Tips Troubleshooting Tips for Amazon Order Problems

duchanh355

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo khắc phục sự cố cho các vấn đề đơn hàng Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, nhưng ngay cả những công ty tốt nhất đôi khi cũng có thể gặp vấn đề.Nếu bạn đang gặp rắc rối với một đơn đặt hàng trên Amazon, có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng giải quyết vấn đề.

** 1.Kiểm tra trạng thái đặt hàng của bạn **

Bước đầu tiên là kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn để xem nó có được vận chuyển hay không nếu có bất kỳ cập nhật nào khác.Bạn có thể làm điều này bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và nhấp vào tab "Đơn hàng" của bạn.Nếu đơn đặt hàng của bạn chưa được vận chuyển, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để xem có sự chậm trễ không.

** 2.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon **

Nếu đơn đặt hàng của bạn đã được vận chuyển nhưng bạn chưa nhận được hoặc nếu bạn gặp vấn đề khác với đơn đặt hàng, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng.Bạn có thể làm điều này bằng cách gọi 1-888-280-4331 hoặc bằng cách trò chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng trực tuyến.

** 3.Kiểm tra hộp thư rác của bạn**

Nếu bạn chưa nhận được email xác nhận vận chuyển từ Amazon, hãy kiểm tra thư mục spam của bạn.Đôi khi, email từ Amazon có thể bị đánh dấu nhầm là thư rác.

**4.Kiểm tra phương thức thanh toán của bạn **

Nếu bạn gặp khó khăn khi hoàn thành một đơn đặt hàng, hãy đảm bảo rằng phương thức thanh toán của bạn là hợp lệ.Bạn cũng có thể thử sử dụng một phương thức thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc PayPal.

** 5.Trả lại hoặc trao đổi đơn đặt hàng của bạn **

Nếu bạn không hài lòng với đơn đặt hàng của mình, bạn có thể trả lại hoặc trao đổi nó để được hoàn lại tiền.Bạn có thể làm điều này bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và nhấp vào tab "Đơn hàng" của bạn.Theo cột "Hành động", bạn sẽ thấy một liên kết đến "Trả về hoặc thay thế các mục".

** 6.Nộp đơn khiếu nại với văn phòng kinh doanh tốt hơn **

Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và bạn vẫn không hài lòng với độ phân giải, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Cục Kinh doanh tốt hơn (BBB).BBB là một tổ chức phi lợi nhuận làm trung gian tranh chấp giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng.Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến tại www.bbb.org.

** Mẹo bổ sung **

* Nếu bạn đang gặp rắc rối với đơn đặt hàng Amazon Prime, bạn có thể liên hệ với Amazon Prime khách hàng để được hỗ trợ.Bạn có thể làm điều này bằng cách gọi 1-888-280-4331 hoặc bằng cách trò chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng trực tuyến.
* Nếu bạn đang gặp rắc rối với thẻ quà tặng Amazon, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon Gest Card để được hỗ trợ.Bạn có thể làm điều này bằng cách gọi 1-888-280-4331 hoặc bằng cách trò chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng trực tuyến.
* Nếu bạn gặp sự cố với tài khoản Amazon, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon Tài khoản để được hỗ trợ.Bạn có thể làm điều này bằng cách gọi 1-888-280-4331 hoặc bằng cách trò chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng trực tuyến.

**Người giới thiệu**

* [Trung tâm trợ giúp Amazon: Trạng thái đặt hàng] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201119410)
* [Trung tâm trợ giúp Amazon: trả lại hoặc trao đổi các mục] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201189110)
* [Trung tâm trợ giúp Amazon: nộp đơn khiếu nại] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201189610)
* [Văn phòng kinh doanh tốt hơn: Amazon] (https://www.bbb.org/us/ca/seattle/profile/retailer/amazon-com-0122-10494)

[ENGLISH]:
**Troubleshooting Tips for Amazon Order Problems**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, but even the best companies can occasionally experience problems. If you're having trouble with an Amazon order, there are a few things you can do to try to resolve the issue.

**1. Check your order status**

The first step is to check your order status to see if it's been shipped or if there are any other updates. You can do this by logging into your Amazon account and clicking on the "Your Orders" tab. If your order hasn't been shipped, you can contact Amazon customer service to see if there's a delay.

**2. Contact Amazon customer service**

If your order has been shipped but you haven't received it, or if you're having any other problems with your order, you can contact Amazon customer service. You can do this by calling 1-888-280-4331 or by chatting with a customer service representative online.

**3. Check your spam folder**

If you haven't received a shipping confirmation email from Amazon, check your spam folder. Sometimes, email from Amazon can be mistakenly marked as spam.

**4. Check your payment method**

If you're having trouble completing an order, make sure that your payment method is valid. You can also try using a different payment method, such as a credit card or PayPal.

**5. Return or exchange your order**

If you're not satisfied with your order, you can return or exchange it for a refund. You can do this by logging into your Amazon account and clicking on the "Your Orders" tab. Under the "Actions" column, you'll see a link to "Return or Replace Items."

**6. File a complaint with the Better Business Bureau**

If you've tried all of the above steps and you're still not satisfied with the resolution, you can file a complaint with the Better Business Bureau (BBB). The BBB is a non-profit organization that mediates disputes between businesses and consumers. You can file a complaint online at www.bbb.org.

**Additional tips**

* If you're having trouble with an Amazon Prime order, you can contact Amazon Prime customer service for assistance. You can do this by calling 1-888-280-4331 or by chatting with a customer service representative online.
* If you're having trouble with an Amazon gift card, you can contact Amazon gift card customer service for assistance. You can do this by calling 1-888-280-4331 or by chatting with a customer service representative online.
* If you're having trouble with an Amazon account, you can contact Amazon account customer service for assistance. You can do this by calling 1-888-280-4331 or by chatting with a customer service representative online.

**References**

* [Amazon Help Center: Order status](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201119410)
* [Amazon Help Center: Return or exchange items](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201189110)
* [Amazon Help Center: File a complaint](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201189610)
* [Better Business Bureau: Amazon](https://www.bbb.org/us/ca/seattle/profile/retailer/amazon-com-0122-10494)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top