Tips Streamlined Buying with Amazon Guest Checkout

quephuong5497

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua được sắp xếp hợp lý với thanh toán của Amazon Guest **

Amazon Guest Checkout là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua các mặt hàng trên Amazon mà không cần tạo tài khoản.Bạn có thể sử dụng Checkout của khách để mua các mặt hàng dưới dạng khách hoặc để tạo tài khoản Amazon mới khi thanh toán.

** Cách sử dụng thanh toán của Amazon Guest **

Để sử dụng thanh toán của Amazon Guest, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn. **
2. ** Nhấp vào nút ** Tiến hành để thanh toán **.
3. ** Chọn ** Thanh toán khách **.
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào ** Đặt hàng **. **

** Lợi ích của việc thanh toán khách Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng Amazon Guest Checkout:

*** Thật nhanh chóng và dễ dàng. ** Bạn có thể kiểm tra mà không cần tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của bạn.
*** Bạn có thể lưu các mục của mình cho sau. ** Nếu bạn chưa sẵn sàng kiểm tra, bạn có thể nhấp vào nút ** Lưu cho sau ** và các mục của bạn sẽ được lưu trong tài khoản Amazon của bạn.
*** Bạn có thể tạo một tài khoản khi thanh toán. ** Nếu bạn quyết định bạn muốn tạo tài khoản Amazon, bạn có thể làm như vậy khi thanh toán.

** Amazon Guest Checkout có an toàn không? **

Có, Amazon Guest Checkout là an toàn.Thông tin cá nhân của bạn được mã hóa và bảo vệ.

** Khi nào bạn nên sử dụng thanh toán của Amazon Guest? **

Bạn nên sử dụng thanh toán của Amazon Guest khi bạn:

* Không có tài khoản Amazon.
* Không muốn tạo tài khoản Amazon.
* Chỉ muốn mua một vài mặt hàng và không cần lưu chúng sau này.

** Khi nào bạn nên tạo tài khoản Amazon? **

Bạn nên tạo một tài khoản Amazon khi bạn:

* Muốn lưu các mặt hàng của bạn cho sau này.
* Muốn theo dõi đơn đặt hàng của bạn.
* Muốn tận dụng lợi ích chính của Amazon.

** Tài nguyên bổ sung **

* [Amazon Guest Checkout FAQ] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909170)
* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909180)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)

[ENGLISH]:
**Streamlined Buying with Amazon Guest Checkout**

Amazon Guest Checkout is a quick and easy way to buy items on Amazon without creating an account. You can use Guest Checkout to purchase items as a guest or to create a new Amazon account at checkout.

**How to Use Amazon Guest Checkout**

To use Amazon Guest Checkout, follow these steps:

1. **Add items to your shopping cart.**
2. **Click the **Proceed to Checkout** button.
3. **Select **Guest Checkout**.
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Review your order and click **Place Order**.**

**Benefits of Amazon Guest Checkout**

There are several benefits to using Amazon Guest Checkout:

* **It's quick and easy.** You can checkout without creating an account or entering your personal information.
* **You can save your items for later.** If you're not ready to checkout, you can click the **Save for Later** button and your items will be saved in your Amazon account.
* **You can create an account at checkout.** If you decide you want to create an Amazon account, you can do so at checkout.

**Is Amazon Guest Checkout Safe?**

Yes, Amazon Guest Checkout is safe. Your personal information is encrypted and protected.

**When Should You Use Amazon Guest Checkout?**

You should use Amazon Guest Checkout when you:

* Don't have an Amazon account.
* Don't want to create an Amazon account.
* Just want to buy a few items and don't need to save them for later.

**When Should You Create an Amazon Account?**

You should create an Amazon account when you:

* Want to save your items for later.
* Want to track your orders.
* Want to take advantage of Amazon's Prime benefits.

**Additional Resources**

* [Amazon Guest Checkout FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909170)
* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909180)
* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top