Tips Testing Amazon's Checkout Process for Accessibility and User Experience

hobarcelona

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Quy trình kiểm tra Amazon: Khả năng truy cập và kiểm tra trải nghiệm người dùng **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới và quy trình thanh toán của nó là một phần quan trọng trong trải nghiệm của khách hàng.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về khả năng truy cập và trải nghiệm người dùng về quy trình thanh toán của Amazon và cung cấp các đề xuất về cách cải thiện nó.

** Khả năng truy cập **

Quá trình thanh toán của Amazon thường có thể truy cập được đối với người dùng khuyết tật.Trang web tương thích với đầu đọc màn hình và tất cả các thông tin cần thiết được trình bày một cách rõ ràng và súc tích.Tuy nhiên, có một vài lĩnh vực mà quá trình thanh toán có thể được cải thiện.

*** Giỏ hàng ** không phải lúc nào cũng có thể truy cập được cho người dùng khuyết tật.Ví dụ: nút "loại bỏ mục" không phải lúc nào cũng được đặt ở cùng một nơi và có thể khó tìm thấy cho người dùng mù hoặc có tầm nhìn thấp.
*** Các tùy chọn thanh toán ** không phải lúc nào cũng được trình bày một cách rõ ràng và súc tích.Ví dụ, các tùy chọn thanh toán khác nhau không phải lúc nào cũng được nhóm lại với nhau và người dùng có thể khó so sánh chúng.
*** Trang Xác nhận ** Thanh toán ** Không phải lúc nào người dùng khuyết tật có thể truy cập được.Ví dụ: trang xác nhận không phải lúc nào cũng bao gồm một bản tóm tắt của đơn đặt hàng và người dùng có thể khó xác minh rằng đơn đặt hàng của họ đã được đặt chính xác.

**Kinh nghiệm người dùng**

Quá trình thanh toán của Amazon nói chung là thân thiện với người dùng, nhưng có một vài lĩnh vực có thể được cải thiện.

*** Giỏ hàng ** có thể khó sử dụng.Ví dụ, xe đẩy có thể khó điều hướng, và nó có thể dễ dàng vô tình thêm hoặc loại bỏ các mặt hàng.
*** Các tùy chọn thanh toán ** có thể gây nhầm lẫn.Ví dụ, các tùy chọn thanh toán khác nhau không phải lúc nào cũng được trình bày một cách rõ ràng và súc tích và người dùng có thể khó so sánh chúng.
*** Trang xác nhận ** Thanh toán ** có thể gây nhầm lẫn.Ví dụ: trang xác nhận không phải lúc nào cũng bao gồm một bản tóm tắt của đơn đặt hàng và người dùng có thể khó xác minh rằng đơn đặt hàng của họ đã được đặt chính xác.

**Khuyến nghị**

Dựa trên phân tích của chúng tôi về quy trình thanh toán của Amazon, chúng tôi đề xuất các cải tiến sau:

*** Giỏ hàng ** Giỏ hàng ** nên được người dùng khuyết tật dễ tiếp cận hơn.Nút "Xóa mục" phải được đặt ở cùng một nơi cho tất cả người dùng và các tùy chọn thanh toán khác nhau phải được nhóm lại với nhau và được trình bày một cách rõ ràng và súc tích.
*** Các tùy chọn thanh toán ** ** nên được làm rõ hơn và súc tích hơn.Các tùy chọn thanh toán khác nhau nên được nhóm lại với nhau và được trình bày theo cách giúp người dùng dễ dàng so sánh chúng.
*** Trang xác nhận ** Thanh toán ** nên được người dùng khuyết tật dễ tiếp cận hơn.Trang xác nhận nên bao gồm một bản tóm tắt của đơn đặt hàng và người dùng dễ dàng xác minh rằng đơn đặt hàng của họ đã được đặt chính xác.

Bằng cách thực hiện các cải tiến này, Amazon có thể cải thiện khả năng tiếp cận và trải nghiệm người dùng về quy trình thanh toán của mình và giúp khách hàng dễ dàng hoàn thành việc mua hàng của họ.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Checkout Access] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Trải nghiệm người dùng của Amazon Checkout] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)

[ENGLISH]:
**Amazon Checkout Process: Accessibility and User Experience Testing**

Amazon is one of the largest online retailers in the world, and its checkout process is a critical part of the customer experience. In this article, we will discuss the accessibility and user experience of Amazon's checkout process, and provide recommendations for how to improve it.

**Accessibility**

Amazon's checkout process is generally accessible to users with disabilities. The website is compatible with screen readers, and all of the necessary information is presented in a clear and concise manner. However, there are a few areas where the checkout process could be improved.

* **The **shopping cart** is not always accessible to users with disabilities. For example, the "remove item" button is not always located in the same place, and it can be difficult to find for users who are blind or have low vision.
* **The **payment options** are not always presented in a clear and concise manner. For example, the different payment options are not always grouped together, and it can be difficult for users to compare them.
* **The **checkout confirmation** page is not always accessible to users with disabilities. For example, the confirmation page does not always include a summary of the order, and it can be difficult for users to verify that their order has been placed correctly.

**User Experience**

Amazon's checkout process is generally user-friendly, but there are a few areas where it could be improved.

* **The **shopping cart** can be difficult to use. For example, the cart can be difficult to navigate, and it can be easy to accidentally add or remove items.
* **The **payment options** can be confusing. For example, the different payment options are not always presented in a clear and concise manner, and it can be difficult for users to compare them.
* **The **checkout confirmation** page can be confusing. For example, the confirmation page does not always include a summary of the order, and it can be difficult for users to verify that their order has been placed correctly.

**Recommendations**

Based on our analysis of Amazon's checkout process, we recommend the following improvements:

* **The **shopping cart** should be made more accessible to users with disabilities. The "remove item" button should be located in the same place for all users, and the different payment options should be grouped together and presented in a clear and concise manner.
* **The **payment options** should be made more clear and concise. The different payment options should be grouped together and presented in a way that makes it easy for users to compare them.
* **The **checkout confirmation** page should be made more accessible to users with disabilities. The confirmation page should include a summary of the order, and it should be easy for users to verify that their order has been placed correctly.

By making these improvements, Amazon can improve the accessibility and user experience of its checkout process, and make it easier for customers to complete their purchases.

**References**

* [Amazon Checkout Accessibility](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Checkout User Experience](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top