Tips Visualize Metrics on Managed Grafana

manhnghiem0

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Trực quan hóa các số liệu về Grafana được quản lý **

Grafana là một công cụ nguồn mở phổ biến để trực quan hóa các số liệu.Nó có thể được sử dụng để tạo bảng điều khiển hiển thị dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Prometheus, Elaticsearch và InfluxDB.Quản lý Grafana là một dịch vụ được lưu trữ giúp bạn dễ dàng bắt đầu với Grafana mà không phải lo lắng về cơ sở hạ tầng cơ bản.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách trực quan hóa các số liệu trên Grafana được quản lý.Chúng tôi sẽ sử dụng Prometheus làm nguồn dữ liệu của chúng tôi, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ nguồn dữ liệu nào mà Grafana hỗ trợ.

** Điều kiện tiên quyết **

Để làm theo với hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Máy chủ Prometheus
* Một trường hợp Grafana được quản lý
* Grafana cli

** Bước 1: Tạo DataSource Prometheus **

Bước đầu tiên là tạo ra một bộ dữ liệu prometheus trong grafana.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào ví dụ Grafana được quản lý của bạn.
2. Nhấp vào nút ** "+" ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình và chọn ** "Nguồn dữ liệu" **.
3. Nhấp vào ** "Prometheus" ** Ngói.
4. Nhập thông tin sau:

*** Tên: ** Đây là tên của DataSource.
*** URL: ** URL của máy chủ Prometheus của bạn.
*** Truy cập: ** Chọn ** "Basic Auth" **.
*** Tên người dùng: ** Tên người dùng cho máy chủ Prometheus của bạn.
*** Mật khẩu: ** Mật khẩu cho máy chủ Prometheus của bạn.

5. Nhấp vào ** "Lưu" **.

** Bước 2: Tạo bảng điều khiển grafana **

Bây giờ bạn đã tạo ra một bộ dữ liệu prometheus, bạn có thể tạo bảng điều khiển grafana.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào nút ** "+" ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình và chọn ** "Bảng điều khiển" **.
2. Nhấp vào nút ** "Bảng điều khiển mới" **.
3. Nhập tên cho bảng điều khiển của bạn và nhấp vào ** "Tạo" **.

** Bước 3: Thêm bảng Prometheus vào bảng điều khiển của bạn **

Bây giờ bạn đã tạo một bảng điều khiển, bạn có thể thêm một bảng điều khiển Prometheus vào nó.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào nút ** "+" ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình và chọn ** "Prometheus" **.
2. Chọn số liệu mà bạn muốn trực quan hóa.
3. Định cấu hình các tùy chọn bảng điều khiển.
4. Nhấp vào ** "Thêm" **.

** Bước 4: Xem số liệu của bạn **

Bây giờ bạn đã thêm một bảng điều khiển Prometheus vào bảng điều khiển của bạn, bạn có thể xem các số liệu của mình.Để làm điều này, nhấp vào nút ** "chơi" ** ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

Bây giờ bạn sẽ thấy các số liệu của bạn được hiển thị trong bảng điều khiển Prometheus.Bạn có thể sử dụng các tùy chọn bảng điều khiển để thay đổi cách hiển thị số liệu của bạn.

**Phần kết luận**

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách hình dung các số liệu trên Grafana được quản lý.Bạn đã tạo một bộ dữ liệu prometheus, tạo bảng điều khiển grafana và thêm bảng điều khiển prometheus vào bảng điều khiển của bạn.Bây giờ bạn có thể sử dụng grafana để trực quan hóa các số liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

[ENGLISH]:
**Visualize Metrics on Managed Grafana**

Grafana is a popular open-source tool for visualizing metrics. It can be used to create dashboards that display data from a variety of sources, including Prometheus, Elasticsearch, and InfluxDB. Managed Grafana is a hosted service that makes it easy to get started with Grafana without having to worry about the underlying infrastructure.

In this article, we will show you how to visualize metrics on Managed Grafana. We will use Prometheus as our data source, but you can use any data source that Grafana supports.

**Prerequisites**

To follow along with this tutorial, you will need the following:

* A Prometheus server
* A Managed Grafana instance
* The Grafana CLI

**Step 1: Create a Prometheus datasource**

The first step is to create a Prometheus datasource in Grafana. To do this, follow these steps:

1. Log in to your Managed Grafana instance.
2. Click the **"+"** button in the top left corner of the screen and select **"Data Sources"**.
3. Click the **"Prometheus"** tile.
4. Enter the following information:

* **Name:** This is the name of the datasource.
* **URL:** The URL of your Prometheus server.
* **Access:** Select **"Basic Auth"**.
* **Username:** The username for your Prometheus server.
* **Password:** The password for your Prometheus server.

5. Click **"Save"**.

**Step 2: Create a Grafana dashboard**

Now that you have created a Prometheus datasource, you can create a Grafana dashboard. To do this, follow these steps:

1. Click the **"+"** button in the top left corner of the screen and select **"Dashboards"**.
2. Click the **"New Dashboard"** button.
3. Enter a name for your dashboard and click **"Create"**.

**Step 3: Add a Prometheus panel to your dashboard**

Now that you have created a dashboard, you can add a Prometheus panel to it. To do this, follow these steps:

1. Click the **"+"** button in the top left corner of the screen and select **"Prometheus"**.
2. Select the metric that you want to visualize.
3. Configure the panel options.
4. Click **"Add"**.

**Step 4: View your metrics**

Now that you have added a Prometheus panel to your dashboard, you can view your metrics. To do this, click the **"Play"** button in the top right corner of the screen.

You should now see your metrics displayed in the Prometheus panel. You can use the panel options to change the way that your metrics are displayed.

**Conclusion**

In this tutorial, you learned how to visualize metrics on Managed Grafana. You created a Prometheus datasource, created a Grafana dashboard, and added a Prometheus panel to your dashboard. You can now use Grafana to visualize metrics from a variety of sources.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top