Tips Using Prime to Listen to Music and Podcasts Free

khactrieu166

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Sử dụng Prime để nghe nhạc và podcast miễn phí **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập Video Prime và Prime Music và đăng ký miễn phí cho Amazon Prime Reading.Một trong những lợi ích ít được biết đến của Prime là nó cũng bao gồm đăng ký miễn phí cho Amazon Music Unlimited.Điều này có nghĩa là các thành viên Prime có thể nghe hàng triệu bài hát không có quảng cáo trên bất kỳ thiết bị nào, bao gồm cả điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của họ.

Ngoài âm nhạc, Prime Music cũng cung cấp nhiều loại podcast.Điều này bao gồm cả hai podcast gốc được sản xuất bởi Amazon và các podcast nổi tiếng từ các nhà xuất bản khác.Các thành viên Prime có thể nghe podcast trên ứng dụng Amazon Music hoặc trên web.

Để bắt đầu nghe nhạc và podcast với Prime, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào liên kết "Prime Music".Sau đó, bạn có thể duyệt thư viện nhạc hoặc tìm kiếm các bài hát hoặc album cụ thể.Để nghe một podcast, chỉ cần nhấp vào tiêu đề của podcast.

Nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn vẫn có thể nghe một số lượng hạn chế các bài hát và podcast miễn phí với Amazon Music Prime.Tuy nhiên, bạn sẽ cần đăng ký dùng thử miễn phí Prime để truy cập vào thư viện âm nhạc và podcast đầy đủ.

** Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Prime để nghe nhạc và podcast: **

*** Nhạc và podcast miễn phí: ** Thành viên Prime có thể nghe hàng triệu bài hát và podcast miễn phí quảng cáo.
*** Nghe không giới hạn: ** Thành viên Prime có thể nghe nhiều nhạc và podcast như họ muốn, bất cứ khi nào họ muốn.
*** Truy cập trên bất kỳ thiết bị nào: ** Thành viên Prime có thể nghe nhạc và podcast trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của họ.
*** Nội dung có thể tải xuống: ** Thành viên Prime có thể tải nhạc và podcast về thiết bị của họ để họ có thể nghe ngoại tuyến.

** Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để nghe nhạc và podcast miễn phí, Amazon Prime là một lựa chọn tuyệt vời.Với tư cách thành viên chính, bạn có thể truy cập hàng triệu bài hát và podcast không có quảng cáo trên bất kỳ thiết bị nào. **

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Music Unlimited] (Amazon Music Unlimited | 100 million songs ad-free‎)
* [Amazon Prime Podcasts] (https://www.amazon.com/amazon-music/podcasts)
* [Bản dùng thử miễn phí âm nhạc Amazon Prime] (https://www.amazon.com/amazon-music/unlimited/offers/prime-music-free-trial)

[ENGLISH]:
**Using Prime to Listen to Music and Podcasts Free**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free subscription to Amazon Prime Reading. One of the lesser-known benefits of Prime is that it also includes a free subscription to Amazon Music Unlimited. This means that Prime members can listen to millions of songs ad-free on any device, including their phone, tablet, or computer.

In addition to music, Prime Music also offers a variety of podcasts. This includes both original podcasts produced by Amazon and popular podcasts from other publishers. Prime members can listen to podcasts on the Amazon Music app or on the web.

To get started listening to music and podcasts with Prime, simply sign in to your Amazon account and click on the "Prime Music" link. You can then browse the music library or search for specific songs or albums. To listen to a podcast, simply click on the podcast's title.

If you're not a Prime member, you can still listen to a limited number of songs and podcasts for free with Amazon Music Prime. However, you'll need to sign up for a free trial of Prime to access the full library of music and podcasts.

**Here are some of the benefits of using Prime to listen to music and podcasts:**

* **Free music and podcasts:** Prime members can listen to millions of songs and podcasts ad-free for free.
* **Unlimited listening:** Prime members can listen to as much music and podcasts as they want, whenever they want.
* **Access on any device:** Prime members can listen to music and podcasts on their phone, tablet, or computer.
* **Downloadable content:** Prime members can download music and podcasts to their devices so they can listen offline.

**If you're looking for a way to listen to music and podcasts for free, Amazon Prime is a great option. With a Prime membership, you can access millions of songs and podcasts ad-free on any device.**

**References:**

* [Amazon Music Unlimited](https://www.amazon.com/music/unlimited)
* [Amazon Prime Podcasts](https://www.amazon.com/amazon-music/podcasts)
* [Amazon Prime Music Free Trial](https://www.amazon.com/amazon-music/unlimited/offers/prime-music-free-trial)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top