Tips Troubleshooting Amazon Gift Card Balance Issues

vietlongsemper

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Khắc phục sự cố về cân bằng thẻ quà tặng Amazon ** Các vấn đề về cân bằng thẻ quà tặng **

Thẻ quà tặng Amazon là một cách thuận tiện để tặng quà mua sắm, nhưng điều gì xảy ra nếu bạn gặp vấn đề với số dư thẻ quà tặng của mình?Dưới đây là một số lời khuyên về cách khắc phục sự cố về cân bằng thẻ quà tặng Amazon:

*** Kiểm tra số dư của thẻ quà tặng của bạn. ** Cách dễ nhất để kiểm tra số dư thẻ quà tặng của bạn là truy cập trang cân bằng thẻ quà tặng Amazon.Bạn cũng có thể kiểm tra số dư của mình bằng cách gọi dịch vụ khách hàng của Amazon hoặc bằng cách sử dụng ứng dụng Amazon.
*** Đảm bảo rằng bạn đang nhập mã thẻ quà tặng một cách chính xác. ** Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đổi thẻ quà tặng của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đang nhập mã chính xác.Mã phải dài 16 chữ số và nó nên được nhập mà không có khoảng trắng.
*** Kiểm tra ngày hết hạn của thẻ quà tặng của bạn. ** Thẻ quà tặng có ngày hết hạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn chưa hết hạn.Bạn có thể tìm thấy ngày hết hạn ở mặt sau của thẻ quà tặng của bạn.
*** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu bạn đã thử tất cả những điều trên và bạn vẫn gặp rắc rối với số dư thẻ quà tặng của mình, hãy liên hệ với Amazon khách hàng.Họ có thể giúp bạn khắc phục sự cố và họ có thể phát hành lại thẻ quà tặng của bạn.

Dưới đây là một số mẹo bổ sung để khắc phục sự cố về cân bằng thẻ quà tặng Amazon:

* Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng Amazon.
* Hãy thử đổi thẻ quà tặng của bạn trên một thiết bị khác.
* Hãy thử xóa bộ đệm và cookie trên trình duyệt của bạn.
* Hãy thử vô hiệu hóa trình chặn quảng cáo của bạn.
* Hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.

Nếu bạn vẫn gặp rắc rối với số dư thẻ quà tặng Amazon, hãy liên hệ với Amazon khách hàng để được giúp đỡ.

**Người giới thiệu**

* [Trang cân bằng thẻ quà tặng Amazon] (https://www.amazon.com/gcbalance/home)
* [Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201157970)
* [Điều khoản và điều kiện thẻ quà tặng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201157970#giftCardterms)

[ENGLISH]:
**Troubleshooting Amazon Gift Card Balance Issues**

Amazon gift cards are a convenient way to give the gift of shopping, but what happens if you have a problem with your gift card balance? Here are some tips on how to troubleshoot Amazon gift card balance issues:

* **Check the balance of your gift card.** The easiest way to check your gift card balance is to visit the Amazon Gift Card Balance page. You can also check your balance by calling Amazon customer service or by using the Amazon app.
* **Make sure you're entering the gift card code correctly.** If you're having trouble redeeming your gift card, make sure you're entering the code correctly. The code should be 16 digits long and it should be entered without spaces.
* **Check the expiration date of your gift card.** Gift cards have an expiration date, so make sure yours hasn't expired. You can find the expiration date on the back of your gift card.
* **Contact Amazon customer service.** If you've tried all of the above and you're still having trouble with your gift card balance, contact Amazon customer service. They can help you troubleshoot the issue and they may be able to reissue your gift card.

Here are some additional tips for troubleshooting Amazon gift card balance issues:

* Make sure you're using the latest version of the Amazon app.
* Try redeeming your gift card on a different device.
* Try clearing the cache and cookies on your browser.
* Try disabling your ad blocker.
* Try using a different browser.

If you're still having trouble with your Amazon gift card balance, contact Amazon customer service for help.

**References**

* [Amazon Gift Card Balance page](https://www.amazon.com/gcbalance/home)
* [Amazon Gift Card FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201157970)
* [Amazon Gift Card Terms and Conditions](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201157970#giftcardterms)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top