Tips Troubleshooting Payment Failures at Amazon Checkout

smallfrog504

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xử lý sự cố thanh toán tại Amazon Checkout **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, ngay cả các nhà bán lẻ tốt nhất cũng bị thất bại thanh toán theo thời gian.Nếu bạn gặp khó khăn khi hoàn thành việc mua hàng trên Amazon, đây là một vài điều bạn có thể cố gắng khắc phục sự cố.

** 1.Kiểm tra phương thức thanh toán của bạn **

Lý do phổ biến nhất cho lỗi thanh toán là một phương thức thanh toán không chính xác hoặc không hợp lệ.Đảm bảo rằng bạn đã nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã C** một cách chính xác.Nếu bạn đang sử dụng thẻ quà tặng, hãy đảm bảo rằng nó có đủ tiền để trang trải mua hàng của bạn.

** 2.Thử một phương thức thanh toán khác **

Nếu bạn không thể sử dụng phương thức thanh toán hiện tại của mình, hãy thử một phương thức khác.Bạn có thể sử dụng một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ khác, thẻ quà tặng hoặc tài khoản ngân hàng.

** 3.Cập nhật trình duyệt của bạn **

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt lỗi thời, bạn có thể gặp sự cố thanh toán.Hãy chắc chắn rằng trình duyệt của bạn được cập nhật với các bản vá bảo mật mới nhất.

**4.Xóa bộ nhớ cache trình duyệt của bạn **

Đôi khi, bộ đệm trình duyệt bị hỏng có thể cản trở khả năng mua hàng của bạn.Hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt và sau đó thử lại.

** 5.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon **

Nếu bạn đã thử tất cả những điều trên và bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Amazon khách hàng.Họ có thể giúp bạn khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để khắc phục sự cố thanh toán tại Amazon: **

* Đảm bảo bạn đang sử dụng kết nối an toàn.Amazon sử dụng HTTPS để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vì vậy hãy đảm bảo URL trong trình duyệt của bạn bắt đầu với "https: //".
* Nếu bạn đang sử dụng VPN, hãy thử vô hiệu hóa nó và xem liệu điều đó có khắc phục được sự cố không.
* Hãy thử mua hàng của bạn từ một thiết bị hoặc trình duyệt khác.
* Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn.Họ có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Help: Khắc phục sự cố thanh toán] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách xóa bộ đệm trình duyệt của bạn] (https://www.wikihow.com/lear-your-Browser-cache)
* [Cách kích hoạt xác minh 2 bước trên tài khoản Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Troubleshooting Payment Failures at Amazon Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, even the best retailers experience payment failures from time to time. If you're having trouble completing your purchase on Amazon, here are a few things you can try to troubleshoot the issue.

**1. Check your payment method**

The most common reason for a payment failure is an incorrect or invalid payment method. Make sure you've entered your card number, expiration date, and C** code correctly. If you're using a gift card, make sure it has enough funds to cover your purchase.

**2. Try a different payment method**

If you're unable to use your current payment method, try a different one. You can use a different credit or debit card, a gift card, or a bank account.

**3. Update your browser**

If you're using an outdated browser, you may experience payment problems. Make sure your browser is up to date with the latest security patches.

**4. Clear your browser cache**

Sometimes, a corrupted browser cache can interfere with your ability to make a purchase. Try clearing your browser cache and cookies and then try again.

**5. Contact Amazon customer service**

If you've tried all of the above and you're still having trouble, contact Amazon customer service. They can help you troubleshoot the issue and resolve the problem.

**Here are some additional tips for troubleshooting payment failures at Amazon:**

* Make sure you're using a secure connection. Amazon uses HTTPS to protect your personal information, so make sure the URL in your browser starts with "https://".
* If you're using a VPN, try disabling it and see if that fixes the problem.
* Try making your purchase from a different device or browser.
* If you're still having trouble, contact your credit card company or bank. They may be able to help you troubleshoot the issue.

**References:**

* [Amazon Help: Troubleshooting Payment Problems](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Clear Your Browser Cache](https://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser-Cache)
* [How to Activate 2-Step Verification on Your Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top