Tips Streamline Your Amazon Experience with Guest Checkout

[TIẾNG VIỆT]:
** Hợp lý hóa trải nghiệm Amazon của bạn với Thanh toán khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người dùng Amazon đã đăng ký, bạn có thể thấy quy trình thanh toán là hơi cồng kềnh.May mắn thay, có một cách để hợp lý hóa trải nghiệm Amazon của bạn với việc kiểm tra khách.

** Kiểm tra khách là gì? **

Kiểm tra khách là một cách để mua hàng trên Amazon mà không cần tạo tài khoản.Khi bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email và địa chỉ vận chuyển của bạn.Bạn cũng sẽ có thể chọn một phương thức vận chuyển và tùy chọn thanh toán.Khi bạn đã hoàn thành việc mua hàng của mình, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với một liên kết để theo dõi đơn đặt hàng của bạn.

** Tại sao bạn nên sử dụng thanh toán cho khách? **

Có một vài lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng thanh toán khách trên Amazon.Đầu tiên, đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Bạn không phải lo lắng về việc tạo tài khoản hoặc ghi nhớ mật khẩu của bạn.Thứ hai, kiểm tra khách không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn không muốn chia sẻ.Đây có thể là một bảo vệ quyền riêng tư có giá trị, đặc biệt nếu bạn đang mua một món quà hoặc thứ gì đó khác mà bạn không muốn xuất hiện trên lịch sử tài khoản Amazon của mình.

** Cách sử dụng thanh toán của khách trên Amazon **

Để sử dụng kiểm tra khách trên Amazon, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào nút ** Thêm vào giỏ hàng ** cho mặt hàng bạn muốn mua.
2. Nhấp vào nút ** Tiến hành để thanh toán **.
3. Dưới ** Đăng nhập hoặc tạo tài khoản **, nhấp vào ** Tiếp tục làm khách **.
4. Nhập tên, địa chỉ email và địa chỉ vận chuyển của bạn.
5. Chọn một phương thức vận chuyển và tùy chọn thanh toán.
6. Nhấp vào nút ** Đặt hàng của bạn **.

Sau đó, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với một liên kết để theo dõi đơn đặt hàng của bạn.

** Mẹo sử dụng thanh toán khách trên Amazon **

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng thanh toán khách trên Amazon:

* Hãy chắc chắn rằng bạn có thông tin thẻ tín dụng của bạn tiện dụng.Bạn sẽ cần phải nhập nó khi bạn kiểm tra.
* Nếu bạn không chắc chắn về địa chỉ vận chuyển của mình, bạn có thể nhập một địa chỉ tạm thời.Bạn luôn có thể cập nhật địa chỉ của mình sau này.
* Nếu bạn đang mua một món quà, bạn có thể chọn chuyển đơn đặt hàng đến một địa chỉ khác.
* Bạn cũng có thể sử dụng thanh toán khách để mua hàng trên ứng dụng di động của Amazon.Chỉ cần nhấn vào nút ** Thêm vào giỏ hàng ** cho mục bạn muốn mua, sau đó nhấn nút ** Checkout **.Sau đó, bạn sẽ có thể nhập tên, địa chỉ email và địa chỉ vận chuyển của bạn.Chọn một phương thức vận chuyển và tùy chọn thanh toán, sau đó nhấn vào nút ** đặt hàng ** của bạn.

**Phần kết luận**

Kiểm tra khách là một cách thuận tiện để mua hàng trên Amazon mà không cần tạo tài khoản.Đó là nhanh chóng, dễ dàng và riêng tư.Vì vậy, nếu bạn không phải là người dùng Amazon đã đăng ký hoặc nếu bạn chỉ muốn mua nhanh, hãy chắc chắn sử dụng thanh toán của khách.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách sử dụng kiểm tra khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Kiểm tra khách trên Amazon: Hướng dẫn từng bước] (https://www.thebalancesmb.com/guest-checkout-on-amazon-a-step-by-step-guide-4178234)
* [Cách sử dụng kiểm tra khách trên ứng dụng di động của Amazon] (https://www.businessinsider.com/how-to-use-guest-checkout-on-amazons-mobile-app-2019-10)

[ENGLISH]:
**Streamline Your Amazon Experience with Guest Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're not a registered Amazon user, you may find the checkout process to be a bit cumbersome. Fortunately, there's a way to streamline your Amazon experience with guest checkout.

**What is guest checkout?**

Guest checkout is a way to make a purchase on Amazon without creating an account. When you check out as a guest, you'll be asked to provide your name, email address, and shipping address. You'll also be able to choose a shipping method and payment option. Once you've completed your purchase, you'll receive a confirmation email with a link to track your order.

**Why should you use guest checkout?**

There are a few reasons why you might want to use guest checkout on Amazon. First, it's a quick and easy way to make a purchase. You don't have to worry about creating an account or remembering your password. Second, guest checkout doesn't require you to provide any personal information that you don't want to share. This can be a valuable privacy protection, especially if you're buying a gift or something else that you don't want to appear on your Amazon account history.

**How to use guest checkout on Amazon**

To use guest checkout on Amazon, follow these steps:

1. Click the **Add to Cart** button for the item you want to purchase.
2. Click the **Proceed to checkout** button.
3. Under **Sign in or create an account**, click **Continue as guest**.
4. Enter your name, email address, and shipping address.
5. Choose a shipping method and payment option.
6. Click the **Place your order** button.

You'll then receive a confirmation email with a link to track your order.

**Tips for using guest checkout on Amazon**

Here are a few tips for using guest checkout on Amazon:

* Make sure you have your credit card information handy. You'll need to enter it when you check out.
* If you're not sure about your shipping address, you can enter a temporary address. You can always update your address later on.
* If you're buying a gift, you can choose to have the order shipped to a different address.
* You can also use guest checkout to make a purchase on Amazon's mobile app. Just tap the **Add to Cart** button for the item you want to purchase, then tap the **Checkout** button. You'll then be able to enter your name, email address, and shipping address. Choose a shipping method and payment option, then tap the **Place your order** button.

**Conclusion**

Guest checkout is a convenient way to make a purchase on Amazon without creating an account. It's quick, easy, and private. So if you're not a registered Amazon user, or if you just want to make a quick purchase, be sure to use guest checkout.

**Reference articles**

* [How to Use Guest Checkout on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Guest Checkout on Amazon: A Step-by-Step Guide](https://www.thebalancesmb.com/guest-checkout-on-amazon-a-step-by-step-guide-4178234)
* [How to Use Guest Checkout on Amazon's Mobile App](https://www.businessinsider.com/how-to-use-guest-checkout-on-amazons-mobile-app-2019-10)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top