Tips Taking Alexa to the Next Level: Power User Hacks

thiengiang472

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Đưa Alexa lên cấp độ tiếp theo: hack người dùng quyền lực **

Alexa là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chơi nhạc đến nhận tin tức.Nhưng bạn có biết rằng có một số tính năng và thủ thuật ẩn có thể đưa trải nghiệm Alexa của bạn lên một tầm cao mới?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số bản hack người dùng Alexa Power yêu thích của chúng tôi.Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ, từ cách tạo các kỹ năng tùy chỉnh đến cách sử dụng Alexa để kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn.Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách tận dụng tối đa Alexa của mình, hãy đọc tiếp!

** 1.Tạo các kỹ năng tùy chỉnh **

Một trong những cách tốt nhất để cá nhân hóa trải nghiệm Alexa của bạn là tạo ra các kỹ năng tùy chỉnh.Kỹ năng về cơ bản là ứng dụng mini có thể thêm chức năng mới cho Alexa.Có hàng ngàn kỹ năng có sẵn để lựa chọn, bao gồm tất cả mọi thứ, từ các trò chơi đến các công cụ năng suất.

Để tạo một kỹ năng tùy chỉnh, bạn sẽ cần có một tài khoản nhà phát triển.Khi bạn có một tài khoản, bạn có thể truy cập cổng thông tin nhà phát triển Alexa Skill Kit và bắt đầu xây dựng kỹ năng của bạn.

** 2.Sử dụng các thói quen Alexa **

Các thói quen của Alexa cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và tạo các lệnh thoại tùy chỉnh.Ví dụ: bạn có thể tạo một thói quen bật đèn khi bạn nói "Chào buổi sáng" hoặc một thói quen chơi nhạc yêu thích của bạn khi bạn về nhà.

Để tạo một thói quen, hãy mở ứng dụng Alexa và chuyển đến tab ** thói quen **.Sau đó, nhấn ** Tạo một thói quen ** và làm theo các hướng dẫn.

** 3.Sử dụng lệnh Alexa Voice **

Alexa là một trợ lý được kích hoạt bằng giọng nói, vì vậy bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát nó.Bạn có thể yêu cầu Alexa chơi nhạc, đặt báo thức, lấy tin tức và nhiều hơn nữa.

Để sử dụng lệnh thoại, chỉ cần nói "Alexa" theo lệnh của bạn.Ví dụ: bạn có thể nói "Alexa, chơi nhạc của tôi" hoặc "Alexa, đặt báo thức cho 7 giờ sáng."

**4.Sử dụng Alexa với ngôi nhà thông minh của bạn **

Alexa có thể được sử dụng để kiểm soát một loạt các thiết bị gia đình thông minh, bao gồm đèn, bộ điều chỉnh nhiệt và camera an ninh.Để kết nối một thiết bị nhà thông minh với Alexa, bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng của thiết bị và làm theo hướng dẫn.

Khi bạn đã kết nối các thiết bị nhà thông minh của mình với Alexa, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát chúng.Ví dụ: bạn có thể nói "Alexa, bật đèn" hoặc "Alexa, đặt bộ điều chỉnh nhiệt thành 72 độ."

** 5.Sử dụng Alexa với Amazon Prime **

Nếu bạn có tài khoản Amazon Prime, bạn có thể sử dụng Alexa để truy cập nhiều tính năng Prime, bao gồm Prime Music, Prime Video và Amazon Photos.

Để sử dụng Alexa với Amazon Prime, bạn sẽ cần liên kết tài khoản Prime của mình với tài khoản Alexa của mình.Khi bạn đã liên kết các tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để truy cập các tính năng Prime.Ví dụ: bạn có thể nói "Alexa, phát nhạc Prime của tôi" hoặc "Alexa, xem văn phòng trên Video Prime".

** 6.Sử dụng Alexa với Spotify **

Nếu bạn có tài khoản Spotify, bạn có thể sử dụng Alexa để kiểm soát âm nhạc của mình.Bạn có thể yêu cầu Alexa chơi các bài hát, album hoặc danh sách phát cụ thể hoặc bạn có thể sử dụng Alexa để tạo một đài phát thanh dựa trên nghệ sĩ hoặc thể loại yêu thích của bạn.

Để sử dụng Alexa với Spotify, bạn sẽ cần liên kết tài khoản Spotify của mình với tài khoản Alexa của mình.Khi bạn đã liên kết các tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát âm nhạc Spotify của mình.Ví dụ: bạn có thể nói "Alexa, chơi danh sách phát tuần của tôi" hoặc "Alexa, chơi Taylor Swift trên Spotify."

** 7.Sử dụng Alexa với Google Maps **

Nếu bạn sử dụng Google Maps, bạn có thể sử dụng Alexa để nhận chỉ đường, tìm các doanh nghiệp gần đó và hơn thế nữa.Để sử dụng Alexa với Google Maps, bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng Google Maps trên thiết bị của mình và liên kết tài khoản Alexa của bạn với tài khoản Google của bạn.

Khi bạn đã liên kết các tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để nhận chỉ đường, tìm các doanh nghiệp gần đó và hơn thế nữa.Ví dụ, bạn có thể nói "Alexa, đưa tôi chỉ đường đến Starbucks gần nhất" hoặc "Alexa, tìm một trạm xăng gần tôi."

**số 8.Sử dụng Alexa với Audible **

Nếu bạn có một tài khoản có thể nghe được, bạn có thể sử dụng Alexa để

[ENGLISH]:
**Taking Alexa to the Next Level: Power User Hacks**

Alexa is a powerful tool that can be used for a variety of tasks, from playing music to getting the news. But did you know that there are a number of hidden features and tricks that can take your Alexa experience to the next level?

In this article, we'll share some of our favorite Alexa power user hacks. We'll cover everything from how to create custom skills to how to use Alexa to control your smart home. So if you're looking to get the most out of your Alexa, read on!

**1. Create Custom Skills**

One of the best ways to personalize your Alexa experience is to create custom skills. Skills are essentially mini-applications that can add new functionality to Alexa. There are thousands of skills available to choose from, covering everything from games to productivity tools.

To create a custom skill, you'll need to have a developer account. Once you have an account, you can head over to the Alexa Skills Kit Developer Portal and start building your skill.

**2. Use Alexa Routines**

Alexa Routines allow you to automate tasks and create custom voice commands. For example, you could create a routine that turns on the lights when you say "Good morning," or a routine that plays your favorite music when you get home.

To create a routine, open the Alexa app and go to the **Routines** tab. Then, tap **Create a Routine** and follow the instructions.

**3. Use Alexa Voice Commands**

Alexa is a voice-activated assistant, so you can use your voice to control it. You can ask Alexa to play music, set alarms, get the news, and much more.

To use a voice command, simply say "Alexa" followed by your command. For example, you could say "Alexa, play my music" or "Alexa, set an alarm for 7am."

**4. Use Alexa with Your Smart Home**

Alexa can be used to control a variety of smart home devices, including lights, thermostats, and security cameras. To connect a smart home device to Alexa, you'll need to install the device's app and follow the instructions.

Once you've connected your smart home devices to Alexa, you can use your voice to control them. For example, you could say "Alexa, turn on the lights" or "Alexa, set the thermostat to 72 degrees."

**5. Use Alexa with Amazon Prime**

If you have an Amazon Prime account, you can use Alexa to access a variety of Prime features, including Prime Music, Prime Video, and Amazon Photos.

To use Alexa with Amazon Prime, you'll need to link your Prime account to your Alexa account. Once you've linked your accounts, you can use your voice to access Prime features. For example, you could say "Alexa, play my Prime Music" or "Alexa, watch The Office on Prime Video."

**6. Use Alexa with Spotify**

If you have a Spotify account, you can use Alexa to control your music. You can ask Alexa to play specific songs, albums, or playlists, or you can use Alexa to create a radio station based on your favorite artist or genre.

To use Alexa with Spotify, you'll need to link your Spotify account to your Alexa account. Once you've linked your accounts, you can use your voice to control your Spotify music. For example, you could say "Alexa, play my Discover Weekly playlist" or "Alexa, play Taylor Swift on Spotify."

**7. Use Alexa with Google Maps**

If you use Google Maps, you can use Alexa to get directions, find nearby businesses, and more. To use Alexa with Google Maps, you'll need to install the Google Maps app on your device and link your Alexa account to your Google account.

Once you've linked your accounts, you can use your voice to get directions, find nearby businesses, and more. For example, you could say "Alexa, get me directions to the nearest Starbucks" or "Alexa, find a gas station near me."

**8. Use Alexa with Audible**

If you have an Audible account, you can use Alexa to
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top