Tips Tips for Finding the Best Free TV Shows on Amazon Prime

chicongle

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo để tìm các chương trình truyền hình miễn phí tốt nhất trên Amazon Prime **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều chương trình truyền hình, phim và nội dung khác.Mặc dù một số nội dung trên video Amazon Prime được trả tiền, nhưng cũng có một số chương trình truyền hình miễn phí có sẵn để xem.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo để tìm các chương trình truyền hình miễn phí tốt nhất trên video Amazon Prime.

** 1.Sử dụng thanh tìm kiếm **

Cách dễ nhất để tìm các chương trình TV miễn phí trên video Amazon Prime là sử dụng thanh tìm kiếm.Chỉ cần nhập tên của một chương trình TV mà bạn quan tâm và Amazon Prime Video sẽ cho bạn thấy tất cả các kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

** 2.Duyệt phần "miễn phí để xem" **

Amazon Prime Video có một phần dành riêng cho các chương trình truyền hình miễn phí.Bạn có thể tìm thấy phần này bằng cách nhấp vào tab "miễn phí để xem" ở đầu màn hình.

** 3.Kiểm tra danh sách "Chương trình truyền hình miễn phí hàng đầu" **

Amazon Prime Video cũng có một danh sách các chương trình truyền hình miễn phí hàng đầu.Bạn có thể tìm thấy danh sách này bằng cách nhấp vào tab "Chương trình TV miễn phí hàng đầu" ở đầu màn hình.

**4.Sử dụng bộ lọc "thể loại" **

Bộ lọc "thể loại" có thể được sử dụng để thu hẹp tìm kiếm của bạn cho các chương trình truyền hình miễn phí.Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim hài, bạn có thể nhấp vào bộ lọc thể loại "Hài kịch".

** 5.Sử dụng bộ lọc "Năm" **

Bộ lọc "Năm" có thể được sử dụng để tìm các chương trình truyền hình miễn phí được phát hành trong một năm cụ thể.Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình TV được phát hành vào năm 2022, bạn có thể nhấp vào bộ lọc năm "2022".

** 6.Sử dụng phần "Khuyến nghị cho bạn" **

Amazon Prime Video có phần "được đề xuất cho bạn" cho thấy các chương trình TV mà bạn có thể quan tâm dựa trên lịch sử xem của bạn.Bạn có thể tìm thấy phần này bằng cách nhấp vào tab "Được đề xuất cho bạn" ở đầu màn hình.

** 7.Hỏi Alexa **

Nếu bạn có một thiết bị Amazon Echo, bạn có thể yêu cầu Alexa tìm chương trình TV miễn phí cho bạn.Nói một cách đơn giản, "Alexa, tìm cho tôi các chương trình truyền hình miễn phí."Alexa sau đó sẽ hiển thị cho bạn một danh sách các chương trình truyền hình miễn phí có sẵn trên video Amazon Prime.

**số 8.Sử dụng trang web của bên thứ ba **

Có một số trang web của bên thứ ba có thể được sử dụng để tìm các chương trình truyền hình miễn phí trên video Amazon Prime.Một trang web phổ biến là JustWatch.JustWatch cho phép bạn tìm kiếm các chương trình TV miễn phí trên video Amazon Prime, cũng như các dịch vụ phát trực tuyến khác.

** 9.Hãy để mắt đến chương trình khuyến mãi chương trình truyền hình miễn phí **

Amazon Prime Video thường cung cấp các chương trình khuyến mãi chương trình truyền hình miễn phí.Các chương trình khuyến mãi này thường cho phép bạn xem một chương trình truyền hình cụ thể miễn phí trong một thời gian giới hạn.Bạn có thể tìm hiểu về các chương trình khuyến mãi chương trình truyền hình miễn phí bằng cách kiểm tra trang web Amazon Prime Video hoặc bằng cách theo dõi video Amazon Prime trên phương tiện truyền thông xã hội.

** 10.Đăng ký Amazon Prime **

Nếu bạn muốn xem lựa chọn lớn nhất các chương trình TV miễn phí trên video Amazon Prime, bạn có thể đăng ký Amazon Prime.Amazon Prime có giá $ 12,99 mỗi tháng hoặc $ 119 mỗi năm.Với Amazon Prime, bạn có quyền truy cập vào vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí trên video Amazon Prime.

Dưới đây là một số chương trình truyền hình miễn phí tốt nhất có sẵn trên video Amazon Prime:

*** Bà Maisel tuyệt vời **
* **Những cậu bé**
*** The Expanse **
*** Bác sĩ giỏi **
*** Học viện ô dù **
* **Xác sống**
*** Tom Clancy's Jack Ryan **
*** Vikings **
* **Cánh phía tây**

Đây chỉ là một vài trong số nhiều chương trình truyền hình miễn phí tuyệt vời có sẵn trên video Amazon Prime.Với rất nhiều tùy chọn miễn phí để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó mà bạn sẽ thích xem.

[ENGLISH]:
**Tips for Finding the Best Free TV Shows on Amazon Prime**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of TV shows, movies, and other content. While some of the content on Amazon Prime Video is paid, there are also a number of free TV shows available to watch.

In this article, we will share some tips for finding the best free TV shows on Amazon Prime Video.

**1. Use the search bar**

The easiest way to find free TV shows on Amazon Prime Video is to use the search bar. Simply type in the name of a TV show that you're interested in, and Amazon Prime Video will show you all of the results that match your search.

**2. Browse the "Free to Watch" section**

Amazon Prime Video has a dedicated section for free TV shows. You can find this section by clicking on the "Free to Watch" tab at the top of the screen.

**3. Check out the "Top Free TV Shows" list**

Amazon Prime Video also has a list of the top free TV shows. You can find this list by clicking on the "Top Free TV Shows" tab at the top of the screen.

**4. Use the "Genre" filter**

The "Genre" filter can be used to narrow down your search for free TV shows. For example, if you're looking for a comedy, you can click on the "Comedy" genre filter.

**5. Use the "Year" filter**

The "Year" filter can be used to find free TV shows that were released in a specific year. For example, if you're looking for a TV show that was released in 2022, you can click on the "2022" year filter.

**6. Use the "Recommended for You" section**

Amazon Prime Video has a "Recommended for You" section that shows you TV shows that you might be interested in based on your viewing history. You can find this section by clicking on the "Recommended for You" tab at the top of the screen.

**7. Ask Alexa**

If you have an Amazon Echo device, you can ask Alexa to find free TV shows for you. Simply say, "Alexa, find me free TV shows." Alexa will then show you a list of free TV shows that are available on Amazon Prime Video.

**8. Use a third-party website**

There are a number of third-party websites that can be used to find free TV shows on Amazon Prime Video. One popular website is JustWatch. JustWatch allows you to search for free TV shows on Amazon Prime Video, as well as other streaming services.

**9. Keep an eye out for free TV show promotions**

Amazon Prime Video often offers free TV show promotions. These promotions typically allow you to watch a specific TV show for free for a limited time. You can find out about free TV show promotions by checking the Amazon Prime Video website or by following Amazon Prime Video on social media.

**10. Sign up for Amazon Prime**

If you want to watch the largest selection of free TV shows on Amazon Prime Video, you can sign up for Amazon Prime. Amazon Prime costs $12.99 per month or $119 per year. With Amazon Prime, you get access to free two-day shipping on eligible items, as well as free streaming of movies and TV shows on Amazon Prime Video.

Here are some of the best free TV shows that are available on Amazon Prime Video:

* **The Marvelous Mrs. Maisel**
* **The Boys**
* **The Expanse**
* **The Good Doctor**
* **The Umbrella Academy**
* **The Walking Dead**
* **Tom Clancy's Jack Ryan**
* **Vikings**
* **The West Wing**

These are just a few of the many great free TV shows that are available on Amazon Prime Video. With so many free options to choose from, you're sure to find something that you'll enjoy watching.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top