Tips Time-Saving Alexa Tricks You Haven't Thought Of

tienduc534

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật Alexa tiết kiệm thời gian mà bạn chưa nghĩ đến **

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể giúp bạn với nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chơi nhạc đến đặt báo thức.Nhưng bạn có biết rằng Alexa cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian?Dưới đây là một vài thủ thuật Alexa tiết kiệm thời gian mà bạn có thể không nghĩ đến:

*** Tạo một danh sách việc cần làm. ** Alexa có thể giúp bạn tạo một danh sách việc cần làm bằng cách nói, "Alexa, thêm 'tạp hóa' vào danh sách việc cần làm của tôi."Bạn cũng có thể yêu cầu Alexa xóa các mục khỏi danh sách của bạn hoặc kiểm tra các mục khi bạn hoàn thành chúng.
*** Đặt lời nhắc. ** Alexa có thể giúp bạn đặt ra lời nhắc cho bất cứ điều gì từ các cuộc hẹn của bác sĩ đến sinh nhật.Chỉ cần nói, "Alexa, nhắc nhở tôi gọi bác sĩ vào lúc 10:00 sáng ngày mai."Alexa sau đó sẽ gửi cho bạn một thông báo tại thời điểm được chỉ định.
*** Kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn. ** Nếu bạn có một ngôi nhà thông minh, Alexa có thể giúp bạn điều khiển đèn, bộ điều chỉnh nhiệt và các thiết bị khác bằng giọng nói của bạn.Chỉ cần nói, "Alexa, bật đèn" hoặc "Alexa, đặt bộ điều chỉnh nhiệt thành 72 độ."
*** Nhận tin tức. ** Alexa có thể giúp bạn cập nhật tin tức mới nhất bằng cách đọc cho bạn các tiêu đề hoặc bằng cách chơi một bản tóm tắt tin tức.Chỉ cần nói, "Alexa, tin tức là gì?"hoặc "Alexa, chơi tóm tắt tin tức."
*** Chơi nhạc. ** Alexa có thể phát nhạc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Amazon Music, Spotify và Pandora.Chỉ cần nói, "Alexa, chơi danh sách nhạc yêu thích của tôi," hoặc "Alexa, chơi The Beatles."
*** Nhận chỉ đường. ** Alexa có thể giúp bạn nhận được chỉ đường bằng cách nói, "Alexa, làm cách nào để đến Starbucks gần nhất?"Alexa sau đó sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn từng bước.
*** Dịch ngôn ngữ. ** Alexa có thể dịch ngôn ngữ bằng cách nói, "Alexa, dịch 'Xin chào' sang tiếng Tây Ban Nha."Alexa sau đó sẽ nói bản dịch bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều cách mà Alexa có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.Bằng cách sử dụng Alexa, bạn có thể giải phóng tay và tâm trí của bạn để tập trung vào những điều quan trọng nhất.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách sử dụng Alexa để tạo danh sách việc cần làm] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g2j149245j)
* [Cách sử dụng Alexa để đặt lời nhắc] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g2j151170j)
* [Cách sử dụng Alexa để kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g2j149246J)
* [Cách sử dụng Alexa để lấy tin tức] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g2j151180j)
* [Cách sử dụng Alexa để phát nhạc] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g2j149247j)
* [Cách sử dụng Alexa để nhận chỉ đường] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g2j149248j)
* [Cách sử dụng Alexa để dịch ngôn ngữ] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g2j151190j)

[ENGLISH]:
**Time-Saving Alexa Tricks You Haven't Thought Of**

Alexa is a powerful voice assistant that can help you with a variety of tasks, from playing music to setting alarms. But did you know that Alexa can also help you save time? Here are a few time-saving Alexa tricks that you may not have thought of:

* **Create a to-do list.** Alexa can help you create a to-do list by simply saying, "Alexa, add 'groceries' to my to-do list." You can also ask Alexa to delete items from your list, or to check off items as you complete them.
* **Set reminders.** Alexa can help you set reminders for anything from doctor's appointments to birthdays. Just say, "Alexa, remind me to call my doctor at 10:00 AM tomorrow." Alexa will then send you a notification at the specified time.
* **Control your smart home.** If you have a smart home, Alexa can help you control your lights, thermostat, and other devices with your voice. Just say, "Alexa, turn on the lights," or "Alexa, set the thermostat to 72 degrees."
* **Get the news.** Alexa can keep you up-to-date on the latest news by reading you the headlines or by playing a news briefing. Just say, "Alexa, what's the news?" or "Alexa, play the news briefing."
* **Play music.** Alexa can play music from a variety of sources, including Amazon Music, Spotify, and Pandora. Just say, "Alexa, play my favorite playlist," or "Alexa, play the Beatles."
* **Get directions.** Alexa can help you get directions by simply saying, "Alexa, how do I get to the nearest Starbucks?" Alexa will then give you step-by-step directions.
* **Translate languages.** Alexa can translate languages by simply saying, "Alexa, translate 'hello' to Spanish." Alexa will then speak the translation in Spanish.

These are just a few of the many ways that Alexa can help you save time. By using Alexa, you can free up your hands and your mind to focus on the things that matter most.

**Reference articles:**

* [How to Use Alexa to Create a To-Do List](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G2J149245J)
* [How to Use Alexa to Set Reminders](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G2J151170J)
* [How to Use Alexa to Control Your Smart Home](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G2J149246J)
* [How to Use Alexa to Get the News](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G2J151180J)
* [How to Use Alexa to Play Music](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G2J149247J)
* [How to Use Alexa to Get Directions](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G2J149248J)
* [How to Use Alexa to Translate Languages](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G2J151190J)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top