Tips Tips for Checking Out Multiple Items Fast on Amazon

namviet1985

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo kiểm tra nhiều mục nhanh trên Amazon **

Amazon là một nơi thuận tiện để mua sắm cho nhiều mặt hàng, nhưng kiểm tra nhiều mặt hàng có thể tốn thời gian.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn kiểm tra nhanh hơn:

1. ** Sử dụng Giỏ hàng Amazon. ** Giỏ hàng Amazon là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua.Bạn có thể thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của mình từ bất kỳ trang nào trên Amazon và thậm chí bạn có thể tạo danh sách các mặt hàng mong muốn mà bạn chưa sẵn sàng mua.Khi bạn đã sẵn sàng để xem, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc trên cùng bên phải của màn hình và xem lại các mục của bạn.Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn "Sắp xếp theo" để sắp xếp các mặt hàng của bạn theo giá, ngày vận chuyển hoặc các tiêu chí khác.
2. ** Sử dụng nút "Thêm vào giỏ hàng". ** Khi bạn tìm thấy một mặt hàng bạn muốn mua, bạn có thể nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" để thêm nó vào giỏ hàng của bạn.Bạn cũng có thể sử dụng nút "Mua ngay" để mua mặt hàng ngay lập tức.Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn mua mặt hàng này, bạn có thể thêm nó vào giỏ hàng của mình và sau đó xem lại các mặt hàng của bạn sau.
3. ** Sử dụng nút "Thanh toán". ** Khi bạn đã sẵn sàng để kiểm tra, bạn có thể nhấp vào nút "Thanh toán" ở góc trên cùng bên phải của màn hình.Bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn "Bọc quà tặng" để có các mặt hàng của bạn được gói quà.
4. ** Sử dụng thanh toán "1 nhấp chuột". ** Nếu bạn có thẻ tín dụng đã lưu trong hồ sơ với Amazon, bạn có thể sử dụng tùy chọn thanh toán "1 nhấp chuột" để kiểm tra nhanh.Chỉ cần nhấp vào nút "Nhấp 1 lần" và các mặt hàng của bạn sẽ được mua tự động.
5. ** Sử dụng ứng dụng Amazon. ** Ứng dụng Amazon là một cách tuyệt vời để mua sắm các mặt hàng khi đang di chuyển.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để duyệt cho các mục, thêm chúng vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra.Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng để theo dõi đơn đặt hàng của mình và nhận thông báo về việc giao hàng của bạn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể kiểm tra nhiều mục trên Amazon một cách nhanh chóng và dễ dàng.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách kiểm tra trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng giỏ hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách sử dụng thanh toán Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách sử dụng thanh toán Amazon 1-Click] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909040)
* [Cách sử dụng ứng dụng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)

[ENGLISH]:
**Tips for Checking Out Multiple Items Fast on Amazon**

Amazon is a convenient place to shop for a variety of items, but checking out multiple items can be time-consuming. Here are a few tips to help you check out faster:

1. **Use the Amazon cart.** The Amazon cart is a great way to keep track of the items you want to buy. You can add items to your cart from any page on Amazon, and you can even create a wish list of items you're not ready to buy yet. When you're ready to check out, you can simply click on the "Cart" icon in the top right corner of the screen and review your items. You can also use the "Sort by" option to organize your items by price, shipping date, or other criteria.
2. **Use the "Add to cart" button.** When you find an item you want to buy, you can click on the "Add to cart" button to add it to your cart. You can also use the "Buy now" button to purchase the item immediately. If you're not sure if you want to buy the item yet, you can add it to your cart and then review your items later.
3. **Use the "Checkout" button.** When you're ready to check out, you can click on the "Checkout" button in the top right corner of the screen. You'll be prompted to enter your shipping address and payment information. You can also use the "Gift wrap" option to have your items gift-wrapped.
4. **Use the "1-Click" checkout.** If you have a saved credit card on file with Amazon, you can use the "1-Click" checkout option to check out quickly. Just click on the "1-Click" button and your items will be purchased automatically.
5. **Use the Amazon app.** The Amazon app is a great way to shop for items on the go. You can use the app to browse for items, add them to your cart, and check out. You can also use the app to track your orders and receive notifications about your deliveries.

By following these tips, you can check out multiple items on Amazon quickly and easily.

**Reference articles:**

* [How to Check Out on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Use the Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Use the Amazon Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Use the Amazon 1-Click Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
* [How to Use the Amazon App](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top