Tips Understanding Amazon's Split Payment Options

chieuphong111

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hiểu các tùy chọn thanh toán phân chia của Amazon **

Amazon cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán, bao gồm cả thanh toán chia.Đây có thể là một lựa chọn hữu ích cho những người mua muốn chi trả chi phí mua hàng hoặc muốn sử dụng nhiều phương thức thanh toán.

** Làm thế nào để phân chia thanh toán hoạt động trên Amazon? **

Khi bạn kiểm tra trên Amazon, bạn sẽ có tùy chọn chia thanh toán của mình thành hai khoản thanh toán.Bạn có thể chọn phân chia thanh toán đều hoặc với bất kỳ số tiền tùy chỉnh nào.

Để phân chia thanh toán của bạn, chỉ cần chọn tùy chọn "Chia thanh toán" và nhập số tiền của mỗi khoản thanh toán.Sau đó, bạn có thể chọn phương thức thanh toán của bạn cho mỗi khoản thanh toán.

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán chia tay trên Amazon là gì? **

Có một vài lợi ích khi sử dụng thanh toán chia tay trên Amazon.

*** Bạn có thể trải rộng chi phí mua hàng. ** Điều này có thể hữu ích nếu bạn mua một mặt hàng lớn hoặc nếu bạn có ngân sách eo hẹp.
*** Bạn có thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán. ** Điều này có thể hữu ích nếu bạn không có đủ tiền trong một tài khoản hoặc nếu bạn muốn sử dụng thẻ quà tặng.
*** Bạn có thể tránh các khoản phí lãi. ** Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng, bạn có thể bị tính lãi nếu bạn không thanh toán số dư đầy đủ vào ngày đáo hạn.Bằng cách chia tiền thanh toán của bạn, bạn có thể tránh các khoản phí lãi suất này.

** Rủi ro của việc sử dụng thanh toán chia trên Amazon là gì? **

Có một vài rủi ro khi sử dụng thanh toán chia tay trên Amazon.

*** Bạn có thể không đủ điều kiện cho tất cả các ưu đãi. ** Một số ưu đãi, chẳng hạn như vận chuyển miễn phí hoặc giảm giá, chỉ có thể có sẵn nếu bạn thanh toán cho toàn bộ giao dịch mua bằng một khoản thanh toán.
*** Bạn có thể phải thanh toán nhiều hơn về phí. ** Một số phương thức thanh toán, chẳng hạn như thẻ tín dụng, có thể tính phí cho các khoản thanh toán chia.
*** Bạn có thể không thể hủy hoặc thay đổi đơn đặt hàng của mình. ** Khi bạn đã đặt hàng, bạn có thể không thể hủy hoặc thay đổi nếu bạn đã sử dụng thanh toán chia.

** Cách sử dụng thanh toán chia trên Amazon **

Để sử dụng thanh toán chia trên Amazon, hãy làm theo các bước sau:

1. Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào nút "Thanh toán".
3. Chọn tùy chọn "Chia thanh toán".
4. Nhập số tiền của mỗi khoản thanh toán.
5. Chọn phương thức thanh toán của bạn cho mỗi khoản thanh toán.
6. Nhấp vào nút "Đặt hàng".

** Bài viết tham khảo **

* [Amazon chia thanh toán: Cách sử dụng và những gì sẽ biết]biết)
* [Phân chia thanh toán trên Amazon: Những gì bạn cần biết] (https://www.thebalancesmb.com/split-payments-on-amazon-what-you-meed-to-know-4177919)
* [Cách sử dụng các khoản thanh toán chia tay trên Amazon] (https://www.digitaltrends.com/buying-guides/how-to-use-split-payments-on-amazon/)

[ENGLISH]:
**Understanding Amazon's Split Payment Options**

Amazon offers a variety of payment options, including split payments. This can be a helpful option for buyers who want to spread out the cost of a purchase or who want to use multiple payment methods.

**How does split payment work on Amazon?**

When you checkout on Amazon, you'll have the option to split your payment into two payments. You can choose to split the payment evenly or in any custom amount.

To split your payment, simply select the "Split payment" option and enter the amount of each payment. You can then choose your payment methods for each payment.

**What are the benefits of using split payment on Amazon?**

There are a few benefits to using split payment on Amazon.

* **You can spread out the cost of a purchase.** This can be helpful if you're buying a large item or if you're on a tight budget.
* **You can use multiple payment methods.** This can be helpful if you don't have enough money in one account or if you want to use a gift card.
* **You can avoid interest charges.** If you use a credit card to make a purchase, you may be charged interest if you don't pay the balance in full by the due date. By splitting your payment, you can avoid these interest charges.

**What are the risks of using split payment on Amazon?**

There are a few risks to using split payment on Amazon.

* **You may not be eligible for all offers.** Some offers, such as free shipping or discounts, may only be available if you pay for the entire purchase with one payment.
* **You may have to pay more in fees.** Some payment methods, such as credit cards, may charge a fee for split payments.
* **You may not be able to cancel or change your order.** Once you've placed an order, you may not be able to cancel or change it if you've used split payment.

**How to use split payment on Amazon**

To use split payment on Amazon, follow these steps:

1. Add the items you want to purchase to your cart.
2. Click the "Checkout" button.
3. Select the "Split payment" option.
4. Enter the amount of each payment.
5. Choose your payment methods for each payment.
6. Click the "Place order" button.

**Reference articles**

* [Amazon Split Payment: How to Use It and What to Know](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-split-payment-how-to-use-it-and-what-to-know)
* [Split Payments on Amazon: What You Need to Know](https://www.thebalancesmb.com/split-payments-on-amazon-what-you-need-to-know-4177919)
* [How to Use Split Payments on Amazon](https://www.digitaltrends.com/buying-guides/how-to-use-split-payments-on-amazon/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top