Tips Troubleshooting Amazon Checkout Problems

dacthanh826

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Khắc phục sự cố kiểm tra Amazon **

Amazon Checkout là một cách thuận tiện để mua các mặt hàng từ Amazon.Tuy nhiên, có một vài vấn đề có thể xảy ra trong quá trình thanh toán.Bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục sự cố kiểm tra Amazon thông thường để bạn có thể hoàn thành việc mua hàng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.

** Vấn đề: ** Bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình.

* Giải pháp: Đảm bảo bạn đang nhập địa chỉ email và mật khẩu chính xác của mình.Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy thử đặt lại mật khẩu của mình.
*** Vấn đề: ** Bạn đang nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng nhập thông tin thanh toán của mình.

* Giải pháp: Đảm bảo chính xác bạn nhập thông tin thanh toán của mình.Nếu bạn vẫn nhận được thông báo lỗi, hãy thử sử dụng một phương thức thanh toán khác.
*** Vấn đề: ** Bạn không thể chọn phương thức vận chuyển.

* Giải pháp: Đảm bảo bạn đang chọn một phương thức vận chuyển có sẵn cho vị trí của bạn.Nếu bạn vẫn không thể chọn phương thức vận chuyển, hãy thử liên hệ với Amazon khách hàng.
*** Vấn đề: ** Bạn không thể hoàn thành việc mua hàng của mình.

* Giải pháp: Đảm bảo bạn đã nhập tất cả các thông tin cần thiết.Nếu bạn vẫn không thể hoàn thành việc mua hàng của mình, hãy thử làm mới trang hoặc xóa bộ nhớ cache của trình duyệt.Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử liên hệ với Amazon khách hàng.

** Mẹo bổ sung: **

* Nếu bạn đang gặp sự cố với Amazon Checkout, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.
* Hãy chắc chắn rằng trình duyệt của bạn được cập nhật.
* Hãy thử vô hiệu hóa bất kỳ trình chặn quảng cáo hoặc tiện ích mở rộng nào mà bạn đang sử dụng.
* Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử liên hệ với Amazon khách hàng.

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách đăng ký Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909150)
* [Cách sử dụng thanh toán Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách khắc phục sự cố kiểm tra Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)

[ENGLISH]:
**Troubleshooting Amazon Checkout Problems**

Amazon Checkout is a convenient way to purchase items from Amazon. However, there are a few problems that can occur during the checkout process. This article will help you troubleshoot common Amazon Checkout problems so you can complete your purchase quickly and easily.

**Problem:** You're unable to sign in to your Amazon account.

* Solution: Make sure you're entering your correct email address and password. If you're still unable to sign in, try resetting your password.
* **Problem:** You're getting an error message when you try to enter your payment information.

* Solution: Make sure you're entering your payment information correctly. If you're still getting an error message, try using a different payment method.
* **Problem:** You're unable to select a shipping method.

* Solution: Make sure you're selecting a shipping method that's available for your location. If you're still unable to select a shipping method, try contacting Amazon customer service.
* **Problem:** You're unable to complete your purchase.

* Solution: Make sure you've entered all of the required information. If you're still unable to complete your purchase, try refreshing the page or clearing your browser's cache. If you're still having trouble, try contacting Amazon customer service.

**Additional tips:**

* If you're having trouble with Amazon Checkout, try using a different browser.
* Make sure your browser is up to date.
* Try disabling any ad blockers or extensions that you're using.
* If you're still having trouble, try contacting Amazon customer service.

**Related articles:**

* [How to Sign Up for Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909150)
* [How to Use Amazon Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Troubleshoot Amazon Checkout Problems](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top