Tips What To Do If Your Order Disappears at Checkout

ngocolors

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Phải làm gì nếu đơn đặt hàng của bạn biến mất khi thanh toán **

Nó đã xảy ra với tất cả chúng tôi: bạn đang ở giữa khi kiểm tra trực tuyến và đột nhiên đơn đặt hàng của bạn biến mất.Bạn đang tự hỏi những gì đã xảy ra và nếu đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện.

Nếu điều này đã xảy ra với bạn, đừng lo lắng, bạn không cô đơn.Có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng lấy lại đơn đặt hàng.

** 1.Kiểm tra hộp thư điện tử của bạn**

Điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra email của bạn.Đôi khi, khi một đơn đặt hàng biến mất khỏi giỏ hàng của bạn, thương gia sẽ gửi cho bạn một xác nhận email.Email này thường sẽ bao gồm một liên kết đến trang trạng thái đơn hàng của bạn, nơi bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của mình.

** 2.Liên hệ với người bán **

Nếu bạn không thấy email từ người bán, bước tiếp theo là liên hệ trực tiếp với họ.Bạn thường có thể tìm thấy số dịch vụ khách hàng hoặc địa chỉ email trên trang web của người bán.Khi bạn liên hệ với người bán, hãy chắc chắn cung cấp cho họ số đơn đặt hàng của bạn và bất kỳ thông tin liên quan nào khác.

** 3.Kiểm tra báo cáo thẻ tín dụng của bạn **

Nếu bạn đã bị tính phí cho đơn đặt hàng của mình, bạn nên kiểm tra báo cáo thẻ tín dụng của mình để xem phí đã được xử lý.Nếu khoản phí đã được xử lý, điều đó có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn đã được đặt và bạn sẽ nhận được nó trong thời gian ngắn.

**4.Chờ đợi**

Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và bạn vẫn chưa nhận được đơn đặt hàng, điều tốt nhất cần làm là chờ đợi.Đôi khi, các đơn đặt hàng có thể mất một vài ngày để xử lý, đặc biệt là trong thời gian bận rộn.Nếu bạn chưa nhận được đơn đặt hàng sau một vài ngày, bạn có thể liên hệ một lần nữa để kiểm tra trạng thái.

** Ngăn chặn mất tích lệnh **

Có một vài điều bạn có thể làm để ngăn chặn đơn đặt hàng của bạn biến mất khi thanh toán.

*** Sử dụng trình duyệt an toàn **

Khi bạn mua sắm trực tuyến, hãy chắc chắn sử dụng trình duyệt an toàn như Google Chrome hoặc Mozilla Firefox.Các trình duyệt an toàn mã hóa dữ liệu của bạn, khiến tin tặc khó khăn hơn để đánh cắp thông tin của bạn.
*** Giữ cho trình duyệt của bạn cập nhật **

Hãy chắc chắn để cập nhật trình duyệt của bạn với các bản vá bảo mật mới nhất.Điều này sẽ giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi các lỗ hổng có thể bị tin tặc khai thác.
*** Sử dụng mật khẩu mạnh **

Khi tạo mật khẩu cho tài khoản trực tuyến của bạn, hãy chắc chắn sử dụng mật khẩu mạnh mà khó đoán.Mật khẩu mạnh nên dài ít nhất 12 ký tự và bao gồm hỗn hợp các chữ cái, số và ký hiệu.
*** Hãy cẩn thận khi nhấp vào liên kết **

Khi bạn mua sắm trực tuyến, hãy cẩn thận về việc nhấp vào liên kết.Chỉ nhấp vào các liên kết mà bạn tin tưởng.Nếu bạn không chắc chắn nếu một liên kết là hợp pháp, hãy di chuột qua liên kết để xem nó đi đâu trước khi nhấp vào nó.

**Phần kết luận**

Nếu đơn đặt hàng của bạn biến mất khi thanh toán, đừng hoảng sợ.Có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng lấy lại đơn đặt hàng.Bằng cách làm theo các bước trên, bạn thường có thể giải quyết vấn đề và nhận đơn đặt hàng càng sớm càng tốt.

[ENGLISH]:
**What to Do If Your Order Disappears at Checkout**

It's happened to all of us: you're in the middle of checking out online, and suddenly your order disappears. You're left wondering what happened and if your order will ever be fulfilled.

If this has happened to you, don't worry, you're not alone. There are a few things you can do to try to get your order back.

**1. Check your email**

The first thing you should do is check your email. Sometimes, when an order disappears from your cart, the merchant will send you an email confirmation. This email will usually include a link to your order status page, where you can check on the status of your order.

**2. Contact the merchant**

If you don't see an email from the merchant, the next step is to contact them directly. You can usually find a customer service number or email address on the merchant's website. When you contact the merchant, be sure to provide them with your order number and any other relevant information.

**3. Check your credit card statement**

If you've already been charged for your order, you should check your credit card statement to see if the charge has been processed. If the charge has been processed, it means that your order has been placed and you should receive it shortly.

**4. Wait**

If you've tried all of the above steps and you still haven't received your order, the best thing to do is to wait. Sometimes, orders can take a few days to process, especially during busy periods. If you haven't received your order after a few days, you can contact the merchant again to check on the status.

**Preventing Order Disappearances**

There are a few things you can do to prevent your order from disappearing at checkout.

* **Use a secure browser**

When you're shopping online, be sure to use a secure browser like Google Chrome or Mozilla Firefox. Secure browsers encrypt your data, making it more difficult for hackers to steal your information.
* **Keep your browser up to date**

Be sure to keep your browser up to date with the latest security patches. This will help to protect your computer from vulnerabilities that could be exploited by hackers.
* **Use a strong password**

When creating a password for your online account, be sure to use a strong password that is difficult to guess. A strong password should be at least 12 characters long and include a mix of letters, numbers, and symbols.
* **Be careful about clicking on links**

When you're shopping online, be careful about clicking on links. Only click on links that you trust. If you're not sure if a link is legitimate, hover over the link to see where it goes before clicking on it.

**Conclusion**

If your order disappears at checkout, don't panic. There are a few things you can do to try to get your order back. By following the steps above, you can usually resolve the issue and get your order as soon as possible.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top