Tips Troubleshooting Tips for Amazon Checkout Issues in Different Regions

le1968

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các vấn đề về Thanh toán Amazon: Mẹo khắc phục sự cố cho các vùng khác nhau **

Amazon Checkout là một cách thuận tiện để mua các mặt hàng từ Amazon.Tuy nhiên, có một số vấn đề phổ biến có thể xảy ra trong quá trình thanh toán, tùy thuộc vào khu vực của bạn.Bài viết này sẽ cung cấp các mẹo khắc phục sự cố cho một số vấn đề kiểm tra Amazon phổ biến nhất.

** Vấn đề 1: Phương thức thanh toán không được chấp nhận **

Một trong những vấn đề kiểm tra Amazon phổ biến nhất là khi không chấp nhận phương thức thanh toán.Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

* Thẻ đã hết hạn hoặc không hợp lệ.
* Địa chỉ thanh toán của thẻ không khớp với địa chỉ vận chuyển.
* Mã bảo mật của thẻ không chính xác.
* Thẻ đã bị từ chối bởi ngân hàng phát hành.

Để khắc phục sự cố này, hãy thử như sau:

* Kiểm tra ngày hết hạn và số thẻ trên thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn.
* Đảm bảo địa chỉ thanh toán trên thẻ của bạn khớp với địa chỉ vận chuyển bạn đã nhập trên Amazon.
* Nhập lại mã bảo mật vào thẻ của bạn.
* Liên hệ với công ty phát hành thẻ của bạn để xem có vấn đề gì với thẻ của bạn không.

** Vấn đề 2: Địa chỉ vận chuyển không được công nhận **

Một vấn đề thông thường khác của Amazon là khi một địa chỉ vận chuyển không được công nhận.Điều này có thể xảy ra nếu bạn nhập một địa chỉ không ở định dạng chính xác hoặc nếu địa chỉ không tồn tại.

Để khắc phục sự cố này, hãy thử như sau:

* Hãy chắc chắn rằng bạn đang nhập địa chỉ ở định dạng chính xác.
* Kiểm tra xem địa chỉ có được đánh vần chính xác không.
* Hãy thử nhập một địa chỉ khác.
* Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.

** Vấn đề 3: Đặt hàng không được giao **

Nếu bạn đã đặt hàng trên Amazon và nó không được giao, có một vài điều bạn có thể kiểm tra:

* Kiểm tra số theo dõi trên đơn đặt hàng của bạn.
* Đảm bảo địa chỉ bạn đã nhập là chính xác.
* Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.

** Vấn đề 4: Tài khoản bị treo **

Nếu tài khoản Amazon của bạn đã bị đình chỉ, bạn sẽ không thể mua hàng.Có một vài lý do tại sao tài khoản của bạn có thể đã bị đình chỉ, chẳng hạn như:

* Bạn đã vi phạm Điều khoản dịch vụ của Amazon.
* Bạn đã trả lại quá nhiều mặt hàng.
* Bạn đã có nhiều khoản bồi hoàn.

Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon.

**Phần kết luận**

Đây chỉ là một vài trong số các vấn đề kiểm tra Amazon phổ biến nhất.Nếu bạn đang gặp bất kỳ vấn đề nào khác, xin vui lòng liên hệ với Amazon Khách hàng để được giúp đỡ.

** Bài viết tham khảo: **

* [Trợ giúp kiểm tra Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Điều khoản dịch vụ Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=468496)

[ENGLISH]:
**Amazon Checkout Issues: Troubleshooting Tips for Different Regions**

Amazon Checkout is a convenient way to purchase items from Amazon. However, there are some common issues that can occur during the checkout process, depending on your region. This article will provide troubleshooting tips for some of the most common Amazon checkout issues.

**Issue 1: Payment method not accepted**

One of the most common Amazon checkout issues is when a payment method is not accepted. This can happen for a variety of reasons, such as:

* The card is expired or invalid.
* The card's billing address does not match the shipping address.
* The card's security code is incorrect.
* The card has been declined by the issuing bank.

To troubleshoot this issue, try the following:

* Check the expiration date and card number on your credit or debit card.
* Make sure the billing address on your card matches the shipping address you entered on Amazon.
* Re-enter the security code on your card.
* Contact your card issuer to see if there is a problem with your card.

**Issue 2: Shipping address not recognized**

Another common Amazon checkout issue is when a shipping address is not recognized. This can happen if you enter an address that is not in the correct format or if the address does not exist.

To troubleshoot this issue, try the following:

* Make sure you are entering the address in the correct format.
* Check to see if the address is spelled correctly.
* Try entering a different address.
* Contact Amazon customer service for help.

**Issue 3: Order not being delivered**

If you have placed an order on Amazon and it is not being delivered, there are a few things you can check:

* Check the tracking number on your order.
* Make sure the address you entered is correct.
* Contact Amazon customer service for help.

**Issue 4: Account suspended**

If your Amazon account has been suspended, you will not be able to make purchases. There are a few reasons why your account may have been suspended, such as:

* You have violated the Amazon terms of service.
* You have returned too many items.
* You have had multiple chargebacks.

To resolve this issue, you will need to contact Amazon customer service.

**Conclusion**

These are just a few of the most common Amazon checkout issues. If you are experiencing any other problems, please contact Amazon customer service for help.

**Reference articles:**

* [Amazon Checkout Help](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Terms of Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top