Tips Troubleshooting Expired Payment Methods on Amazon

tamnguyen213

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xử lý sự cố Các phương thức thanh toán đã hết hạn trên Amazon **

Amazon là một cách thuận tiện để mua sắm cho nhiều mặt hàng khác nhau, nhưng nó có thể gây khó chịu khi phương thức thanh toán của bạn hết hạn.Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục sự cố các phương thức thanh toán đã hết hạn trên Amazon để bạn có thể tiếp tục mua sắm mà không bị gián đoạn.

** 1.Kiểm tra phương thức thanh toán của bạn **

Bước đầu tiên là kiểm tra phương thức thanh toán của bạn để đảm bảo nó vẫn còn hiệu lực.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập cài đặt tài khoản Amazon của mình và nhấp vào tab "Phương thức thanh toán".Nếu phương thức thanh toán của bạn đã hết hạn, bạn sẽ cần cập nhật nó với một phương thức mới.

** 2.Cập nhật phương thức thanh toán của bạn**

Để cập nhật phương thức thanh toán của bạn, nhấp vào nút "Cập nhật" bên cạnh phương thức thanh toán hiện tại của bạn.Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin thanh toán mới của bạn.Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán mới của mình, nhấp vào nút "Lưu".

** 3.Thử lại**

Khi bạn đã cập nhật phương thức thanh toán của mình, hãy thử mua lại.Nếu bạn vẫn gặp rắc rối, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng để được hỗ trợ.

**4.Khắc phục sự cố phổ biến **

Dưới đây là một số vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi cố gắng cập nhật phương thức thanh toán của mình trên Amazon:

*** Thẻ của bạn bị từ chối. ** Nếu thẻ của bạn bị từ chối, có một vài lý do có thể tại sao điều này có thể xảy ra.Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng thẻ của bạn vẫn còn hiệu lực.Thứ hai, đảm bảo rằng bạn đã nhập thông tin thẻ của mình một cách chính xác.Thứ ba, hãy chắc chắn rằng bạn có đủ tiền có sẵn trên thẻ của mình.Nếu bạn vẫn gặp rắc rối, bạn có thể liên hệ với công ty phát hành thẻ của mình để được hỗ trợ.
*** Bạn không thể cập nhật phương thức thanh toán của mình. ** Nếu bạn không thể cập nhật phương thức thanh toán của mình, có một vài lý do có thể tại sao điều này có thể xảy ra.Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình.Thứ hai, đảm bảo rằng bạn có quyền chính xác để cập nhật phương thức thanh toán của mình.Thứ ba, đảm bảo rằng bạn đang sử dụng trình duyệt được hỗ trợ.Nếu bạn vẫn gặp rắc rối, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng để được hỗ trợ.

** 5.Tài nguyên bổ sung **

Để biết thêm thông tin về việc khắc phục các phương thức thanh toán hết hạn trên Amazon, bạn có thể tham khảo các tài nguyên sau:

* [Trung tâm trợ giúp Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909150)
* [Dịch vụ khách hàng của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us/)

**Phần kết luận**

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể khắc phục các phương thức thanh toán đã hết hạn trên Amazon và tiếp tục mua sắm mà không bị gián đoạn.

[ENGLISH]:
**Troubleshooting Expired Payment Methods on Amazon**

Amazon is a convenient way to shop for a variety of items, but it can be frustrating when your payment method expires. This article will show you how to troubleshoot expired payment methods on Amazon so you can continue shopping without interruption.

**1. Check your payment method**

The first step is to check your payment method to make sure it is still valid. You can do this by going to your Amazon account settings and clicking on the "Payment Methods" tab. If your payment method has expired, you will need to update it with a new one.

**2. Update your payment method**

To update your payment method, click on the "Update" button next to your current payment method. You will then be prompted to enter your new payment information. Once you have entered your new payment information, click on the "Save" button.

**3. Try again**

Once you have updated your payment method, try making your purchase again. If you are still having trouble, you can contact Amazon customer service for assistance.

**4. Troubleshoot common problems**

Here are some common problems that you may encounter when trying to update your payment method on Amazon:

* **Your card is declined.** If your card is declined, there are a few possible reasons why this might be happening. First, make sure that your card is still valid. Second, make sure that you have entered your card information correctly. Third, make sure that you have enough funds available on your card. If you are still having trouble, you can contact your card issuer for assistance.
* **You are not able to update your payment method.** If you are not able to update your payment method, there are a few possible reasons why this might be happening. First, make sure that you are logged into your Amazon account. Second, make sure that you have the correct permissions to update your payment method. Third, make sure that you are using a supported browser. If you are still having trouble, you can contact Amazon customer service for assistance.

**5. Additional resources**

For more information on troubleshooting expired payment methods on Amazon, you can refer to the following resources:

* [Amazon Help Center](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909150)
* [Amazon Customer Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us/)

**Conclusion**

By following these steps, you can troubleshoot expired payment methods on Amazon and continue shopping without interruption.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top