Tips Troubleshooting Gift Card Issues at Amazon Checkout

vietnga6882

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Khắc phục sự cố thẻ quà tặng tại Amazon Checkout **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, ngay cả các nhà bán lẻ tốt nhất cũng có thể gặp vấn đề theo thời gian.Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng thẻ quà tặng tại Amazon Checkout, đây là một vài điều bạn có thể cố gắng khắc phục sự cố.

** 1.Kiểm tra số dư của thẻ quà tặng của bạn. ** Lý do phổ biến nhất tại sao thẻ quà tặng không hoạt động là vì nó không có đủ số dư.Để kiểm tra số dư của thẻ quà tặng của bạn, bạn có thể:

* Chuyển đến trang kiểm tra cân bằng thẻ quà tặng Amazon và nhập số thẻ.
* Gọi cho dịch vụ khách hàng của Amazon và yêu cầu họ kiểm tra số dư cho bạn.

** 2.Hãy chắc chắn rằng bạn đang nhập mã thẻ quà tặng một cách chính xác. ** Khi bạn đang kiểm tra trên Amazon, bạn sẽ được nhắc nhập mã thẻ quà tặng.Hãy chắc chắn rằng bạn đang nhập mã chính xác như nó xuất hiện trên thẻ.Nếu bạn mắc lỗi, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

** 3.Hãy thử sử dụng một trình duyệt khác. ** Nếu bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng thẻ quà tặng của mình, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.Đôi khi, một trục trặc trình duyệt có thể ngăn thẻ quà tặng hoạt động đúng.

**4.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu bạn đã thử tất cả những điều trên và bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Amazon Khách hàng.Họ sẽ có thể giúp bạn khắc phục sự cố và làm cho thẻ quà tặng của bạn hoạt động.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để sử dụng thẻ quà tặng tại Amazon Checkout: **

* Bạn có thể sử dụng nhiều thẻ quà tặng cùng một lúc.
* Bạn có thể sử dụng thẻ quà tặng để mua thẻ quà tặng Amazon.
* Bạn có thể sử dụng thẻ quà tặng để mua các sản phẩm vật lý hoặc nội dung kỹ thuật số.
* Bạn có thể sử dụng thẻ quà tặng để đăng ký Amazon Prime.

** Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng thẻ quà tặng tại Amazon Checkout, vui lòng liên hệ với Amazon Khách hàng Dịch vụ. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách kiểm tra số dư của thẻ quà tặng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117410)
* [Cách sử dụng thẻ quà tặng tại Amazon Checkout] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117410)
* [Cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117410)

[ENGLISH]:
**Troubleshooting Gift Card Issues at Amazon Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, even the best retailers can experience problems from time to time. If you're having trouble using a gift card at Amazon checkout, here are a few things you can try to troubleshoot the issue.

**1. Check the balance of your gift card.** The most common reason why a gift card won't work is because it doesn't have enough balance. To check the balance of your gift card, you can either:

* Go to the Amazon gift card balance check page and enter the card number.
* Call Amazon customer service and ask them to check the balance for you.

**2. Make sure you're entering the gift card code correctly.** When you're checking out on Amazon, you'll be prompted to enter the gift card code. Make sure you're entering the code exactly as it appears on the card. If you make a mistake, you'll receive an error message.

**3. Try using a different browser.** If you're still having trouble using your gift card, try using a different browser. Sometimes, a browser glitch can prevent a gift card from working properly.

**4. Contact Amazon customer service.** If you've tried all of the above and you're still having trouble, contact Amazon customer service. They'll be able to help you troubleshoot the issue and get your gift card working.

**Here are some additional tips for using gift cards at Amazon checkout:**

* You can use multiple gift cards at the same time.
* You can use a gift card to purchase Amazon gift cards.
* You can use a gift card to purchase physical products or digital content.
* You can use a gift card to subscribe to Amazon Prime.

**If you have any other questions about using gift cards at Amazon checkout, please contact Amazon customer service.**

**Reference articles:**

* [How to Check the Balance of Your Amazon Gift Card](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117410)
* [How to Use a Gift Card at Amazon Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117410)
* [How to Contact Amazon Customer Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117410)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top