Tips Watching Free TV Shows on Amazon Prime Video

brownpeacock363

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xem chương trình TV miễn phí trên video Amazon Prime **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến đăng ký cung cấp nhiều chương trình truyền hình, phim và nội dung gốc.Mặc dù hầu hết các nội dung trên Amazon Prime Video được trả tiền, nhưng cũng có một số chương trình TV miễn phí mà bạn có thể xem mà không phải đăng ký đăng ký.

** Cách xem chương trình TV miễn phí trên video Amazon Prime **

Để xem các chương trình TV miễn phí trên video Amazon Prime, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Amazon Prime Video trên thiết bị của bạn.
2. Chọn tab ** Tìm **.
3. Trong các danh mục ** **, chọn ** miễn phí để xem **.
4. Duyệt danh sách các chương trình TV miễn phí và chọn một để xem.

** Những chương trình truyền hình miễn phí nào có sẵn trên Amazon Prime Video? **

Có nhiều chương trình truyền hình miễn phí có sẵn trên Amazon Prime Video, bao gồm:

* **Văn phòng**
* **Công viên và giải trí**
*** 30 Rock **
*** Lý thuyết Big Bang **
*** Anatomy Grey **
* **Xác sống**
*** Things Stranger Things **
* **Vương miện**
*** Bà Maisel tuyệt vời **

** Có bao nhiêu chương trình truyền hình miễn phí trên video Amazon Prime? **

Có hơn 1.000 chương trình TV miễn phí có sẵn trên Amazon Prime Video.Số lượng chương trình truyền hình miễn phí khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở.

** Có giới hạn về số lượng chương trình truyền hình miễn phí tôi có thể xem trên video Amazon Prime không? **

Không có giới hạn về số lượng chương trình TV miễn phí bạn có thể xem trên video Amazon Prime.Tuy nhiên, bạn chỉ có thể xem một số lượng hạn chế các tập của mỗi chương trình mỗi tháng.

** Có chi phí để xem các chương trình TV miễn phí trên video Amazon Prime không? **

Không, không có chi phí để xem các chương trình TV miễn phí trên video Amazon Prime.Tuy nhiên, bạn phải có đăng ký Amazon Prime để xem bất kỳ nội dung nào được trả tiền trên dịch vụ.

**Phần kết luận**

Amazon Prime Video là một cách tuyệt vời để xem các chương trình truyền hình miễn phí.Với hơn 1.000 chương trình TV miễn phí để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó bạn sẽ thích.Cho dù bạn đang tìm kiếm một bộ phim hài, một bộ phim hay một chương trình thực tế, Amazon Prime Video có một cái gì đó cho tất cả mọi người.

**Người giới thiệu**

* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo/)

[ENGLISH]:
**Watching Free TV Shows on Amazon Prime Video**

Amazon Prime Video is a subscription streaming service that offers a wide variety of TV shows, movies, and original content. While most of the content on Amazon Prime Video is paid, there are also a number of free TV shows that you can watch without having to sign up for a subscription.

**How to Watch Free TV Shows on Amazon Prime Video**

To watch free TV shows on Amazon Prime Video, you can follow these steps:

1. Open the Amazon Prime Video app on your device.
2. Select the **Find** tab.
3. Under **Categories**, select **Free to Watch**.
4. Browse the list of free TV shows and select one to watch.

**What Free TV Shows Are Available on Amazon Prime Video?**

There are a variety of free TV shows available on Amazon Prime Video, including:

* **The Office**
* **Parks and Recreation**
* **30 Rock**
* **The Big Bang Theory**
* **Grey's Anatomy**
* **The Walking Dead**
* **Stranger Things**
* **The Crown**
* **The Marvelous Mrs. Maisel**

**How Many Free TV Shows Are There on Amazon Prime Video?**

There are over 1,000 free TV shows available on Amazon Prime Video. The number of free TV shows varies depending on the country you're in.

**Is There a Limit to How Many Free TV Shows I Can Watch on Amazon Prime Video?**

There is no limit to how many free TV shows you can watch on Amazon Prime Video. However, you may only watch a limited number of episodes of each show per month.

**Is There a Cost to Watch Free TV Shows on Amazon Prime Video?**

No, there is no cost to watch free TV shows on Amazon Prime Video. However, you must have an Amazon Prime subscription to watch any of the paid content on the service.

**Conclusion**

Amazon Prime Video is a great way to watch free TV shows. With over 1,000 free TV shows to choose from, you're sure to find something you'll enjoy. Whether you're looking for a comedy, a drama, or a reality show, Amazon Prime Video has something for everyone.

**References**

* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top