Tips Transcribe Speech to Text with Amazon Transcribe

dinhloc706

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** phiên âm bài phát biểu lên văn bản với Amazon phiên âm **

Amazon phiên âm là một dịch vụ được quản lý đầy đủ giúp dễ dàng chuyển đổi bài phát biểu sang văn bản.Nó sử dụng một loạt các kỹ thuật để phiên âm chính xác lời nói, ngay cả trong môi trường ồn ào.Amazon phiên âm có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và có thể phiên âm bài phát biểu ở chế độ thời gian thực hoặc hàng loạt.

** Cách phiên âm bài phát biểu với Amazon phiên âm **

Để phiên âm bài phát biểu với Amazon phiên âm, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. ** Tạo một bộ chuyển đổi. ** Bạn có thể tạo một bộ chuyển đổi bằng cách sử dụng bảng điều khiển phiên âm Amazon hoặc AWS CLI.
2. ** Tải lên tệp âm thanh của bạn. ** Bạn có thể tải tệp âm thanh của mình lên Amazon S3 hoặc cung cấp liên kết trực tiếp đến tệp.
3. ** Bắt đầu một công việc phiên âm. ** Bạn có thể bắt đầu một công việc phiên âm bằng bảng điều khiển phiên âm Amazon hoặc AWS CLI.
4. ** Giám sát công việc phiên âm. ** Bạn có thể theo dõi trạng thái của công việc phiên âm của mình trong bảng điều khiển phiên âm Amazon hoặc bằng cách sử dụng AWS CLI.
5. ** Tải xuống kết quả phiên âm. ** Bạn có thể tải xuống kết quả phiên âm ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm SRT, TXT và JSON.

** Giá cả **

Amazon phiên âm có giá mỗi phút của âm thanh được phiên âm.Chi phí phiên mã thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ của âm thanh và mức độ chính xác phiên mã.Để biết thêm thông tin về giá cả, vui lòng truy cập trang giá phiên mã Amazon.

** Sử dụng các trường hợp cho Amazon phiên âm **

Amazon phiên âm có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

*** phiên âm các cuộc họp và phỏng vấn. ** Amazon phiên âm có thể được sử dụng để phiên âm các cuộc họp và phỏng vấn, giúp bạn dễ dàng theo dõi những gì đã nói.
*** Tạo phụ đề cho video. ** Amazon phiên âm có thể được sử dụng để tạo phụ đề cho video, giúp chúng dễ tiếp cận hơn với những người bị điếc hoặc khó nghe.
*** Phiên âm các bài giảng và bài thuyết trình. ** Amazon phiên âm có thể được sử dụng để phiên âm các bài giảng và bài thuyết trình, giúp sinh viên dễ dàng xem lại tài liệu hơn.
*** phiên âm các cuộc gọi dịch vụ khách hàng. ** Amazon phiên âm có thể được sử dụng để phiên âm các cuộc gọi dịch vụ khách hàng, giúp các công ty cải thiện dịch vụ khách hàng.

**Người giới thiệu**

* [Tài liệu phiên âm Amazon] (Amazon Transcribe)
* [Giá phiên mã Amazon] (Amazon Transcribe Pricing – Amazon Web Services (AWS))

[ENGLISH]:
**Transcribe Speech to Text with Amazon Transcribe**

Amazon Transcribe is a fully managed service that makes it easy to convert speech to text. It uses a variety of techniques to transcribe speech accurately, even in noisy environments. Amazon Transcribe is available in multiple languages and can transcribe speech in real time or batch mode.

**How to Transcribe Speech with Amazon Transcribe**

To transcribe speech with Amazon Transcribe, you can use the following steps:

1. **Create a transcriber.** You can create a transcriber using the Amazon Transcribe console or the AWS CLI.
2. **Upload your audio file.** You can upload your audio file to Amazon S3 or provide a direct link to the file.
3. **Start a transcription job.** You can start a transcription job using the Amazon Transcribe console or the AWS CLI.
4. **Monitor the transcription job.** You can monitor the status of your transcription job in the Amazon Transcribe console or by using the AWS CLI.
5. **Download the transcription results.** You can download the transcription results in a variety of formats, including SRT, TXT, and JSON.

**Pricing**

Amazon Transcribe is priced per minute of audio transcribed. The cost of transcription varies depending on the language of the audio and the transcription accuracy level. For more information on pricing, please visit the Amazon Transcribe pricing page.

**Use Cases for Amazon Transcribe**

Amazon Transcribe can be used for a variety of purposes, including:

* **Transcribing meetings and interviews.** Amazon Transcribe can be used to transcribe meetings and interviews, making it easy to keep track of what was said.
* **Creating subtitles for videos.** Amazon Transcribe can be used to create subtitles for videos, making them more accessible to people who are deaf or hard of hearing.
* **Transcribing lectures and presentations.** Amazon Transcribe can be used to transcribe lectures and presentations, making it easier for students to review the material.
* **Transcribing customer service calls.** Amazon Transcribe can be used to transcribe customer service calls, helping companies to improve customer service.

**References**

* [Amazon Transcribe documentation](https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/what-is-transcribe.html)
* [Amazon Transcribe pricing](https://aws.amazon.com/transcribe/pricing/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top