Tips Understanding Amazon's 1-Click Checkout Option

chanhung934

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hiểu tùy chọn kiểm tra 1 cú nhấp chuột của Amazon **

Kiểm tra 1 cú nhấp chuột của Amazon là một cách nhanh chóng và thuận tiện để mua các mặt hàng trên trang web.Khi bạn đã thiết lập tùy chọn kiểm tra 1 nhấp chuột của mình, bạn chỉ cần nhấp vào nút "Nhấp 1 lần" trên một mục đủ điều kiện để thêm nó vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra mà không phải nhập thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn.

** Cách thiết lập Thanh toán 1 nhấp vào **

Để thiết lập kiểm tra 1 nhấp chuột, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập ** Tài khoản của bạn **> ** Cài đặt **> ** Cài đặt 1 nhấp vào **.
2. Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn và chọn địa chỉ vận chuyển của bạn.
3. Nhấp vào ** Lưu **.

** Cách sử dụng Thanh toán 1 nhấp vào **

Để sử dụng Thanh toán 1 nhấp chuột, hãy làm theo các bước sau:

1. Tìm một mặt hàng bạn muốn mua và nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng".
2. Nhấp vào nút "Nhấp 1 lần".
3. Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Đặt hàng".

** Lợi ích của việc thanh toán 1 nhấp vào **

Có một số lợi ích khi sử dụng thanh toán 1 nhấp chuột của Amazon, bao gồm:

* Tốc độ: Thanh toán 1 nhấp chuột là một cách nhanh chóng và thuận tiện để mua các mặt hàng trên Amazon.Bạn có thể bỏ qua quá trình thanh toán và nhận các mặt hàng của bạn nhanh hơn.
* Thuận tiện: Nhấp 1 Nhấp vào Thanh toán giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách lưu trữ thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn.Bạn không phải nhập lại thông tin này mỗi khi bạn mua hàng.
* Bảo mật: Thanh toán 1 nhấp chuột là một cách an toàn để mua các mặt hàng trên Amazon.Thông tin thẻ tín dụng của bạn được mã hóa và bảo vệ.

** Nhược điểm của Thanh toán 1 lần nhấp **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng thanh toán 1 nhấp chuột của Amazon, bao gồm:

* Mua hàng xung: Thanh toán 1 nhấp chuột có thể giúp việc mua sắm thúc đẩy dễ dàng hơn.Bạn có thể không chú ý đến chi tiêu của mình khi bạn không phải nhập thông tin vận chuyển và thanh toán mỗi khi bạn mua hàng.
* Gian lận: Nếu thông tin thẻ tín dụng của bạn bị xâm phạm, ai đó có thể sử dụng cài đặt thanh toán 1 nhấp chuột của bạn để thực hiện mua hàng trái phép.Điều quan trọng là giữ thông tin thẻ tín dụng của bạn an toàn và an toàn.

** Nhìn chung, thanh toán 1 nhấp chuột của Amazon là một cách thuận tiện và an toàn để mua các mặt hàng trên trang web.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế tiềm năng trước khi bạn sử dụng tính năng này. **

**Người giới thiệu**

* [Amazon 1-Click Checkout] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)

[ENGLISH]:
**Understanding Amazon's 1-Click Checkout Option**

Amazon's 1-Click Checkout is a fast and convenient way to purchase items on the site. Once you've set up your 1-Click Checkout preferences, you can simply click the "1-Click" button on an eligible item to add it to your cart and check out without having to enter your shipping and payment information again.

**How to set up 1-Click Checkout**

To set up 1-Click Checkout, follow these steps:

1. Go to **Your Account** > **Settings** > **1-Click Settings**.
2. Enter your credit card information and select your shipping address.
3. Click **Save**.

**How to use 1-Click Checkout**

To use 1-Click Checkout, follow these steps:

1. Find an item you want to purchase and click the "Add to Cart" button.
2. Click the "1-Click" button.
3. Review your order and click "Place Order".

**Benefits of 1-Click Checkout**

There are several benefits to using Amazon's 1-Click Checkout, including:

* Speed: 1-Click Checkout is a fast and convenient way to purchase items on Amazon. You can skip the checkout process and get your items faster.
* Convenience: 1-Click Checkout saves you time by storing your shipping and payment information. You don't have to enter this information again each time you make a purchase.
* Security: 1-Click Checkout is a secure way to purchase items on Amazon. Your credit card information is encrypted and protected.

**Drawbacks of 1-Click Checkout**

There are a few drawbacks to using Amazon's 1-Click Checkout, including:

* Impulse purchases: 1-Click Checkout can make it easier to make impulse purchases. You may not be as mindful of your spending when you don't have to enter your shipping and payment information each time you make a purchase.
* Fraud: If your credit card information is compromised, someone could use your 1-Click Checkout settings to make unauthorized purchases. It's important to keep your credit card information safe and secure.

**Overall, Amazon's 1-Click Checkout is a convenient and secure way to purchase items on the site. However, it's important to be aware of the potential drawbacks before you use this feature.**

**References**

* [Amazon 1-Click Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top