Tips Understanding Your Amazon Checkout List

quangha712

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hiểu danh sách thanh toán Amazon của bạn **

Khi bạn mua sắm trên Amazon, bạn có thể nhận thấy danh sách thanh toán ở đầu màn hình của bạn.Danh sách này cho bạn thấy tất cả các mục mà bạn đã thêm vào giỏ hàng của mình, cũng như tổng chi phí đơn đặt hàng của bạn.Nhưng chính xác thì danh sách thanh toán có nghĩa là gì?Và làm thế nào bạn có thể sử dụng nó để lợi thế của bạn?

** Danh sách thanh toán là gì? **

Danh sách thanh toán là một bản tóm tắt tất cả các mục mà bạn đã thêm vào giỏ hàng của mình.Nó cho bạn thấy tên của từng mặt hàng, số lượng, giá cả và tổng chi phí đơn đặt hàng của bạn.Danh sách thanh toán cũng bao gồm ước tính vận chuyển, vì vậy bạn có thể thấy chi phí sẽ được vận chuyển các mặt hàng của bạn đến bạn bao nhiêu.

** Làm thế nào bạn có thể sử dụng danh sách thanh toán? **

Danh sách thanh toán có thể được sử dụng để:

* Theo dõi các mục mà bạn đã thêm vào giỏ hàng của mình
* Xem tổng chi phí đơn đặt hàng của bạn
* Nhận ước tính vận chuyển
* Thay đổi đơn đặt hàng của bạn
* Xóa các mặt hàng khỏi giỏ hàng của bạn

** Cách thay đổi đơn đặt hàng của bạn **

Nếu bạn cần thay đổi đơn đặt hàng, bạn có thể làm như vậy từ danh sách thanh toán.Để thay đổi số lượng của một mục, chỉ cần nhấp vào nút "+" hoặc "-" bên cạnh mục.Để xóa một mục khỏi giỏ hàng của bạn, nhấp vào nút "X" bên cạnh mục.

** Cách loại bỏ các mục khỏi giỏ hàng của bạn **

Để xóa một mục khỏi giỏ hàng của bạn, chỉ cần nhấp vào nút "X" bên cạnh mục.Bạn cũng có thể xóa các mục khỏi giỏ hàng của mình bằng cách nhấp vào liên kết "Giỏ trống" ở cuối danh sách thanh toán.

**Phần kết luận**

Danh sách thanh toán là một công cụ có giá trị có thể giúp bạn theo dõi việc mua sắm và thay đổi đơn đặt hàng của bạn.Bằng cách hiểu cách sử dụng danh sách thanh toán, bạn có thể làm cho trải nghiệm mua sắm của mình trên Amazon hiệu quả và thú vị hơn.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách sử dụng danh sách thanh toán Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách thực hiện các thay đổi đối với đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách xóa các mục khỏi giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**Understanding Your Amazon Checkout List**

When you're shopping on Amazon, you may have noticed the checkout list at the top of your screen. This list shows you all of the items that you've added to your cart, as well as the total cost of your order. But what exactly does the checkout list mean? And how can you use it to your advantage?

**What is the checkout list?**

The checkout list is a summary of all of the items that you've added to your cart. It shows you the name of each item, the quantity, the price, and the total cost of your order. The checkout list also includes a shipping estimate, so you can see how much it will cost to have your items shipped to you.

**How can you use the checkout list?**

The checkout list can be used to:

* Keep track of the items that you've added to your cart
* See the total cost of your order
* Get a shipping estimate
* Make changes to your order
* Remove items from your cart

**How to make changes to your order**

If you need to make changes to your order, you can do so from the checkout list. To change the quantity of an item, simply click on the "+" or "-" button next to the item. To remove an item from your cart, click on the "X" button next to the item.

**How to remove items from your cart**

To remove an item from your cart, simply click on the "X" button next to the item. You can also remove items from your cart by clicking on the "Empty Cart" link at the bottom of the checkout list.

**Conclusion**

The checkout list is a valuable tool that can help you keep track of your shopping and make changes to your order. By understanding how to use the checkout list, you can make your shopping experience on Amazon more efficient and enjoyable.

**Reference articles**

* [How to Use the Amazon Checkout List](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Make Changes to Your Amazon Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Remove Items from Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top