Tips Using the Saved for Later Feature at Checkout

hoangferret

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Sử dụng tính năng đã lưu cho sau này khi thanh toán **

Khi bạn mua sắm trực tuyến, thật dễ dàng để bị phân tâm và thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn mà bạn không thực sự cần.Nhưng nếu bạn có thể lưu những vật phẩm đó sau này, mà không phải lo lắng về việc chúng bán hết?

Đó là nơi tính năng được lưu cho sau này xuất hiện. Với việc lưu sau này, bạn có thể thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của mình và sau đó quay lại với chúng sau, ngay cả khi chúng hết hàng.Khi mặt hàng trở lại trong kho, bạn sẽ được thông báo và bạn có thể hoàn thành việc mua hàng của mình.

Đây là cách sử dụng tính năng đã lưu cho sau khi thanh toán:

1. Thêm các mục bạn muốn lưu vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào liên kết "Lưu cho sau" ở góc trên cùng bên phải của giỏ hàng của bạn.
3. Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các mục bạn đã lưu.
4. Để xóa một mục khỏi danh sách đã lưu của bạn cho danh sách sau này, nhấp vào "X" bên cạnh nó.
5. Để mua một mặt hàng từ danh sách đã lưu của bạn cho danh sách sau này, nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng".

Tính năng được lưu cho sau này là một cách tuyệt vời để lưu các mặt hàng sau này mà không phải lo lắng về việc chúng bán hết.Đó cũng là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng mà bạn quan tâm nhưng chưa sẵn sàng để mua.

** Lợi ích của việc sử dụng tính năng đã lưu cho sau này **

Có một số lợi ích khi sử dụng tính năng đã lưu cho sau này, bao gồm:

*** Bạn có thể lưu các mặt hàng sau này, ngay cả khi chúng hết hàng. ** Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ một mục mà bạn quan tâm.
*** Bạn có thể theo dõi các mặt hàng mà bạn quan tâm. ** Danh sách được lưu cho sau này là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng mà bạn đang nghĩ về việc mua.Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả các mặt hàng ở một nơi và thậm chí bạn có thể thiết lập thông báo để bạn được thông báo khi một mặt hàng quay lại trong kho.
*** Bạn có thể thực hiện mua hàng nhanh hơn. ** Nếu bạn đã quen thuộc với một mặt hàng, bạn có thể dễ dàng thêm nó vào giỏ hàng của mình từ danh sách sau của bạn.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn sẵn sàng mua hàng.

** Cách sử dụng tính năng đã lưu cho sau này trên các thiết bị khác nhau **

Bạn có thể sử dụng tính năng đã lưu cho sau này trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm:

*** máy tính để bàn **
*** Mobile **
* **Viên thuốc**

Tính năng được lưu cho sau này hoạt động theo cùng một cách trên tất cả các thiết bị.Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng đã lưu cho sau này trên một thiết bị cụ thể, hãy truy cập các liên kết sau:

* [Được lưu cho sau trên máy tính để bàn] (https://www.google.com/shopping/saved/)
* [Được lưu cho sau trên thiết bị di động] (https://www.google.com/shopping/saved/on-the-go/)
* [Được lưu cho sau trên máy tính bảng] (https://www.google.com/shopping/saved/on-the-go/)

**Phần kết luận**

Tính năng được lưu cho sau này là một cách tuyệt vời để lưu các mặt hàng sau này, mà không phải lo lắng về việc chúng bán hết.Đó là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng mà bạn quan tâm và nó có thể làm cho việc mua hàng nhanh hơn.

[ENGLISH]:
**Using the Saved for Later Feature at Checkout**

When you're shopping online, it's easy to get distracted and add items to your cart that you don't really need. But what if you could save those items for later, without having to worry about them selling out?

That's where the Saved for Later feature comes in. With Saved for Later, you can add items to your cart and then come back to them later, even if they're out of stock. When the item is back in stock, you'll be notified and you can complete your purchase.

Here's how to use the Saved for Later feature at checkout:

1. Add the items you want to save to your cart.
2. Click the "Saved for Later" link in the top right corner of your cart.
3. You'll see a list of all the items you've saved.
4. To remove an item from your Saved for Later list, click the "X" next to it.
5. To purchase an item from your Saved for Later list, click the "Add to Cart" button.

The Saved for Later feature is a great way to save items for later without having to worry about them selling out. It's also a great way to keep track of items that you're interested in but aren't ready to buy yet.

**Benefits of using the Saved for Later feature**

There are a number of benefits to using the Saved for Later feature, including:

* **You can save items for later, even if they're out of stock.** This is a great way to make sure that you don't miss out on an item that you're interested in.
* **You can keep track of items that you're interested in.** The Saved for Later list is a great way to keep track of items that you're thinking about buying. You can easily see all of the items in one place, and you can even set up notifications so that you're notified when an item is back in stock.
* **You can make purchases more quickly.** If you're already familiar with an item, you can easily add it to your cart from your Saved for Later list. This can save you time when you're ready to make a purchase.

**How to use the Saved for Later feature on different devices**

You can use the Saved for Later feature on a variety of devices, including:

* **Desktop**
* **Mobile**
* **Tablet**

The Saved for Later feature works the same way on all devices. To learn more about how to use the Saved for Later feature on a specific device, visit the following links:

* [Saved for Later on desktop](https://www.google.com/shopping/saved/)
* [Saved for Later on mobile](https://www.google.com/shopping/saved/on-the-go/)
* [Saved for Later on tablet](https://www.google.com/shopping/saved/on-the-go/)

**Conclusion**

The Saved for Later feature is a great way to save items for later, without having to worry about them selling out. It's a great way to keep track of items that you're interested in, and it can make purchases more quickly.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top