Tips Steps To Troubleshoot Amazon Checkout Not Working

lethuchoa.mi

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các bước để khắc phục sự cố thanh toán của Amazon không hoạt động **

Amazon Checkout là một cách thuận tiện để trả tiền cho các giao dịch mua của bạn trên Amazon.Tuy nhiên, có một vài điều có thể sai và ngăn bạn hoàn thành việc thanh toán.Dưới đây là một số bước để khắc phục sự cố Amazon Checkout không hoạt động:

1. ** Kiểm tra kết nối Internet của bạn. ** Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kết nối với Amazon, kết nối internet của bạn có thể đáng trách.Hãy thử khởi động lại bộ định tuyến hoặc modem của bạn hoặc kết nối với một mạng khác.
2. ** Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng mua sắm mới nhất của Amazon. ** Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của ứng dụng, bạn có thể không có quyền truy cập vào các tính năng hoặc cập nhật bảo mật mới nhất.Cập nhật ứng dụng của bạn lên phiên bản mới nhất và thử lại.
3. ** Xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.Hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt và sau đó thử lại.
4. ** Hãy thử một trình duyệt khác. ** Nếu bạn gặp sự cố với một trình duyệt, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.Một số trình duyệt tương thích hơn với thanh toán Amazon hơn các trình duyệt khác.
5. ** Hãy thử một phương thức thanh toán khác. ** Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng thẻ tín dụng, hãy thử sử dụng một phương thức thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ ghi nợ hoặc PayPal.
6. ** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Amazon Khách hàng để được giúp đỡ.

** Mẹo bổ sung: **

* Đảm bảo chính xác bạn đang nhập thông tin thanh toán của mình.
* Kiểm tra địa chỉ thanh toán của bạn và đảm bảo rằng nó được cập nhật.
* Nếu bạn đang sử dụng thẻ quà tặng, hãy đảm bảo rằng nó có đủ tiền để trang trải mua hàng của bạn.
* Nếu bạn gặp rắc rối với một sản phẩm cụ thể, hãy thử liên hệ trực tiếp với người bán.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách khắc phục sự cố thanh toán của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117970)
* [Cách xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt] (https://www.howtogeek.com/124244/how-to clear-your-browsers-cache-and-cookies/)
* [Cách sử dụng một phương thức thanh toán khác trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117970#payment-methods)
* [Cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117970#contact-us)

[ENGLISH]:
**Steps to Troubleshoot Amazon Checkout Not Working**

Amazon Checkout is a convenient way to pay for your purchases on Amazon. However, there are a few things that can go wrong and prevent you from completing your checkout. Here are some steps to troubleshoot Amazon Checkout not working:

1. **Check your internet connection.** If you're having trouble connecting to Amazon, your internet connection may be to blame. Try restarting your router or modem, or connecting to a different network.
2. **Make sure you're using the latest version of Amazon's shopping app.** If you're using an older version of the app, you may not have access to the latest features or security updates. Update your app to the latest version and try again.
3. **Clear your browser's cache and cookies.** Sometimes, cached data or cookies can interfere with Amazon Checkout. Try clearing your browser's cache and cookies and then try again.
4. **Try a different browser.** If you're having trouble with one browser, try using a different one. Some browsers are more compatible with Amazon Checkout than others.
5. **Try a different payment method.** If you're having trouble using your credit card, try using a different payment method, such as a debit card or PayPal.
6. **Contact Amazon customer service.** If you've tried all of the above steps and you're still having trouble, contact Amazon customer service for help.

**Additional tips:**

* Make sure you're entering your payment information correctly.
* Check your billing address and make sure it's up-to-date.
* If you're using a gift card, make sure it has enough funds to cover your purchase.
* If you're having trouble with a specific product, try contacting the seller directly.

**Reference articles:**

* [How to Troubleshoot Amazon Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117970)
* [How to Clear Your Browser's Cache and Cookies](https://www.howtogeek.com/124244/how-to-clear-your-browsers-cache-and-cookies/)
* [How to Use a Different Payment Method on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117970#payment-methods)
* [How to Contact Amazon Customer Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117970#contact-us)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top