Tips Using Amazon A to Z to Manage Missed Punches

thanhvinhvu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Sử dụng Amazon A đến Z để quản lý các cú đấm bị bỏ lỡ **

Amazon A đến Z là một chương trình dịch vụ khách hàng giúp người bán giải quyết các vấn đề với các đơn đặt hàng.Một trong những vấn đề mà người bán có thể sử dụng Amazon A đến Z để giải quyết là những cú đấm bị bỏ lỡ.

Một cú đấm bị bỏ lỡ xảy ra khi người bán không gửi đơn đặt hàng đúng hạn.Khi điều này xảy ra, Amazon có thể tự động hoàn trả cho người mua và tính phí người bán một khoản phí giao hàng trễ.

Người bán có thể sử dụng Amazon A đến Z để kháng cáo một cú đấm bị bỏ lỡ nếu họ tin rằng họ không có lỗi.Để làm điều này, người bán phải nộp đơn yêu cầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao hàng bị bỏ lỡ.

Quá trình yêu cầu là đơn giản.Người bán chỉ cần cung cấp thông tin sau:

* Số thứ tự
* Lý do cho lô hàng bị bỏ lỡ
* Bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào (như xác nhận vận chuyển hoặc số theo dõi nhà mạng)

Nếu Amazon chấp thuận yêu cầu bồi thường, phí giao hàng trễ sẽ được miễn và người mua sẽ được hoàn trả.

Dưới đây là một số mẹo để tránh các cú đấm bị bỏ lỡ:

* Đảm bảo dành đủ thời gian để xử lý và gửi đơn đặt hàng.
* Theo dõi thời hạn vận chuyển của bạn.
* Sử dụng một hãng vận chuyển đáng tin cậy.
* Giao tiếp với người mua nếu có bất kỳ cơ hội nào sẽ bị trì hoãn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng các đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển đúng hạn và bạn tránh bị bỏ lỡ.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon A đến Z: Những cú đấm bị bỏ lỡ] (Amazon)
* [Làm thế nào để tránh bị bỏ lỡ trên Amazon] (https://www.sellercircle.com/blog/how-to-oadoid-missed-punches-on-amazon/)

[ENGLISH]:
**Using Amazon A to Z to Manage Missed Punches**

Amazon A to Z is a customer service program that helps sellers resolve issues with orders. One of the issues that sellers can use Amazon A to Z to resolve is missed punches.

A missed punch occurs when a seller fails to ship an order on time. When this happens, Amazon may automatically refund the buyer and charge the seller a late shipment fee.

Sellers can use Amazon A to Z to appeal a missed punch if they believe that they were not at fault. To do this, sellers must submit a claim within 10 days of the missed shipment date.

The claim process is simple. Sellers simply need to provide the following information:

* The order number
* The reason for the missed shipment
* Any supporting documentation (such as shipping confirmations or carrier tracking numbers)

If Amazon approves the claim, the late shipment fee will be waived and the buyer will be refunded.

Here are some tips for avoiding missed punches:

* Make sure to set aside enough time to process and ship orders.
* Keep track of your shipping deadlines.
* Use a reliable shipping carrier.
* Communicate with buyers if there is any chance that an order will be delayed.

By following these tips, you can help to ensure that your orders are shipped on time and that you avoid missed punches.

**Reference articles:**

* [Amazon A to Z: Missed Punches](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G201111010&language=en-US)
* [How to Avoid Missed Punches on Amazon](https://www.sellercircle.com/blog/how-to-avoid-missed-punches-on-amazon/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top