Tips Uncovering Amazon Prime's Best Kept Secrets

biggorilla636

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Khám phá những bí mật được giữ kín nhất của Amazon Prime **

Amazon Prime là một trong những dịch vụ đăng ký phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 200 triệu thành viên trên toàn thế giới.Nhưng một số bí mật được lưu giữ tốt nhất của dịch vụ là gì?

Dưới đây là một số ít mà bạn có thể không biết về:

*** Bạn có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí 30 ngày của Amazon Prime. ** Đây là một cách tuyệt vời để thử dịch vụ và xem liệu nó có phù hợp với bạn không.Chỉ cần đăng ký dùng thử và hủy bỏ trước khi hết 30 ngày nếu bạn không muốn tiếp tục.
*** Bạn có thể chia sẻ tư cách thành viên chính của mình với tối đa hai người khác. ** Điều này có nghĩa là bạn có thể chia chi phí thành viên với gia đình hoặc bạn bè của bạn.
*** Bạn có thể nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện. ** Đây là một trong những lợi ích chính của Amazon Prime, và đó là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.
*** Bạn có thể nhận được vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn. ** Đây là một lợi ích mới hơn của Amazon Prime và nó chỉ có sẵn ở các thành phố được chọn.Nhưng đó là một cách tuyệt vời để có được đơn đặt hàng của bạn nhanh hơn.
*** Bạn có thể nhận được giao hàng tạp hóa miễn phí từ Amazon Fresh. ** Đây là một cách tuyệt vời để giao hàng tạp hóa của bạn mà không phải rời khỏi nhà của bạn.Amazon Fresh có sẵn trong các thành phố chọn lọc.
*** Bạn có thể được giảm giá trên Amazon Music, Prime Video và Kindle Books. ** Thành viên Amazon Prime được giảm giá cho các dịch vụ này, vì vậy đó là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho giải trí.

Đây chỉ là một vài trong số những bí mật được lưu giữ tốt nhất của Amazon Prime.Nếu bạn chưa phải là thành viên, tôi khuyến khích bạn đăng ký dùng thử miễn phí và tự mình xem dịch vụ tuyệt vời như thế nào.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Amazon Prime Prosit] (https://www.amazon.com/prime/trial)
* [Chia sẻ chính Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909110)
* [Vận chuyển hai ngày của Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909110)
* [Vận chuyển cùng ngày của Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909110)
* [Amazon Fresh] (Amazon Fresh Groceries)
* [Amazon Music] (Amazon Music Prime | Amazon.com)
* [Video chính] (Amazon.com: Prime Video: Prime Video)
* [Sách Kindle] (https://www.amazon.com/kindle-dbs/d/b000fc74dq)

[ENGLISH]:
**Uncovering Amazon Prime's Best Kept Secrets**

Amazon Prime is one of the most popular subscription services in the world, with over 200 million members worldwide. But what are some of the service's best kept secrets?

Here are a few that you may not know about:

* **You can get a free 30-day trial of Amazon Prime.** This is a great way to try out the service and see if it's right for you. Just sign up for a trial and cancel before the 30 days are up if you don't want to continue.
* **You can share your Prime membership with up to two other people.** This means that you can split the cost of the membership with your family or friends.
* **You can get free two-day shipping on eligible items.** This is one of the main benefits of Amazon Prime, and it's a great way to save money on shipping costs.
* **You can get free same-day shipping on eligible items in select cities.** This is a newer benefit of Amazon Prime, and it's only available in select cities. But it's a great way to get your orders even faster.
* **You can get free grocery delivery from Amazon Fresh.** This is a great way to get your groceries delivered without having to leave your house. Amazon Fresh is available in select cities.
* **You can get discounts on Amazon Music, Prime Video, and Kindle books.** Amazon Prime members get discounts on these services, so it's a great way to save money on entertainment.

These are just a few of the best kept secrets of Amazon Prime. If you're not already a member, I encourage you to sign up for a free trial and see for yourself how great the service is.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Amazon Prime free trial](https://www.amazon.com/prime/trial)
* [Amazon Prime sharing](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909110)
* [Amazon Prime two-day shipping](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909110)
* [Amazon Prime same-day shipping](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909110)
* [Amazon Fresh](https://www.amazon.com/fresh)
* [Amazon Music](https://www.amazon.com/music/prime)
* [Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Kindle books](https://www.amazon.com/kindle-dbs/d/B000FC74DQ)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top