Tips Understanding and Avoiding Amazon Checkout Captchas and Checks

nguyengiangvu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hiểu và tránh việc kiểm tra Amazon và kiểm tra **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, một điều đôi khi có thể là một nỗi đau là quá trình thanh toán của Amazon.Cụ thể, Amazon nổi tiếng với việc sử dụng captchas và các séc khác để xác minh rằng bạn là người thực sự chứ không phải bot.

Mặc dù các kiểm tra này rất khó chịu, chúng là một biện pháp bảo mật quan trọng giúp bảo vệ Amazon khỏi gian lận.Tuy nhiên, có một vài điều bạn có thể làm để tránh phải đối phó với captchas và kiểm tra thường xuyên.

** 1.Sử dụng Autofill **

Một trong những cách dễ nhất để tránh captchas là sử dụng tự động.Khi bạn đang kiểm tra trên Amazon, Amazon sẽ tự động điền vào thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn dựa trên các đơn đặt hàng trước đó.Điều này có thể giúp tăng tốc quá trình thanh toán và giảm khả năng bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của bạn.

** 2.Sử dụng trình duyệt đáng tin cậy **

Amazon có nhiều khả năng yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình nếu bạn đang sử dụng trình duyệt mà nó không nhận ra.Nếu bạn gặp rắc rối với CAPTCHA, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác, chẳng hạn như Chrome, Firefox hoặc Safari.

** 3.Xóa cookie của bạn **

Nếu bạn đang gặp rắc rối với captchas, hãy thử xóa cookie của bạn.Điều này sẽ giúp đặt lại tài khoản Amazon của bạn và xóa bất kỳ cookie nào có thể gây ra vấn đề.

**4.Sử dụng VPN **

Nếu bạn đang sử dụng VPN, Amazon có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình.Điều này là do VPN có thể được sử dụng để che giấu địa chỉ IP của bạn và làm cho có vẻ như bạn đến từ một vị trí khác.Nếu bạn đang gặp rắc rối với CAPTCHA, hãy thử vô hiệu hóa VPN của mình.

** 5.Liên hệ với Amazon Support **

Nếu bạn vẫn gặp rắc rối với CAPTCHA, bạn có thể liên hệ với sự hỗ trợ của Amazon.Amazon có thể xác minh danh tính của bạn theo cách thủ công hoặc cung cấp cho bạn thêm thông tin về lý do tại sao bạn được yêu cầu xác minh danh tính của bạn.

** Tránh Amazon Checkout Captchas và séc **

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp tránh phải đối phó với các captchas và séc của Amazon Checkout.Điều này sẽ giúp bạn tăng tốc quá trình thanh toán và làm cho trải nghiệm mua sắm của bạn thú vị hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tránh Amazon Captchas] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Tại sao Amazon yêu cầu tôi xác minh danh tính của mình?]
* [Cách liên hệ với hỗ trợ Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=gx77y6727000294)

[ENGLISH]:
**Understanding and Avoiding Amazon Checkout Captchas and Checks**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, one thing that can sometimes be a pain is Amazon's checkout process. In particular, Amazon is notorious for using CAPTCHAs and other checks to verify that you're a real person and not a bot.

While these checks are annoying, they're an important security measure that helps to protect Amazon from fraud. However, there are a few things you can do to avoid having to deal with CAPTCHAs and checks as often.

**1. Use autofill**

One of the easiest ways to avoid CAPTCHAs is to use autofill. When you're checking out on Amazon, Amazon will automatically fill in your shipping and billing information based on your previous orders. This can help to speed up the checkout process and reduce the chances that you'll be asked to verify your identity.

**2. Use a trusted browser**

Amazon is more likely to ask you to verify your identity if you're using a browser that it doesn't recognize. If you're having trouble with CAPTCHAs, try using a different browser, such as Chrome, Firefox, or Safari.

**3. Clear your cookies**

If you're having trouble with CAPTCHAs, try clearing your cookies. This will help to reset your Amazon account and remove any cookies that may be causing problems.

**4. Use a VPN**

If you're using a VPN, Amazon may be more likely to ask you to verify your identity. This is because VPNs can be used to mask your IP address and make it appear that you're coming from a different location. If you're having trouble with CAPTCHAs, try disabling your VPN.

**5. Contact Amazon support**

If you're still having trouble with CAPTCHAs, you can contact Amazon support for help. Amazon may be able to verify your identity manually or provide you with more information about why you're being asked to verify your identity.

**Avoiding Amazon Checkout Captchas and Checks**

By following these tips, you can help to avoid having to deal with Amazon checkout CAPTCHAs and checks. This will help you to speed up the checkout process and make your shopping experience more enjoyable.

**Reference articles:**

* [How to Avoid Amazon CAPTCHAs](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Why Does Amazon Ask Me to Verify My Identity?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G61X9515000W4Z7)
* [How to Contact Amazon Support](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX77Y6727000294)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top