Các bước cụ thể bạn cần thực hiện để giải quyết việc giữ sẽ thay đổi tùy thuộc vào lý do giữ.

Nếu bạn tin rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, bạn sẽ cần liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon và cung cấp cho họ bằng chứng về danh tính của bạn.

Nếu bạn có số dư chưa thanh toán trên tài khoản của mình, bạn sẽ cần phải trả số dư đầy đủ.

Nếu Amazon không thể xác minh địa chỉ vận chuyển của bạn, bạn sẽ cần cung cấp một địa chỉ hợp lệ.

Khi bạn đã giải quyết vấn đề, Amazon sẽ nâng tài khoản của bạn và bạn sẽ có thể mua lại.

** Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn tài khoản giữ trong tương lai? **

Có một vài điều bạn có thể làm để ngăn chặn tài khoản trong tương lai:

*** Sử dụng mật khẩu mạnh. ** Đảm bảo rằng mật khẩu Amazon của bạn dài ít nhất 12 ký tự và bao gồm hỗn hợp các chữ cái, số và ký hiệu.
*** Hãy cẩn thận khi nhấp vào liên kết trong email. ** Nếu bạn nhận được email từ Amazon yêu cầu bạn nhấp vào liên kết, hãy đảm bảo bạn xác minh rằng email là hợp pháp trước khi nhấp vào liên kết.
*** Giữ thông tin liên hệ của bạn được cập nhật. ** Đảm bảo tài khoản Amazon của bạn được liên kết với địa chỉ email và địa chỉ giao hàng hợp lệ.
*** Nhận thức về giới hạn chi tiêu của bạn. ** Amazon có thể giữ tài khoản của bạn nếu bạn vượt quá giới hạn chi tiêu.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp ngăn chặn tài khoản và giữ tài khoản Amazon của bạn an toàn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Tài khoản Amazon giữ: Chúng là gì và cách giải quyết chúng] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909710)
* [Cách ngăn chặn tài khoản Amazon] (Can Cats Have Obsessive Compulsive Disorder?)

[ENGLISH]:
**Why Account Holds Can Prevent You From Checking Out on Amazon**

If you've ever tried to check out on Amazon and been met with an error message saying that your account is on hold, you're not alone. Account holds are a common occurrence, and there are a number of reasons why they might happen.

In this article, we'll discuss what an account hold is, why it might happen, and what you can do to resolve the issue.

**What is an account hold?**

An account hold is a temporary restriction that prevents you from making purchases on Amazon. There are a number of reasons why an account hold might be placed on your account, including:

* **Fraudulent activity.** If Amazon suspects that your account has been compromised, they may place a hold on it to prevent further fraud.
* **Unpaid balances.** If you have an outstanding balance on your Amazon account, Amazon may place a hold on your account until you pay the balance in full.
* **Shipping address problems.** If Amazon is unable to verify your shipping address, they may place a hold on your account until you provide a valid address.

**How do I know if my account is on hold?**

If your account is on hold, you'll see an error message when you try to check out. The error message will typically state that your account is on hold and provide a reason for the hold.

You can also check the status of your account by logging into your Amazon account and clicking on the "Your Account" tab. Under the "Account Status" section, you'll see a message that indicates whether or not your account is on hold.

**How can I resolve an account hold?**

If your account is on hold, you'll need to resolve the issue in order to be able to make purchases again. The specific steps you need to take to resolve the hold will vary depending on the reason for the hold.

If you believe that your account has been compromised, you'll need to contact Amazon customer service and provide them with proof of your identity.

If you have an outstanding balance on your account, you'll need to pay the balance in full.

If Amazon is unable to verify your shipping address, you'll need to provide a valid address.

Once you've resolved the issue, Amazon will lift the hold on your account and you'll be able to make purchases again.

**How can I prevent account holds in the future?**

There are a few things you can do to prevent account holds in the future:

* **Use a strong password.** Make sure your Amazon password is at least 12 characters long and includes a mix of letters, numbers, and symbols.
* **Be careful about clicking on links in emails.** If you receive an email from Amazon that asks you to click on a link, make sure you verify that the email is legitimate before clicking on the link.
* **Keep your contact information up-to-date.** Make sure your Amazon account is associated with a valid email address and shipping address.
* **Be aware of your spending limits.** Amazon may place a hold on your account if you exceed your spending limit.

By following these tips, you can help to prevent account holds and keep your Amazon account safe.

**Reference articles:**

* [Amazon Account Holds: What They Are and How to Resolve Them](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909710)
* [How to Prevent Amazon Account Holds](https://www.thebalancesmb.com/how-to-prevent-amazon-account-holds-4178122)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top