Tips What To Do When Amazon Checkout Is Down

trongtri865

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Phải làm gì khi thanh toán Amazon bị hỏng **

Amazon Checkout là một trong những phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến nhất, nhưng nó không hoàn hảo.Đôi khi, Amazon Checkout có thể xuống vì nhiều lý do.Nếu bạn đang cố gắng thanh toán và thanh toán Amazon bị suy giảm, đây là một vài điều bạn có thể làm:

1. ** Kiểm tra trang Trạng thái Amazon. ** Điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra trang trạng thái Amazon để xem Amazon Checkout có thực sự giảm không.Bạn có thể tìm thấy trang trạng thái tại đây: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010.
2. ** Hãy thử một trình duyệt khác. ** Nếu thanh toán Amazon bị hỏng, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.Đôi khi, một trình duyệt khác nhau có thể giải quyết vấn đề.
3. ** Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn. ** Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn đôi khi có thể khắc phục sự cố với thanh toán Amazon.Để xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn, hãy làm theo các bước sau:

*Trên máy tính Windows, hãy mở ứng dụng ** Cài đặt **.
*Nhấp vào ** Ứng dụng **.
*Nhấp vào ** Ứng dụng & Tính năng **.
*Chọn ** Mua sắm Amazon **.
*Nhấp vào ** Tùy chọn nâng cao **.
*Nhấp vào ** Đặt lại **.

*Trên máy tính Mac, hãy mở ứng dụng ** Safari **.
*Nhấp vào ** Tùy chọn **.
*Nhấp vào ** Quyền riêng tư **.
*Nhấp vào ** Quản lý dữ liệu trang web **.
*Chọn ** Amazon.com **.
*Nhấp vào ** Xóa tất cả **.

4. ** Hãy thử một thiết bị khác. ** Nếu Amazon thanh toán xuống trên máy tính của bạn, hãy thử sử dụng một thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
5. ** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu bạn đã thử tất cả các phần trên và Amazon Checkout vẫn còn giảm, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng để được giúp đỡ.Bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon tại đây: https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us/.

** Phương thức thanh toán thay thế **

Nếu Amazon Checkout giảm, bạn có thể sử dụng một phương thức thanh toán thay thế để thanh toán.Một số phương thức thanh toán thay thế bao gồm:

* Thẻ tín dụng
* Thẻ ghi nợ
* Paypal
* Venmo
* Trả phí cho apple
* Google Pay

**Phần kết luận**

Amazon Checkout là một phương thức thanh toán thuận tiện, nhưng nó không hoàn hảo.Nếu Amazon Checkout giảm, bạn có thể thử một vài điều khác nhau để khắc phục sự cố.Nếu bạn không thể khắc phục sự cố, bạn có thể sử dụng một phương thức thanh toán thay thế để thanh toán.

[ENGLISH]:
**What to Do When Amazon Checkout Is Down**

Amazon Checkout is one of the most popular online payment methods, but it's not perfect. Sometimes, Amazon Checkout can be down for a variety of reasons. If you're trying to checkout and Amazon Checkout is down, here are a few things you can do:

1. **Check the Amazon status page.** The first thing you should do is check the Amazon status page to see if Amazon Checkout is actually down. You can find the status page here: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
2. **Try a different browser.** If Amazon Checkout is down, try using a different browser. Sometimes, a different browser can work around the issue.
3. **Clear your cache and cookies.** Clearing your cache and cookies can sometimes fix problems with Amazon Checkout. To clear your cache and cookies, follow these steps:

* On a Windows computer, open the **Settings** app.
* Click **Apps**.
* Click **App & features**.
* Select **Amazon Shopping**.
* Click **Advanced options**.
* Click **Reset**.

* On a Mac computer, open the **Safari** app.
* Click **Preferences**.
* Click **Privacy**.
* Click **Manage Website Data**.
* Select **Amazon.com**.
* Click **Remove All**.

4. **Try a different device.** If Amazon Checkout is down on your computer, try using a different device, such as your phone or tablet.
5. **Contact Amazon customer service.** If you've tried all of the above and Amazon Checkout is still down, you can contact Amazon customer service for help. You can contact Amazon customer service here: https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us/.

**Alternative payment methods**

If Amazon Checkout is down, you can use an alternative payment method to checkout. Some alternative payment methods include:

* Credit card
* Debit card
* PayPal
* Venmo
* Apple Pay
* Google Pay

**Conclusion**

Amazon Checkout is a convenient payment method, but it's not perfect. If Amazon Checkout is down, you can try a few different things to fix the issue. If you're unable to fix the issue, you can use an alternative payment method to checkout.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top