Tips Understanding PCI Compliance Requirements for Amazon Checkout Data

viencanhdo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hiểu các yêu cầu tuân thủ PCI đối với dữ liệu thanh toán Amazon **

Nếu bạn chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng thông qua thanh toán Amazon, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng trang web của bạn tuân thủ PCI.Điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện các bước để bảo vệ dữ liệu thẻ tín dụng của khách hàng khỏi bị đánh cắp hoặc sử dụng sai.

Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu công nghiệp thẻ thanh toán (PCI DSS) là một bộ các tiêu chuẩn bảo mật được thiết kế để bảo vệ dữ liệu thẻ tín dụng.Các tiêu chuẩn này được thực thi bởi các công ty thẻ tín dụng lớn và bất kỳ thương gia nào chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng phải tuân thủ họ.

PCI DSS bao gồm một số yêu cầu cho các thương nhân, bao gồm:

*** Dữ liệu chủ thẻ phải được mã hóa khi nó được truyền qua Internet. **
*** Truy cập vào dữ liệu chủ thẻ phải được giới hạn cho nhân viên được ủy quyền. **
*** Thương nhân phải có kế hoạch bảo mật để bảo vệ dữ liệu chủ thẻ. **
*** Thương nhân phải thường xuyên giám sát các hệ thống của họ cho các lỗ hổng bảo mật. **

Nếu bạn không tuân thủ PCI DSS, bạn có thể phải chịu tiền phạt, hình phạt và thậm chí truy tố hình sự.

Ngoài PCI DSS, Amazon còn có các yêu cầu bảo mật riêng cho các thương nhân sử dụng thanh toán Amazon.Các yêu cầu này được thiết kế để đảm bảo rằng Amazon Checkout là một tùy chọn thanh toán an toàn cho khách hàng.

Các yêu cầu bảo mật của Amazon Checkout bao gồm:

*** Thương nhân phải sử dụng cổng thanh toán an toàn để xử lý thanh toán thẻ tín dụng. **
*** Thương nhân phải sử dụng mật khẩu mạnh và các biện pháp bảo mật để bảo vệ tài khoản thanh toán Amazon của họ. **
*** Thương nhân phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu thẻ tín dụng. **

Bằng cách tuân theo các yêu cầu bảo mật của PCI DSS và Amazon, bạn có thể giúp bảo vệ dữ liệu thẻ tín dụng của khách hàng và đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tuân thủ PCI.

**Tài nguyên:**

* [Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI] (Official PCI Security Standards Council Site)
* [Yêu cầu bảo mật của Amazon Checkout] (Amazon)

[ENGLISH]:
**Understanding PCI Compliance Requirements for Amazon Checkout Data**

If you accept credit card payments through Amazon Checkout, you are responsible for ensuring that your website is PCI compliant. This means that you must take steps to protect your customers' credit card data from being stolen or misused.

The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is a set of security standards designed to protect credit card data. These standards are enforced by the major credit card companies, and any merchant who accepts credit card payments must comply with them.

The PCI DSS includes a number of requirements for merchants, including:

* **Cardholder data must be encrypted when it is transmitted over the internet.**
* **Access to cardholder data must be restricted to authorized personnel.**
* **Merchants must have a security plan in place to protect cardholder data.**
* **Merchants must regularly monitor their systems for security vulnerabilities.**

If you fail to comply with the PCI DSS, you may be subject to fines, penalties, and even criminal prosecution.

In addition to the PCI DSS, Amazon has its own set of security requirements for merchants who use Amazon Checkout. These requirements are designed to ensure that Amazon Checkout is a secure payment option for customers.

The Amazon Checkout security requirements include:

* **Merchants must use a secure payment gateway to process credit card payments.**
* **Merchants must use strong passwords and security measures to protect their Amazon Checkout accounts.**
* **Merchants must comply with all applicable laws and regulations regarding the protection of credit card data.**

By following the PCI DSS and Amazon's security requirements, you can help to protect your customers' credit card data and ensure that your business is PCI compliant.

**Resources:**

* [PCI Security Standards Council](https://www.pcisecuritystandards.org/)
* [Amazon Checkout Security Requirements](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201751500)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top