Tips Unlocking Alexa's Full Potential: Tips and Tricks

whiteostrich916

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mở khóa đầy đủ tiềm năng của Alexa: Mẹo và thủ thuật **

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể làm nhiều việc, từ chơi nhạc đến đặt báo thức.Nhưng bạn có biết rằng có một số tính năng và thủ thuật ẩn có thể khiến Alexa trở nên hữu ích hơn?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo và thủ thuật yêu thích của chúng tôi để mở khóa đầy đủ tiềm năng của Alexa.

** 1.Sử dụng các thói quen Alexa **

Các thói quen của Alexa cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và tạo các lệnh thoại tùy chỉnh.Ví dụ, bạn có thể tạo một thói quen bật đèn, bắt đầu máy pha cà phê của bạn và chơi nhạc yêu thích của bạn khi bạn thức dậy vào buổi sáng.

Để tạo thói quen, hãy mở ứng dụng Alexa và truy cập ** Cài đặt **> ** Các thói quen **.Sau đó, nhấn ** Tạo một thói quen ** và làm theo các hướng dẫn.

** 2.Bật kỹ năng **

Alexa Kỹ năng là các tiện ích bổ sung của bên thứ ba có thể cung cấp cho Alexa các tính năng mới.Có hàng ngàn kỹ năng có sẵn, bao gồm tất cả mọi thứ, từ các trò chơi đến tin tức đến các công cụ năng suất.

Để kích hoạt một kỹ năng, hãy mở ứng dụng Alexa và truy cập ** Kỹ năng & trò chơi **.Sau đó, tìm kiếm kỹ năng bạn muốn và nhấn ** Bật **.

** 3.Sử dụng mua giọng nói của Alexa **

Mua bằng giọng nói của Alexa cho phép bạn mua các mặt hàng từ Amazon bằng giọng nói của bạn.Để sử dụng tính năng này, chỉ cần nói "Alexa, mua [tên vật phẩm]".Alexa sau đó sẽ xác nhận việc mua hàng và thêm mặt hàng vào giỏ hàng Amazon của bạn.

**4.Kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn với Alexa **

Alexa có thể điều khiển một loạt các thiết bị nhà thông minh, bao gồm đèn, bộ điều nhiệt và khóa cửa.Để điều khiển một thiết bị, chỉ cần nói "Alexa, bật đèn" hoặc "Alexa, đặt bộ điều chỉnh nhiệt thành 72 độ."

** 5.Sử dụng Alexa để giải trí **

Alexa có thể chơi nhạc, podcast và audiobook.Bạn cũng có thể sử dụng Alexa để xem video, nghe tin tức và nhận cập nhật thời tiết.

** 6.Nhận trợ giúp với Alexa **

Nếu bạn đã từng gặp rắc rối với Alexa, bạn luôn có thể yêu cầu giúp đỡ.Chỉ cần nói "Alexa, giúp tôi" hoặc "Alexa, bạn có thể làm gì?"Alexa sau đó sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các tài nguyên hữu ích.

** 7.Tìm hiểu thêm về Alexa **

Để tìm hiểu thêm về Alexa, hãy truy cập trang ** Alexa Skill & Games ** trên Amazon.com.Bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và thủ thuật trên blog Alexa.

**Phần kết luận**

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.Bằng cách sử dụng các mẹo và thủ thuật trong bài viết này, bạn có thể mở khóa đầy đủ tiềm năng của Alexa và làm cho nó thậm chí còn hữu ích hơn.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Kỹ năng & trò chơi Alexa] (https://www.amazon.com/alexa-skills-games/b?ie=utf8&node=2350151011)
* [Blog Alexa] (https://developer.amazon.com/alexa/blog/)
* [Alexa Help] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Unlocking Alexa's Full Potential: Tips and Tricks**

Alexa is a powerful voice assistant that can do a variety of things, from playing music to setting alarms. But did you know that there are a number of hidden features and tricks that can make Alexa even more useful?

In this article, we'll share some of our favorite tips and tricks for unlocking Alexa's full potential.

**1. Use Alexa Routines**

Alexa Routines allow you to automate tasks and create custom voice commands. For example, you could create a routine that turns on the lights, starts your coffee maker, and plays your favorite music when you wake up in the morning.

To create a routine, open the Alexa app and go to **Settings** > **Routines**. Then, tap **Create a Routine** and follow the instructions.

**2. Enable Skills**

Alexa Skills are third-party add-ons that can give Alexa new features. There are thousands of Skills available, covering everything from games to news to productivity tools.

To enable a Skill, open the Alexa app and go to **Skills & Games**. Then, search for the Skill you want and tap **Enable**.

**3. Use Alexa Voice Purchasing**

Alexa Voice Purchasing allows you to buy items from Amazon with your voice. To use this feature, simply say "Alexa, buy [item name]". Alexa will then confirm the purchase and add the item to your Amazon cart.

**4. Control your smart home with Alexa**

Alexa can control a variety of smart home devices, including lights, thermostats, and door locks. To control a device, simply say "Alexa, turn on the lights" or "Alexa, set the thermostat to 72 degrees."

**5. Use Alexa for entertainment**

Alexa can play music, podcasts, and audiobooks. You can also use Alexa to watch videos, listen to the news, and get weather updates.

**6. Get help with Alexa**

If you're ever having trouble with Alexa, you can always ask for help. Just say "Alexa, help me" or "Alexa, what can you do?" Alexa will then provide you with a list of helpful resources.

**7. Learn more about Alexa**

To learn more about Alexa, visit the **Alexa Skills & Games** page on Amazon.com. You can also find tips and tricks on the Alexa blog.

**Conclusion**

Alexa is a powerful voice assistant that can make your life easier. By using the tips and tricks in this article, you can unlock Alexa's full potential and make it even more useful.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Alexa Skills & Games](https://www.amazon.com/alexa-skills-games/b?ie=UTF8&node=2350151011)
* [Alexa Blog](https://developer.amazon.com/alexa/blog/)
* [Alexa Help](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top