Tips Taking Advantage of Prime Student Free Same-Day Delivery

truongradio

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tận dụng việc giao hàng cùng ngày miễn phí của học sinh **

Amazon Prime Student là một chương trình thành viên cung cấp cho sinh viên đại học nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập Video Prime và Prime Music, và bản dùng thử miễn phí 6 tháng của Amazon Kindle Unlimited.Một trong những lợi ích phổ biến nhất của Prime Student là giao hàng miễn phí cùng ngày trên các mặt hàng đủ điều kiện.

Để đủ điều kiện giao hàng cùng ngày miễn phí, bạn phải là sinh viên đăng ký tham gia một trường cao đẳng hoặc đại học tham gia.Bạn có thể xác minh trạng thái học sinh của mình bằng cách nhập địa chỉ email của trường khi bạn đăng ký cho Stew Student.

Khi bạn đã đăng ký cho Prime Student, bạn có thể bắt đầu tận dụng giao hàng miễn phí trong cùng ngày trên các mặt hàng đủ điều kiện.Để tìm các mục đủ điều kiện, chỉ cần tìm kiếm "sinh viên chính" trên trang web của Amazon.Bạn sẽ thấy một biểu ngữ có nội dung "Giao hàng cùng ngày miễn phí của sinh viên" ở đầu trang kết quả.

Các mặt hàng đủ điều kiện để giao hàng cùng ngày bao gồm các mặt hàng được vận chuyển từ kho Amazon và được đánh dấu bằng logo "Giao hàng cùng ngày miễn phí của sinh viên".Bạn cũng có thể tìm thấy các mục đủ điều kiện bằng cách lọc kết quả tìm kiếm của mình bằng "Giao hàng cùng ngày miễn phí của sinh viên."

Để đặt hàng các mặt hàng với giao hàng cùng ngày miễn phí, chỉ cần thêm chúng vào giỏ hàng của bạn và tiến hành thanh toán.Khi bạn đã sẵn sàng để kiểm tra, chọn tùy chọn "Giao hàng cùng ngày" miễn phí.Bạn sẽ cần nhập địa chỉ vận chuyển của mình và chọn cửa sổ giao hàng.

Giao hàng cùng ngày miễn phí có sẵn cho các đơn đặt hàng được đặt trước 11:00 AM PST tại các thành phố được chọn.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận khi đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được cung cấp bởi dịch vụ giao hàng của Amazon, Amazon Logistics.

Giao hàng cùng ngày miễn phí là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc mua sắm đại học của bạn.Vì vậy, nếu bạn là sinh viên, hãy chắc chắn đăng ký học sinh Prime và tận dụng lợi ích có giá trị này!

**Người giới thiệu**

* [Sinh viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Sinh viên Amazon Prime miễn phí giao hàng cùng ngày] (https://www.amazon.com/b?ie=utf8&node=16225938011)
* [Amazon Logistics] (https://www.amazon.com/logistic/)

[ENGLISH]:
**Taking Advantage of Prime Student Free Same-Day Delivery**

Amazon Prime Student is a membership program that offers college students a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a 6-month free trial of Amazon Kindle Unlimited. One of the most popular benefits of Prime Student is free same-day delivery on eligible items.

To qualify for free same-day delivery, you must be a student enrolled at a participating college or university. You can verify your student status by entering your school email address when you sign up for Prime Student.

Once you're signed up for Prime Student, you can start taking advantage of free same-day delivery on eligible items. To find eligible items, simply search for "Prime Student" on the Amazon website. You'll see a banner that says "Prime Student Free Same-Day Delivery" at the top of the results page.

Eligible items for free same-day delivery include items that are shipped from Amazon warehouses and are marked with the "Prime Student Free Same-Day Delivery" logo. You can also find eligible items by filtering your search results by "Prime Student Free Same-Day Delivery."

To order items with free same-day delivery, simply add them to your cart and proceed to checkout. When you're ready to check out, select the "Free Same-Day Delivery" option. You'll need to enter your shipping address and select a delivery window.

Free same-day delivery is available for orders placed before 11:00 AM PST in select cities. You'll receive a confirmation email when your order is shipped. Your order will be delivered by Amazon's own delivery service, Amazon Logistics.

Free same-day delivery is a great way to save time and money on your college shopping. So if you're a student, be sure to sign up for Prime Student and take advantage of this valuable benefit!

**References**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent)
* [Amazon Prime Student Free Same-Day Delivery](https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16225938011)
* [Amazon Logistics](https://www.amazon.com/logistics/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top