Tips Watch Out for These Amazon Tricks That Cost You Money

hoangsunday

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xem ra những thủ thuật Amazon khiến bạn phải trả tiền **

Amazon là một cách thuận tiện và giá cả phải chăng để mua sắm cho nhiều loại sản phẩm.Tuy nhiên, có một vài thủ thuật mà Amazon sử dụng để khiến bạn chi nhiều tiền hơn dự định.Dưới đây là một vài điều cần chú ý:

*** Vị trí sản phẩm. ** Thuật toán vị trí sản phẩm của Amazon được thiết kế để hiển thị cho bạn các sản phẩm tương tự như các sản phẩm bạn đã xem hoặc mua trong quá khứ.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tìm thấy các sản phẩm bạn quan tâm, nhưng nó cũng có thể khiến bạn mua những thứ bạn không cần.Hãy nhận biết các sản phẩm đang được hiển thị cho bạn và đảm bảo bạn chỉ mua những thứ bạn thực sự muốn.
*** UPSELLS VÀ BELLED. ** Khi bạn đang kiểm tra, Amazon thường sẽ đề xuất các sản phẩm bổ sung mà bạn có thể muốn mua.Những sản phẩm này thường liên quan đến những sản phẩm bạn đã mua và chúng có thể là một cách tuyệt vời để tìm thấy thứ gì đó bạn không biết bạn cần.Tuy nhiên, hãy cẩn thận để không bị hút vào việc mua nhiều hơn bạn cần.
*** Ngưỡng vận chuyển miễn phí. ** Amazon cung cấp vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng trên một số tiền nhất định.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền, nhưng nó cũng có thể khiến bạn mua nhiều hơn bạn cần để đủ điều kiện để miễn phí vận chuyển.Hãy nhận biết ngưỡng giao hàng miễn phí và đảm bảo bạn chỉ mua những thứ bạn thực sự cần để đủ điều kiện.
*** Thành viên Prime. ** Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền khi vận chuyển, nhưng nó cũng có thể là một khoản đầu tư tốn kém.Trước khi bạn đăng ký Prime, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ sử dụng các lợi ích đủ để biện minh cho chi phí.

Bằng cách nhận thức được các thủ thuật Amazon này, bạn có thể tiết kiệm tiền trong chuyến đi mua sắm tiếp theo của mình.

**Người giới thiệu:**

* [Làm thế nào Amazon sử dụng vị trí sản phẩm để ảnh hưởng đến việc mua sắm của bạn] (https://www.businessinsider.com/how-amazon-uses-product-plocation-to-influence-your-shopping-2018-11)
* [Amazon Upsells và Cross-Sells: Làm thế nào để tránh bị hút vào] (Newport Beach Christmas Boat Parade: The Complete Guide)
* [Amazon Prime: Nó có đáng không?] (Https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-review)

[ENGLISH]:
**Watch Out for These Amazon Tricks That Cost You Money**

Amazon is a convenient and affordable way to shop for a wide variety of products. However, there are a few tricks that Amazon uses to make you spend more money than you intended. Here are a few things to watch out for:

* **Product placement.** Amazon's product placement algorithm is designed to show you products that are similar to the ones you've viewed or purchased in the past. This can be a great way to find products you're interested in, but it can also lead you to buy things you don't need. Be aware of the products that are being shown to you and make sure you're only buying things you actually want.
* **Upsells and cross-sells.** When you're checking out, Amazon will often suggest additional products that you might want to buy. These products are often related to the ones you're already buying, and they can be a great way to find something you didn't know you needed. However, be careful not to get sucked into buying more than you need.
* **Free shipping thresholds.** Amazon offers free shipping on orders over a certain amount. This can be a great way to save money, but it can also lead you to buy more than you need in order to qualify for free shipping. Be aware of the free shipping threshold and make sure you're only buying things you actually need in order to qualify.
* **Prime memberships.** Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. This can be a great way to save money on shipping, but it can also be a costly investment. Before you sign up for Prime, make sure you're going to use the benefits enough to justify the cost.

By being aware of these Amazon tricks, you can save money on your next shopping trip.

**References:**

* [How Amazon Uses Product Placement to Influence Your Shopping](https://www.businessinsider.com/how-amazon-uses-product-placement-to-influence-your-shopping-2018-11)
* [Amazon Upsells and Cross-Sells: How to Avoid Getting Sucked In](https://www.thebalancesmb.com/amazon-upsells-and-cross-sells-4178321)
* [Amazon Prime: Is It Worth It?](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-review)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top