Tips Unlimited Photo Storage Free with Amazon Prime

longquanphan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music và lưu trữ ảnh không giới hạn.Nếu bạn là thành viên chính, bạn có thể tải tất cả ảnh của mình lên dịch vụ lưu trữ ảnh dựa trên đám mây của Amazon, ảnh Amazon và chúng sẽ được sao lưu và bảo vệ.

Amazon Photos cung cấp lưu trữ không giới hạn cho ảnh và video và bạn có thể truy cập ảnh của mình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.Bạn cũng có thể tạo album, chia sẻ ảnh với bạn bè và gia đình và chỉnh sửa ảnh của bạn.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng ảnh Amazon:

*** Lưu trữ không giới hạn: ** Amazon Photos cung cấp lưu trữ không giới hạn cho ảnh và video, vì vậy bạn có thể lưu trữ tất cả các ký ức của mình mà không phải lo lắng về việc hết không gian.
*** Truy cập từ bất cứ đâu: ** Bạn có thể truy cập ảnh của mình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet, vì vậy bạn luôn có thể có những kỷ niệm của mình với bạn.
*** Tạo album: ** Bạn có thể tạo album để sắp xếp ảnh của mình và chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình.
*** Chỉnh sửa ảnh của bạn: ** Bạn có thể chỉnh sửa ảnh của mình bằng trình chỉnh sửa ảnh tích hợp của Amazon Photos.

Nếu bạn là thành viên chính, Amazon Photos là một cách tuyệt vời để lưu trữ và chia sẻ ảnh của bạn.Thật dễ dàng để sử dụng, cung cấp lưu trữ không giới hạn và bạn có thể truy cập ảnh của mình từ bất cứ đâu.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Trang web ảnh Amazon] (https://www.amazon.com/photos)
* [Trung tâm trợ giúp ảnh Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g611xm581b904n2n)
* [Blog ảnh Amazon] (Amazon Sign-In)

[ENGLISH]:
**Unlimited Photo Storage Free with Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and unlimited photo storage. If you're a Prime member, you can upload all of your photos to Amazon's cloud-based photo storage service, Amazon Photos, and they will be backed up and protected.

Amazon Photos offers unlimited storage for photos and videos, and you can access your photos from any device with an internet connection. You can also create albums, share photos with friends and family, and edit your photos.

Here are some of the benefits of using Amazon Photos:

* **Unlimited storage:** Amazon Photos offers unlimited storage for photos and videos, so you can store all of your memories without having to worry about running out of space.
* **Access from anywhere:** You can access your photos from any device with an internet connection, so you can always have your memories with you.
* **Create albums:** You can create albums to organize your photos and share them with friends and family.
* **Edit your photos:** You can edit your photos using Amazon Photos' built-in photo editor.

If you're a Prime member, Amazon Photos is a great way to store and share your photos. It's easy to use, offers unlimited storage, and you can access your photos from anywhere.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Amazon Photos website](https://www.amazon.com/photos)
* [Amazon Photos help center](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G611XM581B904N2N)
* [Amazon Photos blog](https://www.amazon.com/photos/blog)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top