Tips Using Your Saved for Later List at Amazon Checkout

[TIẾNG VIỆT]:
** Sử dụng danh sách sau của bạn tại Amazon Checkout **

Amazon được lưu cho danh sách sau này là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng mà bạn quan tâm nhưng không muốn mua ngay lập tức.Bạn có thể thêm các mục vào danh sách của mình từ bất kỳ trang nào trên Amazon và bạn có thể truy cập danh sách của mình từ bất kỳ thiết bị nào.

Khi bạn đã sẵn sàng để kiểm tra, bạn có thể sử dụng danh sách đã lưu cho sau này để nhanh chóng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn.Đây là cách:

1. Nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon.
2. Trong phần "các mục của bạn", nhấp vào tab "Saving for sau".
3. Chọn các mục bạn muốn thêm vào giỏ hàng của bạn và nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng".

Các mục sẽ được thêm vào giỏ hàng của bạn và bạn có thể tiếp tục với quy trình thanh toán.

Bạn cũng có thể sử dụng danh sách được lưu cho sau này để tạo danh sách mong muốn.Danh sách mong muốn là danh sách công khai các mục mà bạn quan tâm. Bạn có thể chia sẻ danh sách mong muốn của mình với bạn bè và gia đình hoặc bạn có thể sử dụng nó để theo dõi các mặt hàng bạn muốn tự mua.

Để tạo danh sách mong muốn, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào biểu tượng "Danh sách mong muốn" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon.
2. Nhấp vào nút "Tạo danh sách mong muốn".
3. Nhập tên cho danh sách mong muốn của bạn và nhấp vào nút "Tạo".

Bây giờ bạn có thể thêm các mục vào danh sách mong muốn của bạn.Để làm điều này, chỉ cần nhấp vào nút "Thêm vào danh sách mong muốn" trên bất kỳ trang sản phẩm nào.

Bạn có thể truy cập danh sách mong muốn của bạn từ bất kỳ thiết bị nào.Để làm điều này, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào biểu tượng "Danh sách mong muốn" ở góc trên cùng bên phải của trang web.

** Lợi ích của việc sử dụng danh sách sau của bạn **

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng danh sách được lưu của bạn cho sau đó tại Amazon Checkout.Dưới đây là một vài trong số những điều đáng chú ý nhất:

*** Bạn có thể tiết kiệm thời gian. ** Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn mua một mặt hàng ngay lập tức, bạn có thể thêm nó vào danh sách đã lưu của mình và quay lại sau.Bằng cách này, bạn không cần phải tìm kiếm vật phẩm một lần nữa khi bạn sẵn sàng mua nó.
*** Bạn có thể so sánh giá. ** Bạn có thể sử dụng danh sách đã lưu của mình để so sánh giá trên các mặt hàng khác nhau.Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn đang có được thỏa thuận tốt nhất.
*** Bạn có thể theo dõi tiến trình của mình. ** Nếu bạn đang tiết kiệm để mua hàng lớn, bạn có thể sử dụng danh sách sau để theo dõi tiến trình của bạn.Bằng cách này, bạn có thể thấy bạn gần như thế nào khi đạt được mục tiêu của mình.
*** Bạn có thể tạo một danh sách mong muốn. ** Bạn có thể sử dụng danh sách sau để tạo danh sách mong muốn.Đây là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua cho chính mình hoặc cho người khác.

** Cách sử dụng của bạn được lưu cho danh sách sau này một cách hiệu quả **

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng danh sách sau của bạn một cách hiệu quả:

*** Thêm các mục vào danh sách của bạn ngay khi bạn nghĩ về chúng. ** Theo cách này, bạn sẽ không quên chúng sau này.
*** Tổ chức danh sách của bạn theo thể loại. ** Điều này sẽ giúp dễ dàng tìm thấy các mục bạn đang tìm kiếm.
*** Đặt lời nhắc cho chính bạn. ** Điều này sẽ giúp bạn nhớ kiểm tra danh sách của bạn và thực hiện mua hàng.
*** Chia sẻ danh sách của bạn với bạn bè và gia đình. ** Đây là một cách tuyệt vời để có được ý tưởng cho quà tặng hoặc tìm hiểu những gì người khác quan tâm.

** Sử dụng danh sách sau của bạn tại Amazon Checkout là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian, so sánh giá, theo dõi tiến trình của bạn và tạo một danh sách mong muốn.Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể sử dụng danh sách của mình một cách hiệu quả và tận dụng tối đa Amazon. **

** Bài viết tham khảo **

* [Cách sử dụng Amazon của bạn được lưu cho danh sách sau] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201119420)
* [Cách tạo danh sách mong muốn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2011195

[ENGLISH]:
**Using Your Saved for Later List at Amazon Checkout**

Amazon's Saved for Later list is a great way to keep track of items you're interested in but don't want to buy right away. You can add items to your list from any page on Amazon, and you can access your list from any device.

When you're ready to check out, you can use your Saved for Later list to quickly add items to your cart. Here's how:

1. Click the "Cart" icon in the top right corner of the Amazon website.
2. Under the "Your Items" section, click the "Saved for Later" tab.
3. Select the items you want to add to your cart and click the "Add to Cart" button.

The items will be added to your cart and you can continue with the checkout process.

You can also use your Saved for Later list to create a Wish List. A Wish List is a public list of items that you're interested in. You can share your Wish List with friends and family, or you can use it to keep track of items you want to buy for yourself.

To create a Wish List, follow these steps:

1. Click the "Wish List" icon in the top right corner of the Amazon website.
2. Click the "Create a Wish List" button.
3. Enter a name for your Wish List and click the "Create" button.

You can now add items to your Wish List. To do this, simply click the "Add to Wish List" button on any product page.

You can access your Wish List from any device. To do this, simply sign in to your Amazon account and click the "Wish List" icon in the top right corner of the website.

**Benefits of Using Your Saved for Later List**

There are many benefits to using your Saved for Later list at Amazon checkout. Here are a few of the most notable:

* **You can save time.** If you're not sure if you want to buy an item right away, you can add it to your Saved for Later list and come back to it later. This way, you don't have to search for the item again when you're ready to buy it.
* **You can compare prices.** You can use your Saved for Later list to compare prices on different items. This way, you can make sure you're getting the best deal.
* **You can track your progress.** If you're saving up for a big purchase, you can use your Saved for Later list to track your progress. This way, you can see how close you are to reaching your goal.
* **You can create a Wish List.** You can use your Saved for Later list to create a Wish List. This is a great way to keep track of items you want to buy for yourself or for others.

**How to Use Your Saved for Later List Effectively**

Here are a few tips for using your Saved for Later list effectively:

* **Add items to your list as soon as you think of them.** This way, you won't forget about them later.
* **Organize your list by category.** This will make it easier to find the items you're looking for.
* **Set reminders for yourself.** This will help you remember to check your list and make purchases.
* **Share your list with friends and family.** This is a great way to get ideas for gifts or to find out what other people are interested in.

**Using your Saved for Later list at Amazon checkout is a great way to save time, compare prices, track your progress, and create a Wish List. By following these tips, you can use your list effectively and get the most out of Amazon.**

**Reference Articles**

* [How to Use Your Amazon Saved for Later List](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201119420)
* [How to Create a Wish List on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=2011195
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top