Tips Watching Free Movies with Amazon Prime

taiducduong

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xem phim miễn phí với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào phát trực tuyến video Prime và hơn thế nữa.Một trong những tính năng tốt nhất của Amazon Prime là khả năng xem phim miễn phí.

Có nhiều cách để xem phim miễn phí với Amazon Prime.Bạn có thể truyền phát phim trực tuyến thông qua ứng dụng Video Prime hoặc bạn có thể tải phim về thiết bị của mình và xem chúng ngoại tuyến.

** Truyền phát phim với Video Prime **

Để truyền phát phim bằng Video Prime, chỉ cần mở ứng dụng Video Prime trên thiết bị của bạn và chọn tab "Phim".Bạn có thể duyệt phim theo thể loại, tiêu đề hoặc ngày phát hành.

Khi bạn tìm thấy một bộ phim bạn muốn xem, chọn nó và nhấp vào nút "Phát".Bộ phim sẽ bắt đầu phát trực tuyến ngay lập tức.

Bạn cũng có thể xem phim với Video Prime trên TV bằng cách kết nối thiết bị của bạn với TV thông qua cáp HDMI hoặc đúc nó vào TV bằng ứng dụng Video Prime.

** Tải phim để xem ngoại tuyến **

Bạn cũng có thể tải phim về thiết bị của mình để xem ngoại tuyến.Để làm điều này, chọn bộ phim bạn muốn xem và nhấp vào nút "Tải xuống".Bộ phim sẽ được tải xuống thiết bị của bạn và bạn có thể xem nó mà không cần kết nối internet.

** Phim miễn phí với Amazon Prime **

Amazon Prime cung cấp nhiều bộ phim miễn phí, bao gồm các bản phát hành mới, phim kinh điển và phim độc lập.Bạn có thể tìm thấy một danh sách tất cả các bộ phim miễn phí có sẵn trên Video Prime tại đây.

** Cách nhận Amazon Prime **

Amazon Prime có sẵn với mức phí hàng tháng là $ 12,99 hoặc phí hàng năm là $ 119,99.Bạn có thể đăng ký Amazon Prime ở đây.

**Phần kết luận**

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để xem phim miễn phí.Với nhiều bộ phim để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó bạn sẽ thích.Cho dù bạn đang phát trực tuyến phim hay tải xuống để xem ngoại tuyến, Amazon Prime đã bảo hiểm.

**Người giới thiệu**

* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo/)
* [Danh sách phim miễn phí trên video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/video/detail/B07R657778/REF=ATV_DP_SHARE_CU_R)
* [Cách nhận Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/join?ie=utf8&ref_=nav_signin_tryprime)

[ENGLISH]:
**Watching Free Movies with Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video streaming, and more. One of the best features of Amazon Prime is the ability to watch free movies.

There are a variety of ways to watch free movies with Amazon Prime. You can stream movies online through the Prime Video app, or you can download movies to your device and watch them offline.

**Streaming Movies with Prime Video**

To stream movies with Prime Video, simply open the Prime Video app on your device and select the "Movies" tab. You can browse movies by genre, title, or release date.

Once you find a movie you want to watch, select it and click the "Play" button. The movie will start streaming immediately.

You can also watch movies with Prime Video on your TV by connecting your device to your TV via HDMI cable or casting it to your TV using the Prime Video app.

**Downloading Movies to Watch Offline**

You can also download movies to your device to watch offline. To do this, select the movie you want to watch and click the "Download" button. The movie will be downloaded to your device and you can watch it without an internet connection.

**Free Movies with Amazon Prime**

Amazon Prime offers a variety of free movies, including new releases, classic movies, and independent films. You can find a list of all the free movies available on Prime Video here.

**How to Get Amazon Prime**

Amazon Prime is available for a monthly fee of $12.99 or an annual fee of $119.99. You can sign up for Amazon Prime here.

**Conclusion**

Amazon Prime is a great way to watch free movies. With a variety of movies to choose from, you're sure to find something you'll enjoy. Whether you're streaming movies online or downloading them to watch offline, Amazon Prime has you covered.

**References**

* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo/)
* [List of free movies on Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/gp/video/detail/B07R657778/ref=atv_dp_share_cu_r)
* [How to get Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime/join?ie=UTF8&ref_=nav_signin_tryprime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top