Tips Testing and Improving Checkout Usability on Amazon Marketplace Sites

ducduyredskin

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra và cải thiện khả năng sử dụng thanh toán trên các trang web của Amazon Marketplace **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất trên thế giới và nền tảng thị trường của nó cho phép người bán bên thứ ba tiếp cận khán giả toàn cầu của khách hàng.Tuy nhiên, để tối đa hóa doanh số, điều quan trọng đối với người bán thị trường để đảm bảo rằng quy trình thanh toán của họ thân thiện với người dùng và hiệu quả nhất có thể.

Có một số yếu tố có thể đóng góp cho trải nghiệm thanh toán tích cực, bao gồm:

*** Hướng dẫn rõ ràng và súc tích: ** Khách hàng có thể dễ dàng hiểu cách tiến hành thông qua quy trình thanh toán.
*** Thời gian tải nhanh: ** Khách hàng không muốn chờ các trang tải, đặc biệt là khi họ đã trong quá trình kiểm tra.
*** Các biểu mẫu không có lỗi: ** Khách hàng sẽ có thể hoàn thành quy trình thanh toán mà không cần phải sửa lỗi.
*** Tùy chọn thanh toán thuận tiện: ** Khách hàng có thể chọn từ nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và PayPal.
*** Chính sách vận chuyển minh bạch: ** Khách hàng nên biết chính xác số tiền vận chuyển sẽ có giá bao nhiêu và sẽ mất bao lâu để đơn hàng của họ đến.

Bằng cách kiểm tra và cải thiện quy trình thanh toán của họ, người bán thị trường có thể tăng doanh số và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.Dưới đây là một vài mẹo để kiểm tra và cải thiện khả năng sử dụng thanh toán:

*** Sử dụng HeatMaps và ClickMaps: ** Nhiệt và nhấp chuột có thể giúp bạn xác định các khu vực trong quy trình thanh toán của bạn khó hiểu hoặc khó sử dụng.
*** Tiến hành khảo sát người dùng: ** Khảo sát người dùng có thể cung cấp phản hồi có giá trị về quy trình thanh toán của bạn.
*** Kiểm tra A/B Các yếu tố thiết kế khác nhau: ** Kiểm tra A/B có thể giúp bạn xác định các yếu tố thiết kế nào hiệu quả nhất trong việc cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thanh toán.
*** Giám sát các số liệu thanh toán của bạn: ** Bằng cách theo dõi các số liệu thanh toán của bạn, bạn có thể xác định các khu vực nơi bạn có thể cải thiện quy trình thanh toán của mình.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể cải thiện trải nghiệm thanh toán cho khách hàng của mình và tăng doanh số của bạn trên Amazon Marketplace.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách cải thiện quy trình thanh toán Amazon của bạn] (https://www.sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?nodeid=201143890)
* [Amazon kiểm tra kiểm tra khả năng sử dụng] (Blog | UserTesting)
* [Kiểm tra A/B cho người bán hàng của Amazon Marketplace] (https://www.oberlo.com/blog/a-b-Testing-for-Amazon-marketplace-sellers/)

[ENGLISH]:
**Testing and Improving Checkout Usability on Amazon Marketplace Sites**

Amazon is one of the largest online retailers in the world, and its marketplace platform allows third-party sellers to reach a global audience of customers. However, in order to maximize sales, it's important for marketplace sellers to ensure that their checkout process is as user-friendly and efficient as possible.

There are a number of factors that can contribute to a positive checkout experience, including:

* **Clear and concise instructions:** Customers should be able to easily understand how to proceed through the checkout process.
* **Fast loading times:** Customers don't want to have to wait for pages to load, especially when they're already in the process of checking out.
* **Error-free forms:** Customers should be able to complete the checkout process without having to correct errors.
* **Convenient payment options:** Customers should be able to choose from a variety of payment options, including credit cards, debit cards, and PayPal.
* **Transparent shipping policies:** Customers should know exactly how much shipping will cost and how long it will take for their order to arrive.

By testing and improving their checkout process, marketplace sellers can increase sales and improve customer satisfaction. Here are a few tips for testing and improving checkout usability:

* **Use heatmaps and clickmaps:** Heatmaps and clickmaps can help you identify areas of your checkout process that are confusing or difficult to use.
* **Conduct user surveys:** User surveys can provide valuable feedback on your checkout process.
* **A/B test different design elements:** A/B testing can help you determine which design elements are most effective in improving checkout conversion rates.
* **Monitor your checkout metrics:** By tracking your checkout metrics, you can identify areas where you can improve your checkout process.

By following these tips, you can improve the checkout experience for your customers and increase your sales on Amazon Marketplace.

**Reference articles:**

* [How to Improve Your Amazon Checkout Process](https://www.sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?nodeId=201143890)
* [Amazon Checkout Usability Testing](https://www.usertesting.com/resources/blog/amazon-checkout-usability-testing/)
* [A/B Testing for Amazon Marketplace Sellers](https://www.oberlo.com/blog/a-b-testing-for-amazon-marketplace-sellers/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top