Tips Tips for Checking Out on the Amazon Mobile App

crazypeacock703

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo kiểm tra trên ứng dụng di động Amazon **

Ứng dụng di động của Amazon giúp bạn dễ dàng mua sắm và mua các mặt hàng khi đang di chuyển.Bạn có thể duyệt các danh mục yêu thích của bạn, tìm kiếm các sản phẩm cụ thể và kiểm tra chỉ với một vài vòi.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn tận dụng tối đa quy trình kiểm tra ứng dụng di động Amazon:

1. ** Thêm các mục vào giỏ hàng của bạn khi bạn duyệt. ** Bạn có thể thêm các mục vào giỏ hàng của bạn từ bất kỳ trang sản phẩm nào trên ứng dụng di động Amazon.Chỉ cần nhấn vào nút "Thêm vào giỏ hàng" và mặt hàng sẽ được thêm vào giỏ hàng của bạn.Bạn cũng có thể thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn từ trang "Giỏ hàng của bạn".
2. ** Xem lại giỏ hàng của bạn trước khi kiểm tra. ** Trước khi bạn kiểm tra, hãy chắc chắn xem lại giỏ hàng của bạn để đảm bảo bạn có mọi thứ bạn muốn.Bạn cũng có thể sử dụng cơ hội này để loại bỏ bất kỳ mục nào bạn không còn muốn.
3. ** Chọn một phương thức vận chuyển. ** Amazon cung cấp nhiều phương thức vận chuyển, vì vậy bạn có thể chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.Bạn có thể chọn từ vận chuyển miễn phí, vận chuyển hai ngày, vận chuyển một ngày và thậm chí vận chuyển cùng ngày.
4. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. ** Bạn có thể nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của mình trong quá trình thanh toán.Nếu bạn đã lưu địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán trong tài khoản Amazon của mình, bạn chỉ cần chọn chúng từ các menu thả xuống.
5. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Đặt hàng." ** Khi bạn đã nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của mình, bạn có thể xem lại đơn đặt hàng của mình.Nếu mọi thứ có vẻ tốt, hãy nhấp vào nút "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của bạn.

** Mẹo tiết kiệm tiền trên Amazon **

Ngoài các mẹo trên, có một vài điều khác bạn có thể làm để tiết kiệm tiền trên Amazon:

*** Sử dụng Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày Amazon Prime hoặc đăng ký đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.
*** Đăng ký video Amazon Prime. ** Amazon Prime Video cung cấp nhiều bộ phim và chương trình truyền hình mà bạn có thể xem miễn phí với tư cách thành viên Amazon Prime.
*** Sử dụng thẻ quà tặng Amazon. ** Bạn có thể mua thẻ quà tặng Amazon từ nhiều nhà bán lẻ, bao gồm cả Amazon.Sau đó, bạn có thể sử dụng các thẻ quà tặng này để mua hàng trên Amazon.
*** Cửa hàng cho các giao dịch kho Amazon. ** Giao dịch kho Amazon cung cấp giảm giá cho các mặt hàng được trả lại hoặc mở hộp.
*** Sử dụng phiếu giảm giá Amazon. ** Amazon cung cấp nhiều phiếu giảm giá mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon hoặc trong ứng dụng Amazon của bạn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tận dụng tối đa quy trình thanh toán ứng dụng di động Amazon và tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Ứng dụng di động Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)
* [Thẻ quà tặng Amazon] (https://www.amazon.com/gc/gift-cards)
* [Giao dịch kho Amazon] (https://www.amazon.com/warehouse-deals)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (Amazon.com)

[ENGLISH]:
**Tips for Checking Out on the Amazon Mobile App**

Amazon's mobile app makes it easy to shop for and purchase items on the go. You can browse your favorite categories, search for specific products, and check out with just a few taps. Here are a few tips to help you make the most of the Amazon mobile app checkout process:

1. **Add items to your cart as you browse.** You can add items to your cart from any product page on the Amazon mobile app. Simply tap the "Add to Cart" button and the item will be added to your cart. You can also add items to your cart from the "Your Shopping Cart" page.
2. **Review your cart before checking out.** Before you check out, be sure to review your cart to make sure you have everything you want. You can also use this opportunity to remove any items you no longer want.
3. **Choose a shipping method.** Amazon offers a variety of shipping methods, so you can choose the one that best suits your needs. You can choose from free shipping, two-day shipping, one-day shipping, and even same-day shipping.
4. **Enter your shipping address and payment information.** You can enter your shipping address and payment information during the checkout process. If you have saved your shipping address and payment information in your Amazon account, you can simply select them from the drop-down menus.
5. **Review your order and click "Place Order."** Once you have entered your shipping address and payment information, you can review your order. If everything looks good, click the "Place Order" button to complete your purchase.

**Tips for saving money on Amazon**

In addition to the tips above, there are a few other things you can do to save money on Amazon:

* **Use Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. You can sign up for a free 30-day trial of Amazon Prime or sign up for a monthly or annual subscription.
* **Subscribe to Amazon Prime Video.** Amazon Prime Video offers a variety of movies and TV shows that you can watch for free with your Amazon Prime membership.
* **Use Amazon gift cards.** You can purchase Amazon gift cards from a variety of retailers, including Amazon itself. You can then use these gift cards to make purchases on Amazon.
* **Shop for Amazon Warehouse Deals.** Amazon Warehouse Deals offers discounts on items that are returned or open box.
* **Use Amazon coupons.** Amazon offers a variety of coupons that you can use to save money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website or in your Amazon app.

By following these tips, you can make the most of the Amazon mobile app checkout process and save money on your purchases.

**References**

* [Amazon Mobile App](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Amazon Gift Cards](https://www.amazon.com/gc/gift-cards)
* [Amazon Warehouse Deals](https://www.amazon.com/warehouse-deals)
* [Amazon Coupons](https://www.amazon.com/coupons)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top