Tips Tips for Faster Mobile Checkout on Amazon

dongphuongdo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo để thanh toán di động nhanh hơn trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn mua sắm trên Amazon từ thiết bị di động của mình, bạn có thể nhận thấy rằng quá trình thanh toán có thể hơi chậm.

May mắn thay, có một vài điều bạn có thể làm để tăng tốc độ kiểm tra di động của bạn trên Amazon.Dưới đây là một vài lời khuyên:

1. ** Sử dụng Amazon One. ** Amazon One là một hệ thống thanh toán không tiếp xúc mới cho phép bạn thanh toán cho các giao dịch mua của bạn bằng cách quét nhanh lòng bàn tay của bạn.Để sử dụng Amazon One, chỉ cần đăng ký dịch vụ và sau đó thêm thẻ tín dụng vào tài khoản Amazon của bạn.Khi bạn đã thiết lập, bạn có thể sử dụng Amazon One tại bất kỳ cửa hàng nào của Amazon hoặc khi thanh toán trên Amazon.com.
2. ** Lưu thông tin thanh toán của bạn. ** Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể lưu thông tin thanh toán của mình vào tài khoản Amazon của mình.Bằng cách này, bạn có thể bỏ qua bước nhập thông tin thẻ tín dụng của mình khi bạn thanh toán.
3. ** Sử dụng Autofill. ** Hầu hết các trình duyệt di động đều có khả năng tự động điền có thể giúp bạn điền vào các biểu mẫu nhanh chóng và dễ dàng.Nếu trình duyệt của bạn đã bật tự động điền, bạn có thể sử dụng nó để điền vào thông tin vận chuyển và thanh toán của mình khi bạn thanh toán trên Amazon.
4. ** Sử dụng Express Checkout. ** Express Checkout là một tính năng cho phép bạn lưu thông tin vận chuyển và thanh toán để bạn có thể thanh toán chỉ bằng một vài lần nhấp.Để sử dụng Express Checkout, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào nút "Sử dụng Express Checkout" khi thanh toán.
5. ** Kiểm tra với tư cách là khách. ** Nếu bạn không có tài khoản Amazon, bạn vẫn có thể kiểm tra với tư cách là khách.Tùy chọn này thường nhanh hơn so với việc tạo một tài khoản mới và đăng nhập.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tăng tốc độ thanh toán di động trên Amazon và nhận giao dịch mua hàng của bạn đến cửa của bạn thậm chí nhanh hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách sử dụng Amazon One] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g65q84424p258687)
* [Cách lưu thông tin thanh toán của bạn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909130)
* [Cách sử dụng tự động điền trên trình duyệt của bạn] (https://www.howtogeek.com/127250/how-to-enable-autofill-in-your-Browser/)
* [Cách sử dụng thanh toán Express trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909130)
* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909130)

[ENGLISH]:
**Tips for Faster Mobile Checkout on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're shopping on Amazon from your mobile device, you may have noticed that the checkout process can be a bit slow.

Fortunately, there are a few things you can do to speed up your mobile checkout on Amazon. Here are a few tips:

1. **Use Amazon One.** Amazon One is a new contactless payment system that allows you to pay for your purchases with a quick scan of your palm. To use Amazon One, simply sign up for the service and then add your credit card to your Amazon account. Once you're set up, you can use Amazon One at any Amazon store or at checkout on Amazon.com.
2. **Save your payment information.** If you're a frequent Amazon shopper, you can save your payment information to your Amazon account. This way, you can skip the step of entering your credit card information when you checkout.
3. **Use autofill.** Most mobile browsers have autofill capabilities that can help you fill out forms quickly and easily. If your browser has autofill enabled, you can use it to fill out your shipping and billing information when you checkout on Amazon.
4. **Use Express Checkout.** Express Checkout is a feature that allows you to save your shipping and billing information so that you can checkout with just a few clicks. To use Express Checkout, simply sign in to your Amazon account and click the "Use Express Checkout" button at checkout.
5. **Check out as a guest.** If you don't have an Amazon account, you can still checkout as a guest. This option is usually faster than creating a new account and signing in.

By following these tips, you can speed up your mobile checkout on Amazon and get your purchases delivered to your door even faster.

**Reference articles:**

* [How to Use Amazon One](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G65Q84424P258687)
* [How to Save Your Payment Information on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909130)
* [How to Use Autofill on Your Browser](https://www.howtogeek.com/127250/how-to-enable-autofill-in-your-browser/)
* [How to Use Express Checkout on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909130)
* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909130)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top