Tips Understanding Taxes Charged at Amazon Checkout

nhatnam442

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hiểu về thuế được tính tại Amazon Checkout **

Khi bạn mua một cái gì đó trên Amazon, bạn có thể bị tính nhiều loại thuế, bao gồm thuế bán hàng, thuế nhập khẩu và các khoản phí khác.Thuế chính xác mà bạn nợ sẽ phụ thuộc vào vị trí của bạn và các mặt hàng bạn mua.

**Thuế doanh thu**

Amazon thu thuế bán hàng cho hầu hết các mặt hàng được bán trên trang web của mình.Số tiền thuế bán hàng mà bạn nợ sẽ thay đổi tùy thuộc vào tiểu bang nơi bạn sống và tổng chi phí mua hàng của bạn.Bạn có thể tìm thêm thông tin về chính sách thuế bán hàng của Amazon trên trang web của công ty.

**Thuế nhập khẩu**

Nếu bạn mua một mặt hàng từ người bán bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có thể bị tính phí nhập khẩu.Nhiệm vụ nhập khẩu được Chính phủ Hoa Kỳ đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước này.Số lượng thuế nhập khẩu mà bạn nợ sẽ thay đổi tùy thuộc vào giá trị của mặt hàng và quốc gia nơi nó được sản xuất.Bạn có thể tìm thêm thông tin về thuế nhập khẩu trên trang web Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ.

**Các khoản phí khác**

Ngoài thuế bán hàng và thuế nhập khẩu, bạn cũng có thể bị tính các khoản phí khác khi bạn mua các mặt hàng từ Amazon.Những khoản phí này có thể bao gồm phí vận chuyển và xử lý, phí gói quà và các khoản phí khác.Bạn có thể tìm thêm thông tin về các khoản phí này trên trang thanh toán Amazon.

** Cách tránh thuế **

Có một vài điều bạn có thể làm để tránh nộp thuế cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Đầu tiên, bạn có thể cố gắng mua các mặt hàng từ người bán ở Hoa Kỳ.Điều này sẽ giúp bạn tránh thuế nhập khẩu.Thứ hai, bạn có thể cố gắng giữ các giao dịch mua của bạn theo ngưỡng thuế bán hàng của tiểu bang.Ngưỡng thuế bán hàng thay đổi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, nhưng nó thường là khoảng 100 đô la.Thứ ba, bạn có thể cố gắng mua các mặt hàng được miễn thuế bán hàng.Một số ví dụ phổ biến về các mặt hàng được miễn thuế bán hàng bao gồm thực phẩm, quần áo và vật tư y tế.

**Phần kết luận**

Các loại thuế bạn nợ trên các giao dịch mua Amazon của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố.Bằng cách hiểu các loại thuế khác nhau có thể được tính, bạn có thể chắc chắn trả số tiền chính xác.

** Bài viết tham khảo **

* [Chính sách thuế bán hàng của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [CHÚNG TA.Hải quan và bảo vệ biên giới] (https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/importing-into-the-u-s-s-s-s
* [Cách tránh thuế khi mua hàng Amazon] (https://www.nerdwallet.com/article/taxes/how-to-oadoid-taxes-on-amazon-purchase)

[ENGLISH]:
**Understanding Taxes Charged at Amazon Checkout**

When you buy something on Amazon, you may be charged a variety of taxes, including sales tax, import duties, and other fees. The exact taxes you owe will depend on your location and the items you purchase.

**Sales Tax**

Amazon collects sales tax on most items sold on its website. The amount of sales tax you owe will vary depending on the state where you live and the total cost of your purchase. You can find more information about Amazon's sales tax policy on the company's website.

**Import Duties**

If you purchase an item from a seller outside of the United States, you may be charged import duties. Import duties are taxes levied by the U.S. government on goods imported into the country. The amount of import duty you owe will vary depending on the value of the item and the country where it was manufactured. You can find more information about import duties on the U.S. Customs and Border Protection website.

**Other Fees**

In addition to sales tax and import duties, you may also be charged other fees when you purchase items from Amazon. These fees may include shipping and handling fees, gift wrapping fees, and other charges. You can find more information about these fees on the Amazon checkout page.

**How to Avoid Taxes**

There are a few things you can do to avoid paying taxes on your Amazon purchases. First, you can try to purchase items from sellers located in the United States. This will help you avoid import duties. Second, you can try to keep your purchases under the state sales tax threshold. The sales tax threshold varies from state to state, but it is typically around $100. Third, you can try to purchase items that are exempt from sales tax. Some common examples of items that are exempt from sales tax include food, clothing, and medical supplies.

**Conclusion**

The taxes you owe on your Amazon purchases can vary depending on a number of factors. By understanding the different types of taxes that may be charged, you can be sure to pay the correct amount.

**Reference Articles**

* [Amazon's Sales Tax Policy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [U.S. Customs and Border Protection](https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/importing-into-the-u-s)
* [How to Avoid Taxes on Amazon Purchases](https://www.nerdwallet.com/article/taxes/how-to-avoid-taxes-on-amazon-purchases)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top