Tips Store Structured Data with Amazon DynamoDB

xuancaocatfish

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon DynamoDB là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoQuery được quản lý đầy đủ cung cấp hiệu suất nhanh và có thể dự đoán được với khả năng mở rộng liền mạch.Nó được thiết kế để hỗ trợ khối lượng công việc yêu cầu thông lượng cao và độ trễ thấp.DynamoDB là một lựa chọn tốt để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, chẳng hạn như danh mục sản phẩm, đơn đặt hàng của khách hàng và nhật ký sự kiện.

## Dữ liệu được cấu trúc là gì?

Dữ liệu có cấu trúc là dữ liệu được tổ chức theo một cách cụ thể, chẳng hạn như trong bảng hoặc bảng tính.Điều này giúp bạn dễ dàng truy cập và truy vấn dữ liệu.DynamoDB hỗ trợ hai loại dữ liệu có cấu trúc:

*** Các mục ** là đơn vị cơ bản của dữ liệu trong DynamoDB.Mỗi mục có một định danh duy nhất, được gọi là khóa chính ** ** và một tập hợp các thuộc tính.
*** Bảng ** là bộ sưu tập các mặt hàng.Bạn có thể tạo các bảng với một hoặc nhiều khóa chính.

## Cách lưu trữ dữ liệu có cấu trúc với DynamoDB

Để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc với DynamoDB, trước tiên bạn cần tạo một bảng.Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng bảng điều khiển DynamoDB, AWS CLI hoặc AWS SDK.

Khi bạn đã tạo một bảng, bạn có thể bắt đầu thêm các mục vào nó.Để thêm một mục, bạn cần cung cấp khóa chính của mục và một tập hợp các thuộc tính.

Bạn có thể truy vấn DynamoDB bằng API truy vấn ** DynamoDB ** hoặc ** API quét DynamoDB **.API truy vấn cho phép bạn truy vấn các mục dựa trên khóa chính của chúng, trong khi API quét cho phép bạn truy vấn tất cả các mục trong bảng.

## Lợi ích của việc sử dụng DynamoDB cho dữ liệu có cấu trúc

Có một số lợi ích khi sử dụng DynamoDB cho dữ liệu có cấu trúc, bao gồm:

*** Hiệu suất cao: ** DynamoDB được thiết kế để cung cấp hiệu suất nhanh và có thể dự đoán được, ngay cả ở thông lượng cao.
*** Độ trễ thấp: ** DynamoDB có thể xử lý các yêu cầu tính bằng mili giây, ngay cả đối với các bộ dữ liệu lớn.
*** Khả năng mở rộng liền mạch: ** DynamoDB có thể tự động mở rộng hoặc xuống để đáp ứng nhu cầu của bạn.
*** Độ bền: ** DynamoDB là một dịch vụ có độ bền cao cung cấp nhiều vùng sẵn có và sao chép giữa các vùng.
*** Hiệu quả chi phí: ** DynamoDB là một cách hiệu quả về chi phí để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc.

## Phần kết luận

DynamoDB là một cơ sở dữ liệu NoQuery mạnh mẽ và đa năng, rất phù hợp để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc.Nó cung cấp một số lợi ích so với cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, bao gồm hiệu suất cao, độ trễ thấp, khả năng mở rộng liền mạch, độ bền và hiệu quả chi phí.Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc của mình, DynamoDB là một tùy chọn tuyệt vời.

## Người giới thiệu

* [Tài liệu Amazon DynamoDB] (Amazon DynamoDB)
* [Hướng dẫn DynamoDB] (Amazon DynamoDB)
* [Hiệu suất DynamoDB] (Amazon DynamoDB)
* [Khả năng mở rộng DynamoDB] (https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/develvenerguide/scaling.html)
* [Độ bền của động lực] (https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/develvenerguide/durability.html)
* [DynamoDB Hiệu quả chi phí] (Amazon DynamoDB)

[ENGLISH]:
Amazon DynamoDB is a fully managed NoSQL database service that provides fast and predictable performance with seamless scalability. It is designed to support workloads that require high throughput and low latency. DynamoDB is a good choice for storing structured data, such as product catalogs, customer orders, and event logs.

## What is Structured Data?

Structured data is data that is organized in a specific way, such as in a table or a spreadsheet. This makes it easy to access and query the data. DynamoDB supports two types of structured data:

* **Items** are the basic unit of data in DynamoDB. Each item has a unique identifier, called a **primary key**, and a set of attributes.
* **Tables** are collections of items. You can create tables with one or more primary keys.

## How to Store Structured Data with DynamoDB

To store structured data with DynamoDB, you first need to create a table. You can do this using the DynamoDB console, the AWS CLI, or the AWS SDKs.

Once you have created a table, you can start adding items to it. To add an item, you need to provide the item's primary key and a set of attributes.

You can query DynamoDB using the **DynamoDB Query API** or the **DynamoDB Scan API**. The Query API allows you to query items based on their primary key, while the Scan API allows you to query all of the items in a table.

## Benefits of Using DynamoDB for Structured Data

There are several benefits to using DynamoDB for structured data, including:

* **High performance:** DynamoDB is designed to provide fast and predictable performance, even at high throughput.
* **Low latency:** DynamoDB can process requests in milliseconds, even for large datasets.
* **Seamless scalability:** DynamoDB can scale up or down automatically to meet your needs.
* **Durability:** DynamoDB is a highly durable service that offers multiple availability zones and replication across regions.
* **Cost-effectiveness:** DynamoDB is a cost-effective way to store structured data.

## Conclusion

DynamoDB is a powerful and versatile NoSQL database that is well-suited for storing structured data. It offers a number of benefits over traditional relational databases, including high performance, low latency, seamless scalability, durability, and cost-effectiveness. If you are looking for a database to store your structured data, DynamoDB is a great option.

## References

* [Amazon DynamoDB Documentation](https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/)
* [DynamoDB Tutorial](https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/getting-started.html)
* [DynamoDB Performance](https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/performance.html)
* [DynamoDB Scalability](https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/scaling.html)
* [DynamoDB Durability](https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/durability.html)
* [DynamoDB Cost-effectiveness](https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/pricing.html)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top