Tips Using Amazon's 1-Click Checkout Option

tranhiep.hoa

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Sử dụng tùy chọn kiểm tra 1 nhấp chuột của Amazon **

Thanh toán 1 nhấp chuột của Amazon là một cách thuận tiện để mua các mặt hàng trên trang web.Khi bạn đã thiết lập tùy chọn kiểm tra 1 nhấp chuột của mình, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng mua các mặt hàng mà không phải nhập thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn mỗi lần.

Để thiết lập kiểm tra 1 nhấp chuột, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập ** Tài khoản của bạn ** và nhấp ** Cài đặt 1 nhấp vào **.
2. Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
3. Nhấp vào ** Lưu **.

Bây giờ, khi bạn đã sẵn sàng để mua hàng, bạn có thể nhấp vào nút ** 1 nhấp vào ** trên trang sản phẩm.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ trên đường tận hưởng giao dịch mua mới của bạn.

Có một vài lợi ích khi sử dụng thanh toán 1 nhấp chuột của Amazon:

*** Thuận tiện: ** Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng mua các mặt hàng mà không phải nhập thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn mỗi lần.
*** Tốc độ: ** Thanh toán 1 nhấp chuột có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn mua hàng.
*** Bảo mật: ** Thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn được lưu trữ an toàn bởi Amazon, vì vậy bạn có thể tự tin rằng các giao dịch mua của bạn an toàn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn để mua các mặt hàng trên Amazon, hãy kiểm tra 1 nhấp chuột là một lựa chọn tuyệt vời.

**Người giới thiệu:**

* [Amazon 1-Click Checkout] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)

[ENGLISH]:
**Using Amazon's 1-Click Checkout Option**

Amazon's 1-Click Checkout is a convenient way to purchase items on the site. Once you've set up your 1-Click Checkout preferences, you can quickly and easily buy items without having to enter your shipping and payment information each time.

To set up 1-Click Checkout, follow these steps:

1. Go to **Your Account** and click **1-Click Settings**.
2. Enter your shipping address and payment information.
3. Click **Save**.

Now, when you're ready to make a purchase, you can click the **1-Click Buy** button on the product page. Your order will be placed and you'll be on your way to enjoying your new purchase.

There are a few benefits to using Amazon's 1-Click Checkout:

* **Convenience:** You can quickly and easily purchase items without having to enter your shipping and payment information each time.
* **Speed:** 1-Click Checkout can save you time when you're making a purchase.
* **Security:** Your shipping and payment information is securely stored by Amazon, so you can be confident that your purchases are safe.

If you're looking for a convenient, fast, and secure way to purchase items on Amazon, 1-Click Checkout is a great option.

**References:**

* [Amazon 1-Click Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top