Tips Style Hair with Heatless Curling

hoheka6w2

New member
[TIẾNG VIỆT]:
## Kiểu tóc với uốn tóc không có nhiệt

Những lọn tóc không có nhiệt là một cách tuyệt vời để đạt được kiểu tóc sành điệu, bouncy mà không làm hỏng tóc của bạn với các công cụ tạo kiểu nhiệt.Có nhiều cách khác nhau để tạo ra những lọn tóc không nhiệt, tùy thuộc vào loại tóc của bạn và vẻ ngoài mong muốn.

### Phương pháp tạo các lọn tóc không nhiệt

*** Curls Pillowcase: ** Đây là một cách đơn giản và hiệu quả để tạo ra những con sóng bãi biển lỏng lẻo.Để làm điều này, làm ướt tóc của bạn và áp dụng một sản phẩm tạo kiểu, chẳng hạn như mousse hoặc gel.Sau đó, chia tóc của bạn thành các mảnh nhỏ và quấn từng mảnh xung quanh một cái gối sạch sẽ.Bảo vệ các lọn tóc với ghim bobby và để chúng qua đêm.Vào buổi sáng, loại bỏ các chân bobby và lắc tóc để lộ những lọn tóc của bạn.
*** bím tóc: ** bện tóc của bạn là một cách tuyệt vời khác để tạo ra những lọn tóc không nóng.Để làm điều này, chia tóc của bạn thành hai phần và tết mỗi phần.Bảo vệ các bím tóc bằng dây tóc và để chúng trong vài giờ hoặc qua đêm.Khi bạn đã sẵn sàng để loại bỏ các bím tóc, hãy lắc tóc để lộ những lọn tóc của bạn.
*** Sắt co thắt gốm: ** Nếu bạn đang tìm kiếm một cuộn tròn xác định hơn, bạn có thể sử dụng sắt uốn gốm.Để làm điều này, chia tóc của bạn thành các mảnh nhỏ và quấn từng mảnh xung quanh bàn ủi.Giữ Curl trong khoảng 10 giây, sau đó giải phóng nó.Lặp lại quá trình này cho đến khi bạn cuộn tất cả tóc.
*** Các con lăn tóc: ** Rollers tóc là một lựa chọn khác để tạo ra những lọn tóc không nhiệt.Để sử dụng các con lăn tóc, hãy chia tóc thành các miếng nhỏ và quấn từng mảnh xung quanh một con lăn tóc.Bảo vệ các con lăn bằng các clip và để chúng trong vài giờ hoặc qua đêm.Khi bạn đã sẵn sàng để loại bỏ các con lăn, hãy lắc tóc để lộ những lọn tóc của bạn.

### Mẹo tạo ra những lọn tóc không nhiệt

*** Bắt đầu với mái tóc khô, sạch. ** Điều này sẽ giúp tạo ra kết quả tốt nhất.
*** Sử dụng một sản phẩm tạo kiểu để giúp xác định các lọn tóc của bạn. ** Mousse, gel hoặc Hairspray đều có thể giúp giữ các lọn tóc của bạn tại chỗ.
*** Cắt tóc của bạn thành các mảnh nhỏ. ** Điều này sẽ giúp dễ dàng tạo ra các lọn tóc của bạn dễ dàng hơn.
*** Đừng quá xáo trộn tóc của bạn. ** Bạn muốn tạo ra một cái nhìn tự nhiên, được làm cho.
*** Hãy kiên nhẫn. ** Những lọn tóc không nhiệt cần thời gian để hình thành.Đừng nản lòng nếu bạn không thấy kết quả ngay lập tức.

### Lợi ích của những lọn tóc không nhiệt

* Những lọn tóc không nóng là một cách tuyệt vời để bảo vệ mái tóc của bạn khỏi bị hư hại.
* Những lọn tóc không nhiệt dễ tạo và không yêu cầu bất kỳ công cụ hoặc sản phẩm đặc biệt nào.
* Những lọn tóc không nhiệt có thể được tùy chỉnh để tạo ra nhiều loại ngoại hình, từ sóng lỏng lẻo đến lọn tóc chật hẹp.
* Những lọn tóc không nóng có thể kéo dài trong vài ngày, ngay cả khi không sử dụng keo xịt tóc.

### Phần kết luận

Những lọn tóc không nhiệt là một cách tuyệt vời để đạt được kiểu tóc sành điệu, bouncy mà không làm hỏng tóc của bạn.Chúng dễ dàng tạo và có thể được tùy chỉnh để tạo ra nhiều loại ngoại hình.Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cách để thêm một số lọn tóc vào tóc mà không cần sử dụng các công cụ tạo kiểu nhiệt, hãy thử những lọn tóc không nhiệt!

### Bài viết tham khảo

* [Làm thế nào để tạo các lọn tóc không nhiệt] (https://www.thesprucecrafts.com/how-to-create-heatless-curls-591559)
* [Những cách tốt nhất để tạo ra những lọn tóc không nhiệt] (https://www.goodhousekeeping.com/beauty/hair/A35581851/Heatless-curls/)
* [Curls không nhiệt: Các phương pháp và sản phẩm tốt nhất] (https://www.allure.com/story/heatless-curls-methods-products)

[ENGLISH]:

## Style Hair with Heatless Curling

Heatless curls are a great way to achieve a stylish, bouncy hairstyle without damaging your hair with heat styling tools. There are a variety of ways to create heatless curls, depending on your hair type and desired look.

### Methods for Creating Heatless Curls

* **Pillowcase curls:** This is a simple and effective way to create loose, beachy waves. To do this, wet your hair and apply a styling product, such as mousse or gel. Then, section your hair into small pieces and wrap each piece around a clean pillowcase. Secure the curls with bobby pins and leave them overnight. In the morning, remove the bobby pins and shake out your hair to reveal your curls.
* **Braids:** Braiding your hair is another great way to create heatless curls. To do this, divide your hair into two sections and braid each section. Secure the braids with hair ties and leave them in for several hours or overnight. When you're ready to remove the braids, shake out your hair to reveal your curls.
* **Ceramic curling iron:** If you're looking for a more defined curl, you can use a ceramic curling iron. To do this, section your hair into small pieces and wrap each piece around the curling iron. Hold the curl for about 10 seconds, then release it. Repeat this process until you've curled all of your hair.
* **Hair rollers:** Hair rollers are another option for creating heatless curls. To use hair rollers, section your hair into small pieces and wrap each piece around a hair roller. Secure the rollers with clips and leave them in for several hours or overnight. When you're ready to remove the rollers, shake out your hair to reveal your curls.

### Tips for Creating Heatless Curls

* **Start with clean, dry hair.** This will help to create the best results.
* **Use a styling product to help define your curls.** Mousse, gel, or hairspray can all help to hold your curls in place.
* **Section your hair into small pieces.** This will make it easier to create your curls.
* **Don't over-curl your hair.** You want to create a natural, tousled look.
* **Be patient.** Heatless curls take time to form. Don't be discouraged if you don't see results immediately.

### Benefits of Heatless Curls

* Heatless curls are a great way to protect your hair from damage.
* Heatless curls are easy to create and don't require any special tools or products.
* Heatless curls can be customized to create a variety of looks, from loose waves to tight curls.
* Heatless curls can last for several days, even without using hairspray.

### Conclusion

Heatless curls are a great way to achieve a stylish, bouncy hairstyle without damaging your hair. They're easy to create and can be customized to create a variety of looks. So if you're looking for a way to add some curl to your hair without using heat styling tools, give heatless curls a try!

### Reference Articles

* [How to Create Heatless Curls](https://www.thesprucecrafts.com/how-to-create-heatless-curls-591559)
* [The Best Ways to Create Heatless Curls](https://www.goodhousekeeping.com/beauty/hair/a35581851/heatless-curls/)
* [Heatless Curls: The Best Methods and Products](https://www.allure.com/story/heatless-curls-methods-products)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top